Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 2, str. 84-99
Posledice otvaranja stečajnog postupka u srpskom procesnom pravu
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
bZajednička advokatska kancelarija "Aleksić sa saradnicima", Novi Sad

e-adresakozarv@pravni-fakultet.info, nemanja.aleksic@lawofficealeksic.rs
Ključne reči: otvaranje stečajnog postupka; procesnopravne posledice; parnica; prekid; nastavak; atrakcija nadležnosti
Sažetak
U ovom radu analizirane su zakonske odredbe, mišljenja pravne nauke i stavovi sudske prakse o najvažnijim procesnopravnim posledicama otvaranja stečajnog postupka koje dovode do obaveznog prekida svih sudskih i upravnih postupaka, kao i uspostavljanja zakonske zabrane izvršenja i namirenja. Ukazano je na različite posledice na aktivne i pasivne parnice. Posebno su razmotrena pitanja koja se odnose na odbacivanje neblagovremenog predloga za nastavak prekinutog parničnog ili arbitražnog postupka. U okviru izlaganja pravila o koncentraciji suđenja pred stečajnim sudom objašnjene su norme o potpunoj atrakciji nadležnosti, zatim o izuzetku od atrakcije stvarne nadležnosti u statusnim radnim sporovima, o atrakciji mesne nadležnosti i neprimenjivanju pravila o zadržavanju nadležnosti u pasivnim parnicama. Takođe, analizirana su teorijska i praktična pitanja koja se odnose na zakonsku zabranu izvršenja i namirenja i prekid i obustavu izvršnog postupka.
Reference
*** (2011-2020) Zakon o parničnom postupku - ZPP. Službeni glasnik RS, br. 72/11, 49/13 - odluka Ustavnog suda, 74/13 - odluka Ustavnog suda, 55/14, 87/2018 i 18/2020
*** (2008-2018) Zakon o uređenju sudova - ZUrS. Službeni glasnik RS, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/2018
*** (2009-2019) Sudski poslovnik. Službeni glasnik RS, br. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16, 77/16, 16/2018, 78/2018, 43/2019 i 93/2019, čl. 222
*** (2009-2018) Zakon o stečaju - ZS. Službeni glasnik RS, br. 104/09, 99/11, 71/12 - odluka Ustavnog suda, 83/14, 113/17 i 44/18
*** (2004/2005) Zakon o stečajnom postupku - ZSP. Službeni glasnik RS, br. 84 i 85
*** (2013) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova. Službeni glasnik RS, br. 101, čl. 9
*** (2015/2017) Stečajni zakon. Narodne novine, br. 77 i 104, čl. 169 st. 5 i 6
Borivoje, P. (1987) Građansko procesno pravo. Beograd: Savremena administracija, deseto izdanje
Dukić-Mijatović, M. (2011) Uticaj nemačkog stečajnog prava na razvoj stečajnog zakonodavstva u Srbiji. u: Ćirić Jovan [ur.] Uvod u pravo Nemačke, Beograd: Institut za uporedno pravo
Dukić-Mijatović, M., ur. (2012) Nacrt Zakona o međunarodnom privatnom pravu i priznanje i izvršenje stranih arbitražnih odluka. u: Savremene tendencije u razvoju pravnih sistema država u regionu - Zbornik radova IX tradicionalnog naučnog skupa 'Pravnički dani prof. dr Slavko Carić', Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija
Kozar, V. (2008) Posebna pravila postupka u parnicama povodom stečaja i likvidacije. u: Milijević Nedeljko [ur.] Zakonodavstvo i praksa - zbornik radova sa regionalne konferencije o stečaju, Banja Luka
Kozar, V., Aleksić, N. (2018) Mere obezbeđenja i 'moratorijum' u prethodnom stečajnom postupku. Pravo i privreda, vol. 56, br. 4-6, str. 515-530
Kozar, V., Aleksić, N. (2018) Komentar zakona o stečaju sa novelama iz 2017. godine i sudskom praksom. Beograd: Poslovni biro, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, (citirano kao: V. Kozar, N. Aleksić (2018a)
Kozar, V., Aleksić, N. (2018) Zabrana izvršenja i namirenja kao procesnopravna posledica otvaranja stečajnog postupka. u: Mićović Miodrag [ur.] Savremeni pravni promet i usluge, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Kozar, V., Počuča, M. (2014) Komentar Zakona o parničnom postupku sa novelama iz 2014. godine, sudskom praksom i registrom pojmova. Beograd: Poslovni biro, drugo izdanje
Kozar, V. (2010) Komentar stečajnih zakona. Beograd: Poslovni biro
Lutovac, Z. (2011) Novine u Zakonu o parničnom postupku - novi ZPP. Bilten vrhovnog kasacionog suda, (3), 99-117
Mićović, M. (2010) Privredno pravo. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu - Institut za pravne i društvene nauke
Radovanov, A. (2014) Građansko procesno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija, četvrto izmenjeno izdanje
Radović, M. (2018) Arbitraža u pozitivnom srpskom stečajnom zakonodavstvu. Pravo i privreda, vol. 56, br. 4-6, str. 531-543
Riesenfeld, S.A. Bankruptcy. https://www.britannica.com/topic/bankruptcy#ref248841, 12. 4. 2020
Slijepčević, D.B., Spasić, S. (2006) Komentar Zakona o stečajnom postupku. Beograd: CES MECON
Vladimir, K. (2013) Protection of labour and employment rights in civil procedure. u: Karavidić Slavko [ur.] Employment, Education and Entrepreneurship, Belgrade
Vrhovšek, M., Kozar, V. (2005) Posebna pravila postupka u privrednim sporovima. Pravni život, vol. 54, br. 12, str. 87-104
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta, treće izdanje
Živković, U., Lepetić, J. (2014) Posledice otvaranja stečaja na arbitražni postupak u pravu Srbije. Pravo i privreda, vol. 52, br. 7-9, str. 453-468
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2002084K
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka