Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 69, br. 5-6, str. 369-384
Zaštita prava obezbeđenih poverilaca u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika
aAleksić and Associates Law Office, Novi Sad
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija
Ključne reči: stečaj; obezbeđeni poverilac; moratorijum; credit bidding; pravo preče kupovine; zakup
Sažetak
Obezbeđenje potraživanja realnim sredstvima kao što su hipoteka ili ručna zaloga ima veliki značaj u poslovanju banaka i drugih privrednih subjekata. Otvaranje stečajnog postupka nad vlasnikom hipotekovane nepokretnosti ili založene pokretne stvari, bitno utiče na postupak ostvarivanja prava i položaj obezbeđenih poverilaca. Stečajni okvir u Republici Srbiji s jedne strane ograničava njihova prava, a s druge strane pruža značajne garancije, propisivanjem više specifičnih instituta kojima se dodatno štite prava obezbeđenih poverilaca u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika, što je tema ovog rada. Analizirane su zakonske odredbe, stavovi sudske prakse, kao i mišljenja pravne nauke o razlučnim i založnim poveriocima, kao dve posebne kategorije obezbeđenih poverilaca. Naročita pažnja usmerena je na uticaj zakonske zabrane individualnog izvršenja na namirenje potraživanja iz opterećene imovine, kao i na ukidanje moratorijuma. Detaljno je objašnjen značaj prava poverioca da prebije svoje obezbeđeno potraživanje sa kupoprodajnom cenom, za slučaj da je on najbolji ponudilac (credit bidding), kao i zakonsko pravo preče kupovine na predmetu razlučnog, odnosno založnog prava, u slučaju metoda prodaje neposrednom pogodbom. Takođe, razmotrena su pravila koja mogućnost izdavanja u zakup opterećene imovine stečajnog dužnika uslovljavaju saglasnošću razlučnih, odnosno založnih poverilaca.
Reference
*** (2017) Law on Amendments of the Law on Bankruptcy /Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju. Službeni glasnik RS, 113
*** (2016-2020) Decision on Capital Adequacy of the Bank /Odluka o adekvatnosti kapitala banke. Službeni glasnik RS, 103/2016, 103/2018, 88/2019, 67/2020, 98/2020, 137/2020, tač. 13 st. 1. pod 16
*** (2011-2020) Odluka o upravljanju rizicima banke. Službeni glasnik RS, 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018, 57/2019, 88/2019, 27/2020, 67/2020 -drugi propis
*** (2011-2019) Decision on Classification of Balance Sheet Assets and Off-Balance Items of the Bank /Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke. Službeni glasnik RS, 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016, 101/2017, 114/2017, 103/2018, 8/2019, tač. 21 i 29 st. 1
*** (2009-2018) Zakon o stečaju. Službeni glasnik RS, 104/2009, 99/2011, 71/2012 (Odluka Ustavnog suda), 83/2014, 113/2017, 44/2018, 95/2018
*** (2003-2019) Law on Lien Over Movables Entered in Register /Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar. Službeni glasnik RS, 57/2003, 61/2005, 64/2006, 99/2011 (drugi zakon), 31/2019, čl. 10 st. 1
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima -ZOO. Službeni list SFRJ, 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, (Uredba -za vreme ratnog stanja: 22/99, 23/99, 35/99, 44/99), Službeni glasnik RS, br. 18/2020
*** (2014-2015) Law on Property Trade /Zakon o prometu nepokretnosti. Službeni glasnik RS, 93/2014, 121/2014, 6/2015, čl. 5 st. 1 i čl. 6 st. 1
*** (2011-2019) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, 36/2011, 99/2011, 83/2014 (drugi zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019
*** (2014) Law on Amendments of the Law on Bankruptcy /Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju. Službeni glasnik RS, 83
*** (2005-2015) Zakon o bankama. Službeni glasnik RS, 107/2005, 91/2010, 14/2015
Cvetić, R. (2014) Pravo preče kupovine u izvršnom postupku u Republici Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 4, str. 147-160
Dukić-Mijatović, M. (2011) Pravni položaj razlučnih poverilaca u stečaju. Pravni život, 11: 205-221
Dukić-Mijatović, M. (2008) Zaštita poverilaca u stečaju. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Doctoral dissertation
Dukić-Mijatović, M. (2010) Vodič kroz stečajni postupak. Novi Sad: izdanje autora
Dukić-Mijatović, M., Kozar, V. (2019) Postulati korporativnog stečaja u Republici Srbiji. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Gams, A. (1980) Osnovi stvarnog prava. Beograd: Naučna knjiga
Intermex Retrieved from http://www.propisionline.com/ Practice/Decision/48388
Intermex Retrieved from http://www.propisionline.com/ Practice/Decision/58029
Jovanović-Zattila, M., Čolović, V. (2007) Stečajno pravo. Beograd: Dosije
Kordić, J., Zečević, Đ., Slović, N., Grčić, J. (2013) Komentar Zakona o stečaju i nacionalnih standarda. Beograd: Pešić i sinovi
Kozar, V. (2018) Pravo preče kupovine obezbeđenih poverilaca u stečajnom postupku. Pravni informator, 1: 34-38
Kozar, V., Aleksić, N. (2018) Komentar Zakona o stečaju sa novelama iz 2017. godine i sudskom praksom. Beograd: Poslovni biro
Kozar, V. (2010) Komentar stečajnih zakona. Beograd: Poslovni biro
Kozar, V. (2018) Pravo preče kupovine obezbeđenih poverilaca u stečajnom postupku. Radno-pravni savetnik, 2: 73-79
Kozar, V., Počuča, M., Stanković, I. (2013) Opšti stečajni postupak - komentar Zakona o stečaju sa sudskom praksom i podzakonskim aktima. Beograd: Poslovni biro
Kozar, V., Aleksić, N. (2018) Zabrana izvršenja i namirenja kao procesnopravna posledica otvaranja stečajnog postupka. u: Mićović M. [ur.] Savremeni pravni promet i usluge, Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 919-942
Kozar, V. (2019) Prebijanje potraživanja i credit bidding u stečajnom postupku. u: Kulić M. [ur.] Privrednopravni okvir i ekonomski razvoj država Jugoistočne Evrope, Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 69-90
Kozar, V., Lazarević, D. (2019) Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju sa novelama iz 2019. godine, sudskom praksom i registrom pojmova. Beograd: Poslovni biro
Kozar, V., Aleksić, N. (2018) Mere obezbeđenja i 'moratorijum' u prethodnom stečajnom postupku. Pravo i privreda, vol. 56, br. 4-6, str. 515-530
Kozar, V., Aleksić, N. (2019) Prebijanje potraživanja u stečajnom postupku. Pravo i privreda, vol. 57, br. 4-6, str. 668-682
Kozar, V., Aleksić, N. (2020) Posledice otvaranja stečajnog postupka u srpskom procesnom pravu. Pravo i privreda, vol. 58, br. 2, str. 84-99
Lazarević, A. (1956) Osnovi izvršnog postupka sa stečajnim postupkom i prinudnom likvidacijom preduzeća. Skoplje: Univerzitet u Skoplju
Mićović, M. (2010) Privredno pravo. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke
Narodna skupština Republike Srbije (2017) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju - III - objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja. Retrieved from http://www.parlament.gov.rs
Narodna skupština Republike Srbije (2017) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju - analiza efekata. Retrieved from http://www.parlament.gov.rs
Obućina, J. (2017) Odnos prethodnog stečajnog postupka i postupka sprovođenja izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja na nepokretnostima. Pravo i privreda, vol. 55, br. 1-3, str. 36-49
Orlić, M. (1978) Pravo preče kupovine. u: Ristić S. [ur.] Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, Beograd: Službeni list SFRJ, II: 1114
Ortiz, N. (2017) What is Credit Bidding in Bankruptcy?. Retrieved from http://www.bankruptcylawnetwork.com/what-is-creditbidding-in-bankruptcy
Pavićević, A. (2014) Načela zemljišnog duga kao realnog sredstva obezbeđenja. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 2, str. 459-475
Perović, S. (1986) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Petrov, Z., Kozar, V. (2010) Bezdržavinska zaloga na pokretnim stvarima. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 82, br. 11, str. 491-507
Poznić, B. (1987) Građansko procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Privredni apelacioni sud (2019) Bilten sudske prakse privrednih sudov. 2, Retrieved from https://pa.sud. rs/tekst/394/bilteni-sudske-prakse.php
Privredni apelacioni sud (2019) Odgovori utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove. Bilten sudske prakse privrednih sudova, 3, Retrieved from https://pa.sud. rs/tekst/394/bilteni-sudske-prakse.php
Radovanov, A. (2014) Građansko procesno pravo. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Radović, M. (2014) Položaj založnih ('hipotekarnih') poverilaca u stečajnom postupku. Pravo i privreda, vol. 52, br. 4-6, str. 245-260
Radović, V. (2017) Stečajno pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu -Pravni fakultet-Centar za izdavaštvo i informisanje, Knjiga prva
Riesenfeld, S.A. (2019) Bankruptcy. Retrieved from https:// www.britannica.com/topic/bankruptcy#ref248841
Savić, T.S. (2019) Ekstenzivnost hipoteke. Subotica: Lyceum iuris
Slijepčević, D., Radović, M. (2019) Posledice prenosa obezbeđenog potraživanja na nepokretnosti u stečajnom postupku. Bilten sudske prakse privrednih sudova, 3: 195-208, Retrieved from https://pa.sud.rs/tekst/394/bilteni-sudskeprakse.php
Spasić, S. (2008) Odnos i razgraničenje između izvršnog i stečajnog postupka u Srbiji. u: Milijević N. [ur.] Aktuelna pitanja stečajnog prava, Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske, 110-120
Stanković, O., Orlić, M. (1986) Stvarno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Vasiljević, M. (1997) Poslovno pravo. Beograd: Savremena administracija
Vrhovšek, V., Kozar, V. (2015) Obezbeđenje potraživanja zalogom na pravima. Pravni život, vol. 64, br. 10, str. 463-476
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Živković, M. (2017) Novo hipotekarno pravo u Republici Srbiji. Retrieved from: http://www.ius.bg.ac.rs/prof/materijali/xivmil/ NovoHipotekarnoPravoClanak.pdf
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EKOPRE2106369M
primljen: 13.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 26.11.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka