Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 25, br. 1, str. 57-70
Prilog poznavanju alohtone flore u donjem toku reke Save
Univerzitet u Beogradu, Institut za biološka istraživanja 'Siniša Stanković'

e-adresazorana.mataruga@ibiss.bg.ac.rs
Projekat:
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Ključne reči: alohtone biljke; životne forme; hronološki spektar; horološki spektar; stepen invazivnosti
Sažetak
Floristička istraživanja alohtone flore u donjem toku reke Save sprovedena su na lokalitetima Sremska Mitrovica, Jarak (opština Sremska Mitrovica), Šabac, 'Crni lug' (Boljevci, Surčin) i na području od Ostružnice do Makiša (uključujući i Makiš). Ovim istraživanjima je obuhvaćeno samo vodno telo, poplavna zona, nasip, kanali, napuštene i obradive površine koje su u neposrednoj blizini rečnog toka ili poplavne zone. Detektovano je 48 alohtonih biljaka, svrstanih u 24 familije, među kojima se po broju vrsta ističu Asteraceae (29,2%), Poaceae (10,4%) i Fabaceae (8,3%). Biološki spektar alohtone flore je terofitskog tipa, dok u hronološkom spektru dominiraju neofite, a u horološkom spektru vrste severnoameričkog porekla. Najčešći načini disperzije alohtonih vrsta su antropohorija, zoohorija i anemohorija. U reci Savi su zabeležene tri alohtone makrofite (Elodea canadensis, Vallisneria spiralis i Paspalum paspaloides), dok su na drugim površinama najfrekventnije i najbrojnije Acer negundo, Morus alba, Fraxinus lanceolata, Amorpha fruticosa, Ambrosia artemisiifolia, Stenactis anuua, Amaranthus retroflexus i vrste rodova Solidago i Xantium. Da bi se sprečila degradacija prirodnih i antropogeno uslovljenih ekosistema u donjem toku reke Save, koji pogoduju naseljavanju, odomaćivanju i daljem rasejavanju alohtonih biljaka, treba preduzeti odgovarajuće preventivne mere. Najefikasnija strategija u borbi protiv invazivnih vrsta je upravo sprečavanje njihove invazije.
Reference
Anačkov, G., Rat, M., Radak, B., Igić, R., Vukov, D., Rucando, M., Krstivojević, M., Radulović, S., Cvijanović, D., Milić, D., Panjković, B., Szabados, K., Perić, R. (2013) Alien invasive neophytes of the Southeastern part of the Pannonian Plain. Central European Journal of Biology, 8(10): 1032-1047
Atanacković, G., Bogdanović, M., Živanović, Ž., Ćorović, R., Trifunović, M. (1978) Zemljišta područja Beograda južno od Save i Dunava. Beograd: Gradski geodetski zavod
Bartula, M. (2001) Flora donjeg toka reke Save. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Magistarski rad
CBD (1992) The convention on biological diversity. http://www.cbd.int/convention/text/, 21. oktobar 2016
Diklić, M. (1984) Životne forme biljnih vrsta i biološki spektar flore SR Srbije. u: [ur.] Vegetacija SR Srbije, I. Opšti deo., Beograd: SANU, pp 291-316
Hegi, G. (1966) Ilustriete flora von Mitel-Europa. München
Jarić, S., Karadžić, B., Vrbničanin, S., Mitrović, M., Kostić, O., Pavlović, P. (2015) Floristic and phytocoenological research of segetal plant communities in cultivated areas of southern Srem. Archives of Biological Sciences, 67(2): 591-609
Jarić, S. (2009) Alohtone biljne vrste u prirodnim i antropogeno uslovljenim fitocenozama Srema. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Doktorska disertacija
Jarić, S., Mitrović, M., Vrbničanin, S., Karadžić, B., Đurđević, L., Kostić, O., Mačukanović-Jocić, M., Gajić, G., Pavlović, P. (2011) A contribution to studies of the ruderal vegetation of Southern Srem, Serbia. Archives of Biological Sciences, vol. 63, br. 4, str. 1181-1197
Jauzein, P. (1998) Bilan des especes naturalisees en France mediterraneenne. u: Proceeding 6th Mediterrneen Symposium EWRS, Montpellier, France, pp 18-25
Javorka, S., Csapody, V. (1981) Iconographia florae partis Austro-orientalis Europae centralis. Budapest: Akadémiai Kiadó
Josifović, M., ed. (1967-1972) Flora Republike Srbije. I-IX. Beograd, Basel: SANU, Landolt, E. Hess, H. Hirzel, R. Flora der Schweiz. Band 1, 2, 3, BirkhauserVerlag, und Stuttgart, 1970-1986
Lazarević, P., Stojanović, V., Jelić, I., Perić, R., Krsteski, B., Ajtić, R., Sekulić, N., Branković, S., Sekulić, G., Bjedov, V. (2012) Preliminarni spisak invazivnih vrsta u Republici Srbiji sa opštim merama kontrole i suzbijanja kao potpora budućim zakonskim aktima. Zaštita prirode, vol. 62, br. 1, str. 5-31
Maillet,, Lopez-Garcia (2000) What criteria are relevant for predicting the invasive capacity of a new agricultural weed? The case of invasive American species in France. Weed Research, 40(1): 11-26
Marisavljević, D., Stojanović, S., Pavlović, D., Dolovac-Pfaf, E. (2007) Prisustvo i kvantitativna zastupljenost alohtone invazivne korovske vrste Iva xanthifolia Nutt. na teritoriji Vojvodine. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 16, br. 2, str. 105-125
Niketić, M., Jovanović, S. (2002) Conyza sumatrensis nova adventivna vrsta u flori Srbije. u: VII Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona, Dimitrovgrad: Prirodno matematički fakultet
Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Radulović, S., Skočajić, D., Đunisijević-Bojović, D., Đukić, M. (2009) Ekologija i rasprostranjenje invazivne vrste Aster­lanceolatus willd. na vlažnim staništima Beograda. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 100, str. 159-178
Parabucki, S., Čanak, M., Gajić, M. (1977) Impatiens parviflora - nova adventivna vrsta u flori Srbije. Glasnik prirodnjačkog muzeja, serija C, knjiga 32: 11-15
Stevanović, V.B., Stevanović, B. (1995) Osnovni klimatski, geološki i pedološki činioci biodiverziteta kopnenih ekosistema Jugoslavije. u: Stevanović V., Vasić V. [ur.] Biodiverzitet Jugoslavije - sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja, Beograd: Biološki fakultet, 75-95
Stevanović, V.B. (1992) Klasifikacija životnih formi biljaka u Flori Srbije. u: Sarić M. [ur.] Flora Srbije 1, Beograd: SANU, 39-46, 2. ed
Tomanović, S. (2004) Alohtona adventivna flora na području Beograda, hronološko-geografska i ekološka analiza. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet, Magistarska teza
Tucović, A., Isajev, V., Šijačić-Nikolić, M., Vilotić, D. (2004) Uzroci invazije civitnjace (Amorpha fruticosa L.) na šumska staništa Srbije. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 13, br. 1, str. 19-26
Vestoff, V., van der Marrel, E. (1973) The Braun-Blanquet approach. u: Wittaker R.H. [ur.] Handbook of vegetation science, The Hague, 5. ordination and classification of communities, junk
Vila, M., Weiner, J. (2004) Are invasive plant species better competitors than native plant species?: Evidence from pairwise experiments. Oikos, 105(2): 229
Vrbničanin, S., Karadžić, B., Dajić-Stevanović, Z. (2004) Adventivne i invazivne korovske vrste na području Srbije. Acta herbologica, vol. 13, br. 1, str. 1-12
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ActaHerb1601057M
objavljen u SCIndeksu: 10.01.2019.