Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 41, br. 3, str. 341-349
Korektivno suzbijanje korova primenom herbicida u usevu kukuruza
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresabrankok@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: kukuruz; herbicid i korovi; 2,4-D-dimetilamonium; dikamba; nikosulfuron
Sažetak
Pravilan izbor herbicida, u zavisnosti od prisutnih dominantnih korovskih vrsta, bitan je, kao i vreme primene. Štete od prisutnih korova u usevu kukuruza ogledaju se u smanjenju prinosa, gotovo svake godine, te je njihovo suzbijanje potpuno ekonomski opravdano. Mali broj herbicida suzbija većinu korova, pa prilikom izbora treba uzeti herbicide koji se mogu kombinovati i svojim spektrom delovanja mogu suzbiti veći broj korovskih vrsta. Tokom 2011. i 2012. godine, ispitivana je efikasnost herbicida 2,4-D-dimetilamonium (preparat Hormonex), dikamba (preparat Inferno) i nikosulfuron (preparat Nicoron Super). Na dva lokaliteta (Bački Maglić i Kać), ispitivanja su urađena po slučajnom blok sistemu u 4 ponavljanja. Ocenjen je efekat primenjenih herbicida na utvrđene korovske vrste posle 14 i 28 dana od momenta primene, kao i fitotoksičnost. Dominantne korovske vrste su bile sledeće: Abutilon theophrasti Med., Amaranthus retroflexus L., Ambrosia artemisifolia L., Capsela bursa-pastoris (L.) Medic., Chenopodium album L., Chenopodium hybridum L., Cirsium arvense (L.) Scop., Convolvulus arvensis L., Datura stramonium L., Hibiscus trionum L., Polygonum aviculare L., Polygonum persicaria L., Polygonum lapathifolium L., Sinapis arvensis L., Solanum nigrum L., Sorghum halepense (L) Pers., Stellaria media (L) Vill., Stachys annua L., Xanthium strumarium L.
Reference
al-Khatib K. (1995) Weed control in wheat: Western Washington weed control guide. u: Washington State University Cooperative Extension Weed Specialist, june, 244
Birkas, M. (2008) Environmentally-sound adaptable tillage. Budapest: Akadémiai Kiadó
Butorac, A., Butorac, J., Kisić, I. (2006) Razvojne tendencije u minimalnoj obradi tla, primjena čizel pluga i 'parapluga', konzervacijska obrada tla i neka njezina obilježja. Agronomski glasnik, 3, 199-220
Derpsch, R. (2005) The extent of Conservation Agriculture adoption worldwide: Implications and impact. u: World Congress on Conservation Agriculture (III), Nairobi
Dorado, J., Lopez-Fando, C. (2006) The effect of tillage system and use of a paraplow on weed flora in a semiarid soil from central Spain. Weed Research, 46(5): 424
Dražić, D., Konstantinović, B. (1996) Divlji sirak i njegovo suzbijanje Sorghum halepense (L.) Pers. Beograd: Poljo-knjiga
Jug, D., Stipesevic, B., Jug, I., Samota, D., Vukadinović, V. (2007) Influence of different soil tillage systems on yield of maize. Cereal Research Communications, 35(2): 557
Konstantinović, B., Dražić, M., Živanović, M. (1996) Novije mogućnosti suzbijanja korova u kukuruzu. u: Jugoslovenski simpozijum o zašitti bilja sa međunarodnim učešćem, Budva, zbornik rezimea, 110
Konstantinović, B., Dražić, D., Veljković, B. (1997) Possibilities of weed control in maize. u: EWRC Symposium of weed control, Poznan, Polska, str. 106-107
Konstantinović, B.I. (1999) Poznavanje i suzbijanje korova. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Konstantinović, B.I. (2008) Korovi i njihovo suzbijanje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Konstantinović, B. (2011) Osnovi herbologije i herbicidi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Kovačević, D., Momirović, N. (1996) Integralne mere suzbijanja korova u savremenoj tehnologiji gajenja kukuruza. u: V Kongres o korovima, 18-21 jun, Banja Koviljača, Zbornik radova, str. 410-432
Nikolić, L., Vuga-Janjatov, V., Knežević, A., Milošev, D., Šeremešić, S. (2008) Floristički sastav i ekološka analiza korovske sinuzije pšenice u uslovima plodoreda. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 17, br. 1, str. 51-58
OEPP (2004) Efficacy evaluation of plant protection products: Weeds in Phaseolus and Pisum. u: OEPP/EPPO Standards: Efficacy evaluation of plant protection products, Herbicides and Plant Growth Regulators, Vol. 4, 57-61
Simić, M., Stefanović, L., Kovačević, D., Šinžar, B., Momirović, N., Oljača, S. (2004) Integralni sistem mera u kontroli zakorovljenosti kukuruza. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 13, br. 2, str. 437-442
Stefanovic, L., Simic, M. (2006) Changes in maize weed community during the last ten years. Plant Science, XLIII, 6, 533-537
Stefanović, L., Simić, M. (2001) Slucaj pravovremene primene herbicida u suzbijanju korova u usevu kukuruza. Agroinovacije, 2, 137-144
Swanton, J.C., Weise, F.S. (1996) Weed science beyond the weeds: The role of integrated weed management (IMW) in agro ecosystem health. Weed Science, 44: 437-445
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.