Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 26, br. 1, str. 29-37
Varijabilnost agronomski važnih osobina inbred linija suncokreta
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresasandra.cvejic@ifvcns.ns.ac.rs
Projekat:
Razvoj novih sorti i poboljšanje tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta za različite namene (MPNTR - 31025)

Ključne reči: Helianthus annuus L; klasifikacija; kolekcija linija; prinos semena; sadržaj ulja
Sažetak
Za stvaranje visoko-produktivnih hibrida suncokreta potrebno je ukrstiti inbred linije, roditeljske komponente hibrida, koje se razlikuju u većem broju osobina. Cilj ovog rada je bio da se ispita varijabilnost 110 inbred linija suncokreta iz kolekcije Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu za agronomski važne osobine i da se klasifikuju na osnovu sličnosti u pogledu ispitivanih osobina. Mereno je devet agronomski važnih osobina: visina stabla, prečnik glave, broj dana od nicanja do cvetanja, broj dana od nicanja do zrenja, prinos semena, procenat ulja, sadržaj oleinske kiseline, masa 1000 semena i procenat ljuske. Inbred linije su pokazale visoku varijabilnost za većinu ispitivanih osobina. Najveći koeficijent varijacije bio je kod prinosa semena (CV=42,51%), a najmanji kod perioda od nicanja do cvetanja (CV=8,86%) i zrenja (CV=8,27%). Analiza glavnih komponenata (PCA) izdvojila je inbred linije koji su se u većoj meri razlikovale od ostalih inbred linija prema sledećim osobinama: (I) inbred linije sa visokim prinosima semena i ulja, (II) inbred linije sa kratkim periodom od nicanja do cvetanja i (III) inbred linije sa visokim procentom ljuske, pogodne za specijalne namene. Prinos semena i procenat ulja kao najvažnije agronomske osobine su bile u pozitivnoj korelaciji, a i u pozitivnoj korelaciji sa najvećim brojem ispitivanih osobina. Podaci dobijeni u ovom radu biće korišćeni prilikom ukrštanja inbred linija u svrhu stvaranja hibrida suncokreta.
Reference
Ahmed, B., Sultana, M., Zaman, J., Paul, S.K., Rahman, M.M., Islam, M.R., Majumdar, F. (2015) Effect of Sowing Dates on the Yield of Sunflower. Bangladesh Agronomy Journal, 18(1): 1-5
Baloch, M., Kaleri, M.H., Baloch, A.W., Baloch, T.A., Gandahi, N., Jogi, Q., Bhutto, L.A., Hakro, J.A. (2016) Phenotypic correlation and heritability analysis in sunflower (Helianthus annuus L.) germplasm. Pure and Applied Biology, 5(3): 641-646
Cvejić, S., Jocić, S., Miklič, V., Balalić, I., Radeka, I., Jocković, M., Stojanović, D. (2018) Proizvodne vrednosti novih NS hibrida suncokreta. u: Zbornik radova sa 59. Savetovanja industrije ulja, Herceg Novi, pp . 25-34
Cvejić, S., Jocić, S., Mladenov, V., Banjac, B., Radeka, I., Jocković, M., Jeromela-Marjanović, A., Miladinović, D., Miklič, V. (2019) Selection of sunflower hybrids based on stability across environments. Genetika, Vol 51 (1): 81-92
Cvejić, S., Jocić, S., Balalić, I., Radeka, I., Jocković, M., Miklič, V. (2014) Agronomske i proizvodne karakteristike novih hibrida suncokreta - NS Oskar i NS Fantazija. Selekcija i semenarstvo, vol. 20, br. 2, str. 47-57
Cvejić, S., Jocić, S. (2010) Development of ornamental sunflower hybrids. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 1, str. 147-152
Debaeke, P., Casadebaig, P., Flenet, F., Langlade, N. (2017) Sunflower crop and climate change: Vulnerability, adaptation, and mitigation potential from case-studies in Europe. OCL, 24(1): D102-D102
Jan, C.C., Seiler, G.J. (2007) Sunflower. u: Singh R.J. [ur.] Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop Improvement: Oilseed Crops, Boca Raton, FL: CRC Press, Volume 4. pp. 103-165
Jocić, S., Cvejić, S., Hladni, N., Marinković, R., Miladinović, D., Miklič, V., Dedić, B., Imerovski, I., Dimitrijević, A., Ćirić, M., Jocković, M. (2012) Dosadašnja dostignuća u oplemenjivanju suncokreta. u: Zbornik referata sa 46. Savetovanja agronoma Srbije, Zlatibor, 29-40
Jocić, S., Miladinović, D., Kaya, Y. (2015) Breeding and Genetics of Sunflower. u: Martinez Force E., Turgut Dunford J., Salas J.J. [ur.] Sunflower Chemistry, Production, Processing, and Utilization, Urbana, IL: AOCS Press, 1-25
Jocković, M., Marinković, R., Marjanović-Jeromela, A., Radić, V., Čanak, P., Hladni, N. (2012) Association between seed yield and some morphological characteristics in sunflower. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 49, br. 1, str. 53-57
Kaya, Y. (2016) Sunflower. u: Gupta S. [ur.] Breeding opportunities for sustainable production of sunflowers, Academic Press of Elsevier, pp. 55-88
Khazaii, B., Soltani, A., Faraji, A. (2016) Determination of sunflower ideotype in the Gonbad region using multiple regression modelling. Journal of Crop Production, 9(3): 1-22
Lira, E.G., Amabile, R.F., Fagioli, M., Montalvão, A.P.L. (2017) Genetic parameters, phenotypic, genotypic and environmental correlations and genetic variability on sunflower in the Brazilian Savannah. Ciência Rural, 47(8): 1-7
Martínez-Force, E., Dunford, N.T., Salas, J.J. (2015) Sunflower: Chemistry, production, processing, and utilization. Elsevier
Mijić, A., Liović, I., Zdunić, Z., Marić, S., Marjanović-Jeromela, A., Jankulovska, M. (2009) Quantitative Analysis of Oil Yield and Its Components in Sunflower (helianthus Annuus L.). Romanian Agriculture Research, vol. 26, str. 41-46
Miklič, V., Ovuka, J., Marjanović-Jeromela, A., Terzić, S., Jocić, S., Cvejić, S., Miladinović, D., Hladni, N., Radić, V., Ostojić, B., Jocković, M., Dušanić, N., Đorđević, V., Miladinović, J. (2018) Breeding and seed production of oil crops in Serbia. Selekcija i semenarstvo, vol. 24, br. 2, str. 1-9
Radanović, A., Miladinović, D., Cvejić, S., Jocković, M., Jocić, S. (2018) Sunflower Genetics from Ancestors to Modern Hybrids: A Review. Genes, 9(11): 528-528
Radić, V., Mrđa, J., Terzić, S., Dedić, B., Dimitrijević, A., Balalić, I., Miladinović, D. (2013) Correlations and path analyses of yield and other sunflower seed characters / Pat i analiza korelacija između prinosa i drugih osobina semena suncokreta. Genetika, vol. 45, br. 2, str. 459-466
Rauf, S. (2019) Improvement Breeding Strategies for Sunflower (Helianthus annuus L.). u: Khairi J.M., et al. [ur.] Advance in Plant Breeding Strategies: Nuts and Industrial crops, Springer, vol 4, 29-71
Vassilevska-Ivanova, R., Tcekova, Z. (2005) Agronomic characteristic of a dwarf germplasm sunflower line. Helia, vol. 28, br. 42, str. 51-56
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SelSem2001029C
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka