Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 37, br. 1, str. 138-148
Preliminarni rezultati ispitivanja interakcije đubrenja azotom i navodnjavanja na prinos ozime pšenice
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Projekat:
Savremeno oplemenjivanje strnih žita za sadašnje i buduće potrebe (MPNTR - 31066)

Sažetak
Cilj ovih istraživanja bio je da se u uslovima proizvodne 2012/2013. godine utvrdi i kvantifikuje efekat đubrenja azotom u prihrani u interakciji sa navodnjavanjem na prinos dve ozime sorte pšenice. U proseku za dva tretmana navodnjavanja i primenjene doze azota, sorta Zvezdana ostvarila je značajno veći prinos zrna u poređenju sa Simonidom. Poređenjem kontrolne i navodnjavane varijante utvrđeno je da je prinos zrna na ovim pod parcelama bio gotovo identičan. Posmatrajući efekte rastućih doza azota na visinu prinosa moglo se konstatovati da je đubrenje imalo najveći uticaj na prinos. Međutim, sasvim neočekivano, najveći prinos zrna dobijen je na kontrolnoj varijanti, i bio je značajno veći od prinosa na svim đubrenim varijantama. Neuobičajeni rezultati ogleda mogu se objasniti specifičnim uslovima godine, pre svega povoljnim klimatskim uslovima sa obilnim količinama padavina i visokim temperaturama, zatim visokim početnim sadržajem mineralnog azota u zemljištu i kasnijom velikom mineralizacijom, što je dovelo do toga da su izostali očekivani efekti đubrenja, a naročito navodnjavanja na prinos zrna.
Reference
Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., Smith, M. (1998) Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements. u: FAO Irrigation and Drainage Paper, Roma: Food and Agriculture Organization / FAO, br. 56
Briggle, L.W., Curtis, B.C. (1987) Wheat worldwide. u: Heyne E.G. [ur.] Wheat and Wheat Improvement, Wisconsin, USA: American Society of Agronomy, 4-31
Denčić, S., Kobiljski, B., Mladenov, N., Pržulj, N. (2009) Proizvodnja, prinosi i potrebe za pšenicom u svetu i kod nas. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 46, br. 2, str. 367-377
Doorenbos, J., Kassam, A.H., Bentvelsen, C.L.M., Branscheid, V., Plusje, J.M.G.A. (1979) Yield response to water. u: FAO Irrigation and Drainage Paper (FAO), Rome: Land and Water Development Div, (33): 1-200
Jaćimović, G. (2012) Optimiranje mineralne ishrane pšenice u zavisnosti od vremenskih uslova godine. Novi Sad, doktorska disertacija
Jeftić, S. (1977) Prognoziranje prinosa glavnih ratarskih kultura na osnovu ekoloških uslova rejona gajenja. Savremena poljoprivreda, 4-6
Jevtić, R., Telečki, M., Malešević, M., Mladenov, N., Hristov, N. (2010) Uzroci smanjenja prinosa strnih žita u 2010. godini. Biljni lekar, vol. 38, br. 3, str. 187-191
Jevtić, S.L. (1992) Posebno ratarstvo. Beograd: Nauka
Jevtić, S.L., Labat, A. (1985) Agroekološki uslovi gajenja pšenice i kukuruza u Vojvodini. Beograd: Nolit
Kastori, R., i dr. (2005) Azot - agrohemijski, agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti. u: Kastori R. [ur.] Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Malešević, M., Starčević, Š., Jaćimović, G., Đurić, V., Šeremešić, S., Milošev, D. (2008) Prinos ozime pšenice u zavisnosti od uslova godine i nivoa đubrenja azotom. u: XIII Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, 28-29. mart 2008, Zbornik radova, vol. 13, (14), 135-141
Marinković, B.J., Crnobarac, J.Z., Malešević, M., Rajić, M., Jaćimović, G. (2006) Značaj agrotehnike i agroekoloških uslova u formiranju prinosa šećerne repe. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 283-296
Mladenov, N., Hristov, N., Đurić, V., Jevtić, R., Jocković, B. (2011) Uticaj padavina u vreme žetve na prinos ozime pšenice. u: Zbornik referata sa 45. Savetovanja agronoma Srbije, Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 27-31
Raes, D. (2009) Reference manual: ETo calculator (Version 3. 1, January 2009). Rome: FAO, ETo Calculator. Land and Water Digital Media Series, N 36. FAO, Rome, Italy. http://www.fao.org/nr/climpag
Spasojević, B., Stanaćev, S., Starcević, Lj., Marinković, B. (1984) Posebno ratarstvo I (Uvod, žita i zrnene mahunjače). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, OOUR Institut za ratarstvo i povrtarstvo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.12.2013.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2003)
Racionalizacija rada žitnih kombajna
Turan Jan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2006)
Žitni kombajni u žetvi semenske pšenice
Turan Jan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2009)
Uporedni rezultati mehanizovanog i ručnog skidanja metlica semenskog kukuruza
Malinović Nedeljko, i dr.

prikaži sve [43]