Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Ratarstvo i povrtarstvo
2010, vol. 47, br. 1, str. 309-316
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljeno: 05/07/2010
Rezultati ogleda sa hidrogelom u proizvodnji kupusa
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresa: livija@ifvcns.ns.ac.rs

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR20086

Sažetak

Na zemljištu tipa černozem na Rimskim Šančevima ispitivani su različiti načini primene hidrogela na prinos i komponente prinosa u proizvodnji ranog kupusa. Takođe je posmatran njegov efekat na hemijske osobine zemljišta, vodno-fizička svojstva zemljišta i mikrobiološku aktivnost zemljišta. U ogledu su bile zastupljene četiri varijante: kontrola - bez primene hidrogela, gel - nabubreli hidrogel unešen u sadne jamice, prah - suvi hidrogel u prahu unešen u sadne jamice, prah - suvi hidrogel u prahu rasturen po površini zemljišta u obliku traka i inkorporiran. U odnosu na posmatrane osobine (masa cele biljke, prečnik glavice i prinos kupusa) ostvarene su statistički značajne razlike između varijante gel i ostalih varijanti. Najveći prinos ostvaren je u varijanti gel (55,85 t ha-1) a najmanji u varijanti trake (39,78 t ha-1). Prinos kupusa u varijanti gel veći je u odnosu na kontrolu za 18,98 %. Prinos u varijanti sa prahom hidrogela unešenog u sadne jamice neznatno je smanjen (1,02 %) u odnosu na kontrolu. Primena hidrogela nije značajno uticala na osobine zemljišta kao ni na zastupljenost ispitivanih grupa mikroorganizama ili aktivnost enzima dehidrogenaze.

Ključne reči

hidrogel; kupus; mikrobiološka aktivnost zemljišta; plodnost zemljišta; prinos; vodno-fizička svojstva zemljišta

Reference

Adnađević, B., Jovanović, J., Drakulić, B. (2007) Izotermal kinetics of (E)-4-(4-metoxyphenyl)-4-oxo-2-butenoic acid release from poly(acrylic acid) hydrogel. u: Elsevier editional system (tm) for thermochinica acta, Manuscript draft
Anderson, G.R. (1965) Ecology of Azotobacter in soil of the palouse region, I: Occurrence. Soil Science, 86, str. 57-65
JDPZ (1997) Metode istraživanja i određivanja fizičkih svojstava zemljišta. Novi Sad: Komisija za fiziku zemljišta
Maksimović, L., Milić, S., Červenski, J., Pejić, B. (2008) Proizvodnja kupusa u postrnoj setvi posle ječma. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 187-193
Marinković, J., Milošević, N., Tintor, B., Sekulić, P., Nešić, L. (2008) Mikrobiološka svojstva fluvisola na različitim lokalitetima u okolini Novog Sada. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 215-223
Milošević, N. (2008) Mikroorganizmi bioindikatori zdravlja/kvaliteta zemljišta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 1, str. 205-215
Miljković, N.S. (2005) Meliorativna pedologija. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Departman za uređenje voda
Poshon, J., Tardieux, P. (1962) Techniques d'analyse en microbiologie du soil. Paris: Edit. de la Tourelle
Thalmann, A. (1968) Zur Methodik der Bestimmung der Dehydrogenaseaktivität im Boden mittels Triphenyltetrazoliumchlorid [TTC]. Landwirtsch. Forsch., 21, 249-258
Vučić, N. (1987) Vodni, vazdušni i toplotni režim zemljišta. u: Radovi VANU, Odeljenje prirodnih nauka, Novi Sad, Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti