Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Zaštita bilja
2013, vol. 64, br. 2, str. 110-115
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 23/01/2014
Agrohemijske i mikrobiološke osobine pošumljenih deposola rudarskog basena 'Kolubara'
aInstitut za zemljište, Beograd
bInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
cDelta Agrar doo, Beograd

Projekat

Proučavanje uticaja kvaliteta zemljišta i voda za navodnjavanje na efikasniju proizvodnju poljoprivrednih kultura i očuvanje životne sredine (MPNTR - 37006)

Sažetak

Zbog nepovoljne konfiguracije terena, na većini trajno odloženih zemljišta (deposola) rudarskog basena 'Kolubara' rekultivacija je izvedena pošumljavanjem. Izvršeno je ispitivanje osnovnih agrohemijskih osobina, kao i kvantitativne zastupljenosti pojedinih grupa mikroorganizama u deposolima različite starosti i pod različitim šumskim kulturama. Ispitivani deposoli su pokazali povoljniji pH od kontrolnog zemljišta, niži sadržaj humusa, ukupnog N i lako pristupačnog K2O, a viši sadržaj lako pristupačnog P2O5. Opšta biogenost je bila zadovoljavajuća, s tim što je zastupljenost ukupne mikroflore, gljivica i bakterija iz roda Clostridium bila manja nego kod kontrolnog zemljišta, dok je zastupljenost ostalih fizioloških grupa mikroorganizama bila znatno veća.

Ključne reči

Reference

Antonović, G. (1980) Oštećenje zemljiŠta i problemi njegove zaštite. Zemljište i biljka, Beograd, 29(2), str. 99-106
Antonović, G., Moskovljević, S., Protić, N. (1984) Osobine deposola kao supstrata u regionu Kolubare. Zemlj. biljka, 30 (1), str. 25-31
Bogdanović, V., Kotlajić, M. (1985) Zastupljenost nekih grupa mikroorganizama u jalovini površinskih kopova REIK Kolubara. Zemlj. biljka, 24 (2), str. 151-157
Bogdanović, V. (1991) Zastupljenost nekih grupa mikroorganizama u deponiji pepela pod bagremom (Robinia pseudoacacia) TE 'Lazarevac'. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, 39(2): 139-145
Kotlajić, M. (1979) Rekultivacija odlagališta površinskih kopova REIK 'Kolubara'. u: Simpozijum - 'Oštećenje zemljišta i problemi njegove zaštite', 18-20 oktobar, Lazarevac, Jugoslavija, zbornik rezimea, str. 28
Marinković, J., Milošević, N., Tintor, B., Vasin, J. (2007) Zastupljenost pojedinih grupa mikroorganizama Na različitim tipovima zemljišta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 319-327
Marković, D., Veselinović, N. (1979) Fizičkohemijske i mikrobiološke osobine oštećenih zemljišta površinskim kopovima u REIK 'Kolubara'. u: Zb.rez. Simpozijuma 'Oštećenje zemljišta i problemi njegove zaštite', 18-20 oktobar, Lazarevac, Jugoslavija, str. 36
Milošević, N. (2008) Mikroorganizmi - bioindikatori zdravlja/kvaliteta zemljišta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 1, str. 205-215
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jarak, M.N. (1997) Mikrobi zemljišta - značaj i mogućnosti. u: Dragović S. [ur.] Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta, Zbornik radova 9. kongresa za proučavanje zemljišta, 23-27 juni, Novi Sad, Beograd-Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta / JDPZ, str. 389-398
Pochon,, Tardieux (1962) Tehnikues d, analise en microbiologique du Soil edit de la tourel. Paris
Popović, Ž. (1989) Agrohemija. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Resulović, H. (1984) Rekultivacija - termini i koncepcija. Zemljište i biljka, Beograd, vol. 33, No 1, 19-24
Tintor, B., Milošević, N., Vasin, J. (2009) Mikrobiološka svojstva černozema južne Bačke u zavisnosti od načina korišćenja zemljišta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 46, br. 1, str. 189-198
Trbojević, M., Kotlajić, M., Vuletić, D. (1990) Površinska eksploatacija uglja u kolubarskom basenu i rezultati rada na rekultivaciji degradiranih zemljišta. u: Zb.rez. Simpozijuma 'Ekološki problemi Beograda',21-23 april, Beograd, Jugoslavija, str. 52