Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 59, br. 2, str. 321-343
Odnos krivičnih dela poreske utaje i neuplaćivanja poreza po odbitku u srpskom krivičnom pravu
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za državnu upravu i administraciju, Beograd
bPolicijska akademija, Beograd

e-adresamkulic@megatrend.edu.rs, milosevicg1@hotmail.com
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: porez; doprinos; dažbine; lažni podaci; prihod; poreska prijava
Sažetak
Države često pribegavaju zaoštravanju krivičnih sankcija prema onima koji neuredno izvršavaju poreske obaveze. Umesto da organizovanije preduzima mere za otklanjanje uzroka poreskog kriminaliteta, Srbija nastoji da problem reši dogradnjom krivičnog zakonodavstva. Propisano je šest krivičnih dela kojima se javnim prihodima pruža krivičnopravna zaštita. Centralno mesto među njima pripada krivičnim delima poreske utaje i neuplaćivanja poreza po odbitku. Posledice ovih krivičnih dela su kako nepovoljni fiskalni efekti, tako i reperkusije na ekonomsko-političkom i socijalno-političkom planu. Izbegavanje plaćanja poreza izaziva posledice koje po svom značaju mogu da budu ozbiljne za nacionalnu privredu. U prvom delu rada se analiziraju osnovni elementi ovih krivičnih dela i pojedina sporna pitanja, a potom se ukazuje na pogrešan stav koji preovlađuje u sudskoj praksi da se krivično delo neuplaćivanja poreza po odbitku kvalifikuje kao krivično delo poreske utaje. Stoga autori predlažu da je potrebno izvršiti odgovarajuću intervenciju u Krivičnom zakoniku, iz koje bi nedvosmisleno proisticalo da se krivičnim delom neuplaćivanja poreza po odbitku pruža krivičnopravna zaštita svim oblicima javnih prihoda koji se plaćaju po odbitku, a ne samo porezu.
Reference
*** (2002-2010) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji - ZPPPA. Sl. glasnik RS, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09 i 53/10
*** (2001-2010) Zakon o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik RS, br. 24/01, 80/02, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09 i 18/10
*** (1973-1986) Zbirka sudskih odluka Vrhovnog suda Srbije iz oblasti krivičnog prava
Cowell, F. (1990) Cheating the government: The economics of evasion. Cambridge, MA: MIT Press
Delić, N. (2009) Nova rešenja opštih instituta u krivičnom zakoniku Srbije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Jelčić, B. (1983) Nauka o financijama i financijsko pravo. Zagreb: Informator
Kulić, M. (2010) Poreska krivična dela. Beograd: Fin-tax centar
Lazarević, L.V. (1998) Krivično delo poreske utaje. u: Oporezivanje i poresko pravo - priručnik, Beograd
Milošević, G.B. (2006) Evazija poreza. Nauka, bezbednost, policija, vol. 11, br. 2, str. 61-77
Petaković, R., ur. (1996) Priručnik za primenu Krivičnog Zakona Republike Srbije sa sudskom praksom, registrom pojmova i obrascima. Beograd: Poslovni biro
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Budimpešta: Institut Otvoreno društvo/Institut za ustavnu i zakonodavnu politiku
Popović, D., Ilić-Popov, G. (2008) Utvrđivanje izvora dohotka u poreskom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 56, br. 2, str. 96-120
Radulović, L. (2010) Krivično delo poreske utaje iz čl. 229 KZ RS - akcenti iz sudske prakse. Pravo i privreda, vol. 47, br. 4-6, str. 463-475
Republički zavod za statistiku (2011) Punoletni učinioci krivičnih dela - za 2007, 2008, 2009. i 2010. godinu. Beograd
Schmolders, G. (1969) Grundlage einer effizienten Finanzpolitik: Empirische Analyse der Steuermentalitöt. Mainz
Srzentić, N., Stajić, A., Kraus, B., Lazarević, L., Đorđević, M. (1995) Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija, V izd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka