Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 18, br. 1, str. 129-143
Finansiranje sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji
Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

e-adresanemanja.bojicic@mup.gov.rs
Ključne reči: Sistem zaštite i spasavanja; Sektor za vanredne situacije; budžet; budžetski fond za vanredne situacije; dopunska sredstva; donacije
Sažetak
Prilikom izrade ovog rada autor je želeo da postigne nekoliko ciljeva. Na prvom mestu namera je bila da se celovito sagleda finansiranje sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji, kao dela sistema nacionalne bezbednosti; to jest, finansiranje integrisanog oblika upravljanja i organizovanja subjekata sistema zaštite i spasavanja na sprovođenju preventivnih i operativnih mera i izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja ljudi i dobara od posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća, uključujući i mere oporavka od tih posledica. Drugi cilj se odnosi na pokušaj da se ukaže na smer budućih reformi iz ove oblasti, sa posebnim akcentom na usaglašavanje sveukupnog zakonskog i institucionalnog okvira sa brojnim međunarodnim zahtevima i standardima. Pitanje koje se samo nameće, a na koje će ovaj rad pokušati da da odgovor jeste da li su u Republici Srbiji razvojem koncepcije zaštite u vanrednim situacijama stvoreni uslovi za izgradnju društva otpornog na katastrofe. Sadržaj rada predstavlja niz relevantnih naučnih i stručnih informacija koje su induktivno raščlanjene, sistematizovane, uopštene i povezane u jedinstvenu celinu sa ciljem da se, bar donekle, osvetle problemi i moguća rešenja u vezi sa ovom sve značajnijom tematikom.
Reference
*** (2008) COM 705 Final, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). u: Multi-Annual Indicative Financial Framework for 2010-2012, 5 November, Brussels
*** (2009/2012) Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 101/2011 i 93/2012
*** (2012) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 114
*** (2009/2012) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012
*** (2005/2011) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101/05, 63/09 - US i 92/11
*** (2009) Zakon o vanrednim situacijama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 111
*** Evidencioni račun dodatnih ostalih izvora za BK (za 2011. i 2012. godinu). Vlada Republike Srbije-Ministarstvo finansija-Uprava za trezor
*** (2010) Odluka o obrazovanju Budžetskog fonda za vanredne situacije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 92
*** (2006-2008) Pravilnik o vrstama usluga čijim pružanjem Ministarstvo unutrašnjih poslova može da ostvaruje dopunska sredstva. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 64/2006, 71/2007 i 14/2008
*** (2007) Uredba o naknadama troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 86
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, 98
Dragan, M., Kekić, D. (2007) Vanredna situacija - prilog konceptualnom određenju bezbednosti. Nauka, bezbednost, policija, vol. 12, br. 3, str. 61-83
Miletić, S. (2007) Zakonodavna nadležnost u oblasti unutrašnjih poslova po Ustavu Republike Srbije od 2006. godine i priprema novih zakona. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 3, str. 70-82
Ristić, Ž. (1991) Fiskalna ekonomija. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka