Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 38, br. 1, str. 55-69
Obavljanje policijskih poslova u kontekstu načela kojima je uređeno delovanje organa državne uprave
Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija

e-adresapetar.bulatovic.011@gmail.com
Ključne reči: policijski poslovi; organi državne uprave; načela; krivičnoprocesne aktivnosti policije; upravne aktivnosti policije
Sažetak
Policijski poslovi su deo unutrašnjih poslova koje obavlja Policija, primenom policijskih ovlašćenja, mera i radnji. Nov koncept suprotstavljanja kriminalu zasnovan je na preventivnim aktivnostima policije i pravosuđa. U tom smislu, aktivnosti policije mogu da se analiziraju sa različitih aspekata. Primarna uloga policije jeste krivičnoprocesna i prekršajna, ali, kao što se i u samom tekstu rada moglo zaključiti, vrlo su značajne i upravne aktivnosti policije prilikom sprečavanja, otkrivanja i rasvetljavanja krivičnih dela, prekršaja i drugih delikata. U tom smislu, rad se bavio pitanjima koja su značajno pomogla da se osnovna tema rada analizira na što bolji način. U radu su analizirana pitanja u vezi sa poslovima Ministarstva unutrašnjih poslova, organizacijom i nadležnošću policije, načelima delovanja organa državne uprave, policijskim poslovima, te krivičnoprocesnim, prekršajnim i upravnim aktivnostima policije prilikom sprečavanja, otkrivanja i rasvetljavanja krivičnih dela i drugih delikata. Primarni zakonski tekstovi koji su pritom konsultovani su Zakon o policiji i Zakon o državnoj upravi, uz konsultovanje i dva značajna pravilnika u ovoj oblasti - Pravilnika o policijskim ovlašćenjima i Pravilnika o načinu obavljanja pojedinačnih policijskih poslova.
Reference
*** (2005-2018) Zakon o državnoj upravi (Law on State Administration). Službeni glasnik RS, no. 79/05, 101/07, 95/10, 9/14, 47/18 and 30/18 - other law
*** (2018) Pravilnik o načinu obavljanja pojedinačnih policijskih poslova (Rulebook on the manner of performing individual police work). Službeni glasnik Republike Srbije, no. 63 and 72
*** (2016/2018) Zakon o policiji (Police Law). Službeni glasnik RS, no. 6, 24/18 and 87
*** (2020) Zakon o ministarstvima (Law on Ministries). Službeni glasnik RS, no. 128
*** (2019) Pravilnik o policijskim ovlašćenjima (Rulebook on police powers). Službeni glasnik RS, no. 41
Jovanović, Z. (2016) Upravna delatnost policije i značaj reforme državne uprave u Republici Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 55, br. 73, str. 137-151
Jugović, S. (2013) Upravna funkcija policije (Administrative function of the police). Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Jugović, S. (2009) Mere ciljane potrage. NBP. Nauka, bezbednost, policija, vol. 14, br. 3, str. 191-200
Kulić, M. (2017) Upravno pravo - opšti deo (Administrative law: General part). Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Miletić, S. (2004) Pojmovnik policijskog prava (Glossary of police law). Beograd: Službeni glasnik
Milić, N. (2010) Aktuelni problemi organizacije i funkcionisanja policijske ispostave (Current problems of organization and functioning of the police station). u: Nikač Ž. [ur.] Pravo i forenzika u kriminalistici (Law and forensics in criminology), Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, pp. 115-128
Milidragović, D., Milić, N. (2019) Rezultati i problemi policije opšte nadležnosti u suzbijanju kriminala. NBP. Nauka, bezbednost, policija, vol. 24, br. 1, str. 63-81
Simić, B., Nikač, Ž. (2009) Razvoj policijske organizacije od tradicionalne ka savremenoj u funkciji suzbijanja kriminaliteta. NBP. Nauka, bezbednost, policija, vol. 14, br. 3, str. 117-131
Vasiljević, D. (2012) Diskreciona ovlašćenja policije. NBP. Nauka, bezbednost, policija, vol. 17, br. 1, str. 19-33
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2101055B
primljen: 10.02.2021.
prihvaćen: 24.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka