Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, br. 3, str. 165-177
Japanski model primene strategije policije u zajednici
n/a

e-adresalazarsdjokovic@gmail.com
Ključne reči: koban; japanska policija; strategija policije u zajednici; Japan; policijska praksa
Sažetak
Autor na osnovu analize sadržaja strane naučne i stručne literature podataka iz zvaničnih publikacija japanske policije predstavlja specifičnosti primene strategije policije u zajednici u Japanu, u cilju ukazivanja na primere dobre policijske prakse, s obzirom na to da je i u Republici Srbiji ovo zvaničan pristup policijskom radu. Pored osvrta na osnovne postavke ove strategije, prikazani su organizacioni, programski, strateški i filozofski nivoi tzv. koban-modela rada policije, te prepreke koje se nalaze na putu ostvarenja ciljeva ove strategije i načini na koji ih japanska policija prevazilazi. Naposletku, autor zaključuje da praksa japanske policije predstavlja prototip uspešnog rada policije u zajednici, ali da je on uslovljen specifičnostima japanskog društva i da se kao takav teško može implementirati u društvima koja ne dele iste karakteristike.
Reference
*** (2013) Strategija policije u zajednici. Službeni glasnik RS, br. 43
Bayley, H.B. (1994) Police for the future. New York: Oxford University Press
Brogden, M., Nijhar, P. (2005) Community Policing: National and International Models and Approaches. Cullompton: Willan
Cao, L., Stack, S., Sun, Y. (1998) Public attitudes toward the police: A comparative study between Japan and America. Journal of Criminal Justice, 26(4): 279-289
Cortazzi, H. (1993) Modern Japan: A concise survey. New York: Pagrave Macmillan
Džunić, B. (2018) Preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja i suzbijanja kriminaliteta sa osvrtom na strategijski okvir Republike Srbije. Pravo - teorija i praksa, vol. 35, br. 7-9, str. 54-69
Đoković, L. (2020) Stavovi građana o radu policije - ocena primene strategije policije u zajednici u Republici Srbiji. Journal of Criminology and Criminal Law / Revija za kriminologiju i krivično pravo, 58(1&2): 181-198
Ellis, T., Lewis, C., Hamai, K., Williamson, T. (2008) Japanese Community Policing Under the Microscope. u: Williamson T. [ur.] The Handbook of Knowledge-Based Policing: Current Conceptions and Future Directions, Chichester: John Wiley & Sons, 175-198
Ignjatović, Đ. (2016) Kriminologija. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 13. izd
Ignjatović, Đ. (2009) Države sa niskom stopom kriminaliteta - primer Malte. Strani pravni život, br. 3, str. 49-66
Kanayama, T. (2013) The National Challenge on Increase in Crime: Comprehensive Initiatives on Crime Reducion in Japan. u: Verma A., Das D., Abraham M. [ur.] Global Community Policing: Problems and Challenges, Boca Ration: CRC Press, 63-82
Kappeler, V., Gaines, L. (2011) Community Policing: A Contemporary Perspective. Amsterdam: Anderson, 6th ed
Kawamura, N., Shirakawa, Y. (2008) Current Developments Affecting the Japanese Koban System of Community Policing. u: Williamson T. [ur.] The Handbook of Knowledge-Based Policing: Current Conceptions and Future Directions, Chichester: John Wiley & Sons, 157-174
Kocak, D. (2018) Rethinking Community Policing in International Police Reform: Examples from Asia. London: Ubiquity Press
Kostić, M. (2010) Prevencija kriminaliteta - pojam i istorijski razvoj. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 55, str. 89-108
Lazić, I. (2017) Definisanje konceprta rada policije u lokalnoj zajednici. Administracija i javne politike, 3(2-3), pp. 37-60
Leishman, F. (2007) Koban: Neighbourhood Policing in Contemporary Japan. Policing, 1(2): 196-202
Leishman, F. (2003) Policing in Japan: East Asian Archetype?. u: Mawby R.I. [ur.] Policing Across the World: Issues for the Twenty-first Century, New York: Taylor & Francis, pp. 109-25
Mclaughlin, E., Muncie, J. (2001) The Sage dictionary of criminology. London: Sage publication
Milić, A. (2004) Kultura i mentalitet, pretpostavka rada policije u zajednici. u: Matijević M. [ur.] V Dies Academicus - Rad policije u zajednici, Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova, pp. 99-104
Moose, C. (1993) The Theory and Practice of Community Policing: An Evaluation of the Iris Court Demonstration Project. Portland: Portland State University, Dissertation
National Police Academy of Japan (NPAJ) (2005) Japanese Community Police and Police Box System. Tokyo, Dostupno na: http://www.npa.go.jp/english/keidai/Guidelines_of_PolicePolicy/JapaneseCommunityPolice.pdf, (19. 8. 2020)
National Police Agency of Japan (NPA) (2019) Police of Japan 2019. Tokyo, Dostupno na: https://www.npa.go.jp/english/Police_of_Japan/2019/Police_of_Japan_2019_full_ text.pdf, (19.8.2020)
Nikolić-Ristanović, V., Konstantinović-Vilić, S. (2018) Kriminologija. Beograd: Prometej, 4. izd
Palmiotto, M.J., Unnithan, P.N. (2011) Policing & Society: A Global Approach. New York: Delmar Cengage Learning
Pepinsky, H. (2006/2017) Mirotvorstvo - razmišljanja jednog radikalnog kriminologa. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, prev. Stevanović, A. & Vujičić, N
Ratcliffe, H. (2008) Intelligence-led Policing. Devon: Willan Publishing
Simić, B., Nikač, Ž. (2009) Razvoj policijske organizacije od tradicionalne ka savremenoj u funkciji suzbijanja kriminaliteta. Nauka, bezbednost, policija, vol. 14, br. 3, str. 117-131
Simonović, B. (2005) Konceptualne dileme, limiti, nedoslednosti, kritike i slabosti novog koncepta rada policije u zajednici (Community Policing) s osvrtom na ljudska prava i slobode. u: Bejatović S. [ur.] Slobode i prava čoveka i građanina u konceptu novog zakonodavstva Republike Srbije, Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu-Institut za pravne i društvene nauke, pp. 75-95
Skogan, W., Hartnett, S. (1997) Community Policing: Chicago Style. Oxford: Oxford University Press
Šebek, V. (2015) Kriminalističko-obaveštajni modeli organizacije policije u kontroli kriminaliteta. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Doktorska disertacija
Trojanowicz, R., Bucqueroux, B. (1991) Community policing and the challenge of diversity. Michigan: Michigan State University
Unafei (2019) Criminal Justice System in Japan. https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/CJSJ_2019/00CJSJ_2019.pdf
Vuković, S. (2008) Strategije delovanja policije u prevenciji kriminaliteta na području lokalne zajednice. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Young, A. (2019) Japanese Atmospheres of Criminal Justice. British Journal of Criminology, 59(4): 765-779
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz64-28157
primljen: 26.08.2020.
prihvaćen: 23.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 11.12.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka