Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 20, br. 2, str. 1-25
Neuračunljivost i intoksikacija učinoca u krivičnom pravu SAD - sličnosti i razlike sa neuračunljivošću i skrivljenom neuračunljivošću u srpskom krivičnom pravu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresaskulic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: opšti pojam krivičnog dela; neuračunljivost; skrivljena neuračunljivost; krivično pravo; uporedno pravo; SAD; Srbija
Sažetak
Autor objašnjava osnovne elemente opšteg pojma krivičnog dela u Sjedinjenim Američkim Državama: 1) objektivni - actus reus i 2) subjektivni - mens rea, da bi zatim sumarno objasnio osnove koji u SAD isključuju postojanje krivičnog dela, odnosno krivičnu odgovornost. U radu se posebno razmatraju neuračunljivost i intoksikacija u krivičnom pravu SAD, uz analiziranje sličnosti i razlika u odnosu na neuračunljivost i skrivljenu neuračunljivosti u srpskom krivičnom pravu. Autor zaključuje da između ovih instituta u SAD i u Srbiji postoje značajne sličnosti, ali i velike razlike. Osnovna razlika proizlazi iz suštinskih krivičnoprocesnih pravila koja se u SAD odnose na teret dokazivanja osnova koji predstavljaju odbrane u krivičnopravnom smislu.
Reference
*** (2004) Outline of the US legal system. u: Carp R.A., Stidham R. [ur.] Bureau of international information programs United States Department of state, Washington, 92 i 95
Ashworth, A. (1999) Principles of criminal law. New York: Oxford University Press
Babić, M., Marković, I. (2009) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka: Pravni fakultet
Bajović, V. (2009) Sporazum o priznanju krivice. Beograd: Pravni fakultet
Bonnie, R.J., Coughlin, A.M., Jeffries, J.C., Low, P.W.Jr. (1997) Criminal law. Westbury - New York: The Foundation Press
Čubinski, M.P. (1934) Naučni i praktični komentar Krivičnog zakonika Kraljevine Jugoslavije od 27. januara 1929. god. - opšti deo. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Ćirić, J. (2008) Objektivna odgovornost u krivičnom pravu. Beograd: Institut za uporedno pravo
Delić, N. (2008) Krivica u KZ RS i njen značaj za krivični postupak. u: [ur.] Krivično zakonodavstvo, organizacija pravosuđa i efikasnost postupanja u krivičnim stvarima - XLV redovno godišnje savetovanje Udruženja, Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Eldefonso, E., Coffey, A.R. (1981) Criminal law: History, philosophy, enforcement. New York: Harper & Row Publishers
Elliot, C., Quinn, F. (2012) Criminal Law. Edinburgh: Pearson
Gardner, T.J., Mainan, V. (1980) Criminal law: Principles, cases and readings. St. Paul - New York - Los Angeles - San Francisco: West Publishing
Hall, D. (1992) Criminal law and procedure. New York: Lawyers Cooperative Publishing
Hay, P. (2000) US - amerikanisches recht. Munchen, itd: Beck
Heaton, R. (2001) Criminal law: Blackstone's study pack. London: Nottingham Law School
Jescheck, H.H. (1996) Lehrbuch des Strafrechts. Berlin: Duncker&Humblot, Allgemeiner Teil. 4 Aufl
Lazarević, Lj. (2009) u: Perspektive daljeg razvoja krivičnog zakonodavstva Crne Gore - Savetovanje Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku u Budvi, 10-12. Septembra, Kotor, 2009
Lazarević, L.V. (1995) Mere bezbednosti medicinske prirode i zaštita sloboda i prava čoveka. Pravni život, vol. 44, br. 9, str. 393-405
Lazarević, L.V. (1996) Perspektive jugoslovenskog krivičnog zakonodavstva. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 82, br. 1-3, str. 345-356
Lyall, F. (2000) An introduction to British law. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft
McAlhone, C., Huxley-Binns, R. (2010) Criminal law: The fundamentals. London: Sweet & Maxwell
Nolan, J.R. (1976) Massachusets practice: Criminal law. St. Paul: West Publishing
Reid, S.T. (2000) Crime and criminology. Boston: Mc Graw Hill
Roxin, C. (2006) Strafrecht, Allgemeiner Teil. Munchen: Verlag C.H. Beck, Band I, Grundlagen - Der Aufbau der Verbrechenslehre, 4. Auflage
Satzger, H. (2005) Internationales und Europäisches Strafrecht. Baden-Baden: Nomos
Schmidt, R. (2007) Strafrecht - Allgemeiner Teil - Grundlagen der Strafbarkeit Aufbau des strafrechtlichen Gutachtens. Bremen: Verlag R. Scmidt
Senna, J.P., Siegel, L.G. (1999) Criminal justice. Belmont: West/Wadsworth: An International Thomson Publishing Company
Singer, R.G., la Fond, J.Q. (1997) Criminal law: Examples and explanations, aspen law & business. New York
Srzentić, N. (1985) Komentar Krivičnog zakona SFRJ. Beograd: Službena administracija
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1988) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Stojanović, Z. (2008) Krivično pravo. Podgorica: CID
Stojanović, Z. (2007) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2008) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2008) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Škulić, M. (2015) Organizovani kriminalitet - Pojam, pojavni oblici, krivična dela i krivični postupak. Službeni glasnik, Beograd
Škulić, M. (2014) Odnos organizovanog kriminaliteta u krivičnopravnom smislu i saučesništva. Nauka, bezbednost, policija, br. 3, str. 1-26
Škulić, M.Z. (2011) Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Škulić, M.Z. (2006) Pojam međunarodnog krivičnog prava. u: Međunarodni naučni skup Primjena međunarodnog krivičnog prava od strane međunarodnih i domaćih sudova, Tara, str. 104
Škulić, M.Z. (2010) Načelo zakonitosti u krivičnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 58, br. 1, str. 66-107
von Bernstorff, G.C. (2000) Einführung in das englische Recht. Munchen: C. H Beck'sche Verlagsbuchhandlung
Vuković, I. (2013) Krivična dela nepravog nečinjenja. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Weigend, T. (2011) Should we search for the truth, and who should do it?. North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, Chapel Hill, Vol. 36, Number 2
Wessels, J. (1996) Strafrecht - Allgemeiner Teil - Die Straftat und ihr Aufbau. Heidelberg-Karlsruhe: C.F. Müller Verlag, 26
Wright, J.D. (2009) Dem Täter auf der Spur. London, Köln: Parragon
Živanović, T. (1910) Osnovni problemi krivičnog prava - I Krivično delo, II Krivica, III Kazna - Uvod u nauku krivičnog prava - opšti deo. Beograd: Knjižarnica Gece Kona
Živanović, T. (1935) Osnovi krivičnog prava Kraljevine Jugoslavije. Beograd, opšti deo, I knjiga, str. 78-79
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/NBP1502001S
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka