Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 2, str. 387-404
Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog
Akademija za nacionalnu bezbednost u Beogradu

e-adresaborisalecic@gmail.com
Sažetak
Proces harmonizacije zakonodavstva Srbije sa pravnim standardima Evropske unije doveo je do implementacije brojnih pravnih instituta iz uporednog prava u krivično procesno pravo naše zemlje. Jedan od takvih instituta su i sporazumi o konsensualnim načinima okončanja krivičnog postupka. Sporazumi stranaka u krivičnom postupku izazivaju značajnu pažnju i polemikunaučno stručnih krugova u kontinentalnom i anglosaksonskom pravnom sistemu jer pravo i pravda imaju za primarni cilj objektivno i nepristrasno utvrđivanje materijalne istine kako niko nevin ne bi bio osuđenkao i da se učiniocu krivičnog dela izrekne odgovarajuća krivična sankcija. Predmet analize ovog rada su sporazumi javnog tužioca i okrivljenog koji su nastali kroz reformske procese srpskog krivičnog postupka. U tom smislu, u prvom delu rada predstavljen je sporazum o priznanju krivičnog dela, (ranije krivice), u drugom, sporazum o svedočenju okrivljenog, a u trećem, sporazum o svedočenju osuđenog. Iako se radi osporazumima sa istim subjektom, neophodno je praviti distinkciju između sporazuma o priznanju krivičnog dela, koji obuhvata dogovor o kazni i optužnici, od druge dve vrste sporazima tužioca o svedočenju okrivljenog i osuđenog. Radi se o procesnim institutima čiji je cilj, kod sporazuma o priznanju krivičnog dela, da krivični postupak učini bržim i efikasnijim, odnosno kod sporazuma o svedočenju, da javnom tužiocu olakša dokazivanje za najteža krivična dela koja su, po pravilu, teško dokaziva ili je njihovo dokazivanje povezano sa nesrazmernim teškoćama. 'Cena' kojom se postiže navedeni cilj jeste poboljšanje položaja okrivljenog, koji se za svoju kooperativnost nagrađuje blažom krivičnom sankcijom.
Reference
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014
Bacigal, R. (2009) Criminal Law and Procedure: an Overview. New York: Delmar, Cengage Learning, 283
Bajović, V. (2009) Sporazum o priznanju krivice - uporedno-pravni prikaz. Beograd: Pravni fakultet
Bajović, V. (2015) Odmeravanje kazne i sporazum o priznanju krivičnog dela. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 2, str. 179-193
Banović, B. (2006) Specijalne istražne radnje i njihov doprinos otkrivanju i dokazivanju krivičnih dela izvršilaca. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 44, br. 2, str. 129-147
Banović, B., Turanjanin, V. (2014) Sporazum o svedočenju osuđenog u krivičnom procesnom zakonodavstvu Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 2, str. 77-96
Bar, O. (2007) The Prisoners' (Plea Bargain) Dilemma. New York
Bibas, S. (2012) Incompetent plea bargaining and extrajudicial reforms. Harvard Law Review, Vol. 126, No. 1, pp. 150-174
Brkić, S. (2003) Dogovoreno priznanje (plea bargaining) u angloameričkom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 37, br. 1-2, str. 177-192
Brkić, S. (2004) Racionalizacija krivičnog postupka i uprošćene procesne forme. Novi Sad: Pravni fakultet
Bugarski, T. (2016) Procesne radnje dokazivanja u krivičnom postupku. Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, Zbornik sažetaka sa naučne konferencije, 95, 96
Delibašić, V. (2015) Sporazum o svedočenju osuđenog. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 1, str. 47-65
Grubač, M. (1984) Racionalizacija krivičnog postupka uprošćavanjem procesnih formi. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, broj 1-3, 290
Ilić, G.P., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2015) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, osmo izmenjeno i dopunjeno izdanje, 799
Ilić, I. (2012) Sporazum o priznanju krivice u teoriji, legislativi i praksi. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 63, str. 405-423
Jimeno-Bulnes, M. American criminal procedure in a European context. Cardozo Journal of International and Comparative Law, vol. 21, pp 452
Kessal-Wulf, S. (2013) Sporazum stranaka u nemačkom kaznenom pravu. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 10
Lippke, R.L. (2010) Rewarding Cooperation: The Moral Complexities of Procuring Accomplice Testimony. New Criminal Law Review, 13(1): 90-118
Macneil, O.W. (2013-2014) Toward and Common Law of Plea Bargaining. Kentucky Law Journal, vol. 102, 283
Messitte, P.J. (2010) Plea bargaining in various criminal justice systems. Montevideo, Uruguay, Judge,May
Milovanović, M. (2010) Sporazum o priznanju krivice - pro et contra. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 58, br. 2, str. 415-431
Simović, M. (2009) Pojednostavljene forme postupanja u krivičnom procesnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine (zakonska rješenja i iskustva u dosadašnjoj primjeni). u: Bejatović S. [ur.] Alternativne krivične sankcije i pojednostaljene forme postupanja, Beograd, 207
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2010) Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Subotin, B. (2014) Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog u krivičnom postupku. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, završni rad
Škulić, M. (2009) Osnovne novine u krivičnom procesnom pravu Srbije - Izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku i odredbe Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Beograd: Pravni fakultet u eogradu
Škulić, M. (2016) Krivično procesno pravo. Beograd
Tor, A., Gazal-Ayal, O., Garcia, S.M. (2010) Fairness and the Willingness to Accept Plea Bargain Offers. Journal of Empirical Legal Studies, 7(1): 97-116
Trešnjev, A. (2011) Dileme u primeni sporazuma o priznanju krivičnog dela. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, Beograd, br. 2/, 2011, 243
Turanjanin, V. (2016) Sporazum o priznanju krivičnog dela. Kragujevac, doktorska disertacija
Vasiljević, T., Grubač, M. (2010) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-14605
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka