Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:64
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:60

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2014, br. 2, str. 187-196
Rehabilitacija u krivičnom pravu Srbije
Centar za pravnu pomoć

e-adresaadvdusan@yahoo.com
Sažetak
Nakon izvršene krivične sankcije, osuđeno lice se ne vraća u društvo kao njen ravnopravan član. U tome ga pored osude društva sprečavaju i pravne posledice koje sa sobom nosi izrečena presuda. Rehabilitacija je institut koji upravo ima dejstvo da ukine pravne posledice presude i da u odnosu na osuđeno lice stvori fikciju neosuđivanosti. Sva zakonodavstva koja poznaju ovaj institut, uključujući i naše, određuju uslove i postupak za njeno sticanje. Najvažniji uslovi za sticanje rehabilitacije jesu uslov proteka određenog vremena nakon izdržane kazne i uslov popravljanja. Rehabilitacija se po našem krivičnom zakonodavstvu može dodeliti po sili zakona, sudskim putem ili aktom milosti. U ovom radu ćemo se upoznati sa samim pojmom rehabilitacije, njegovim razvojem u krivičnom pravu Srbije, sa posebnim analitičkim osvrtom na pozitivno pravna rešenja.
Reference
*** (2005) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
*** (2011/2013) Zakon o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, r. 72/2011, 101/2011, 121/ 2012, 32/2013 i 45/2013
*** (1864) Knjaževina Srbija - kazniteljni zakonik za Knjažestvo Srbiju. Beograd: Državna štamparija
*** (1865) Knjaževina Srbija - Zakonik o postupku sudskom u krivičnim delima za Knjažestvo Srbiju. Beograd: Državna štamparija
*** (2005-2012) Krivični zakonik Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009 i 121/2012
Ilić, M. (1929) Zbirka zakona - sveska 17. Beograd: Knjižarnica Gece Kona
Jakovljević, D.S. (1981) Rehabilitacija u krivičnom pravu. Beograd: Naučna knjiga
Jovašević, D., Stevanović, Z. (2008) Amnestija i pomilovanje u krivičnom pravu. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Jović, M. (2008) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Naša reč
Kolarić, D. (2011) Amnestija u nacionalnom i međunarodnom krivičnom pravu. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 116-139
Kukavica-Milentijević, R. (1965) Pravne posledice krivične osude. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Lazarević, L.V., Srzentić, N., Stajić, A. (2000) Krivično pravo Jugoslavije - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Stojanović, Z. (2010) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2007) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z.P. (2002) Komentar Krivičnog zakona SRJ. Beograd: Službeni list SRJ
Vujaklija, M. (1980) Rečnik stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Zlatarić, B. (1960) Rehabilitacija i pravne posledice osude. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1, str. 60
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/NBP1402187J
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2015.

Povezani članci

Bezbednost, Beograd (2012)
Nova rešenja u Krivičnom zakoniku Republike Srbije
Stojanović Zoran, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (1991)
Rehabilitacija osuđenika
Jakovljević Dušan S.

Strani pravni život (2018)
Pomilovanje - uporednopravni osvrt
Đorđević Miroslav

prikaži sve [169]