Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 12  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 62, br. 3, str. 62-86
Pravo na život i apsolutno nužna sila - standardi Evropskog suda za ljudska prava i stanje u Srbiji
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprava policije u Direkciji policije

e-adresastevandic.danilo@gmail.com
Ključne reči: Pravo na život; apsolutno nužna sila; policija; lišenje života; Evropski sud za ljudska prava
Sažetak
Pravo na život spada u "tvrdo jezgro" ljudskih prava koja se jemče svakom licu, u svim okolnostima i na svim mestima. Uprkos tome, pravo na život podleže izvesnim ograničenjima kada to iziskuju razlozi koji se smatraju opravdanim prema standardima kakvi vladaju u demokratskom društvu. Posle ukazivanja na relevantne odredbe Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u ovom radu se prvo izlažu osnovna gledišta Evropskog suda za ljudska prava o zaštiti prava na život u primeni kriterijuma "apsolutno nužne" sile, a zatim se ispituje usklađenost domaćeg prava za evropskim pravnim standardima u toj oblasti. Autor zaključuje da pravni standardi ESLjP, posebno standardi o primeni apsolutno nužne sile, podržavaju i afirmišu zaštitu prava na život i istovremeno oblikuju praksu Ustavnog suda Srbije. Uspostavljanjem normativnog i institucionalnog okvira stvorene su elementarne pretpostavke za delotvornu zaštitu prava na život u Republici Srbiji, a kršenje procesne obaveze predstavlja do sada najčešći razlog njene odgovornosti za povredu prava na život.
Reference
*** Loi sur la function de police. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1992080552&table_name =loi, 17. 7. 2020
*** Ambtinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren. https://wetten.overheid.nl/BWBR00 06589/2020-07-01, 17. 7. 2020
*** (2006) Zakon o policiji (Slovenija). Uradni list Republike Slovenije, št. 107, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-listrs/vsebina/2006-01-4583?sop=2006-01-4583, 17. 7. 2020
*** (2007-2019) Zakon o Vojsci Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 -dr. zakon, 10/2015, 88/2015 - odluka US, 36/2018 i 94/2019
*** (2003-2005) Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Protokola broj 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 9/2003, 5/2005, 7/2005-ispravka
*** (2011-2019) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005 -ispravka, 107/2005 -ispravka, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019
*** (2019) Pravilnik o policijskim ovlašćenjima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 41
*** (2006) Ustav Republike Srbije
*** (2005-2007) Zakon o Zaštitniku građana. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 79 i 54
*** (2005-2015) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101/05, 63/09 - odluka US, 92/11 i 64/15
*** (2013/2015) Zakon o privatnom obezbeđenju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104i 42
*** (2016-2018) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018
Bobio, N. (2008) Doba prava - dvanaest eseja o ljudskim pravima. Beograd: Službeni glasnik
Dimitrijević, V., et al. (2007) Međunarodno pravo ljudskih prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Feldman, D. (2009) English Public Law. Oxford: Oxford University Press
Finis, Dž. (2005) Prirodno pravo. Podgorica: CID
Grdinić, E. (2006) Evropski sud za ljudska prava i zaštita prava na život. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, br. 2, str. 1119
Jugović, S. (2009) Upotreba vatrenog oružja kao sredstva prinude. Pravni život, II, 10: 791-792
Korff, D. (2006) The right tol life: A guide to the implementation of Article 2 of the European Convention on Human Rights. Strasbourg: Council of Europe
Krstić, I., Marinković, T. (2016) Evropsko pravo ljudskih prava. Beograd: Savet Evrope
Miletić, S., Jugović, S. (2012) Pravo unutrašnjih poslova. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Milidragović, D., Milić, N. (2011) Neposredna opasnost po život kao poseban uslov za upotrebu vatrenog oružja. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 197-218
Milosavljević, B. (2017) Upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union -\
Milosavljević, B., Popović, D.M. (2009) Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Najgel, T. (2011) Lična prava i javni prostor. u: Pavićević Đorđe [ur.] Ljudska prava - preispitivanje ideje, Beograd: Službeni glasnik, str. 104-105
Ovey, C., White, R.C.A., Jacobs, F.G. (2006) The European convention on human rights. Oxford: Oxford University Press
Popović, D. (2012) Evropsko pravo ljudskih prava. Beograd: Službeni glasnik
Simović, D., Stanković, M., Petrov, V. (2018) Ljudska prava. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet
Simović, D., Avramović, D., Zekavica, R. (2013) Ljudska prava. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Sladojević, M. (2017) Srbija i Evropski sud za ljudska prava. Beograd: Službeni glasnik
Slijepčević, L. (2012) Pravo na život - prema čl. 2. Evropske konvencije o ljudskim pravima i Protokolu br. 6. i 13. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 84, br. 4, str. 292-311
Vasak, K. (1977) Human rights: A thirty-year struggle: The sustained efforts to give force of law to the universal declaration of human rights. UNESCO Courier, 30: 11, http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000748/074816eo.pdf, 15.jul 2018
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2003062S
primljen: 24.07.2020.
prihvaćen: 23.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka