Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 54, br. 1, str. 127-145
Modeli organizacione strukture policije za sprečavanje i suzbijanje nasilja na sportskim priredbama
Policijska akademija, Beograd

e-adresaobrad.stevanovic@kpa.edu.rs
Ključne reči: sportske priredbe; obezbeđenje sportskih priredbi; projekat; policija; organizaciona struktura
Sažetak
Uprkos svim preduzetim merama, na nacionalnom i internacionalnom nivou, nasilje na sportskim priredbama i dalje predstavlja jedan od posebno složenih bezbednosnih problema u čijem rešavanju, pored drugih subjekata, policija ima naglašeno značajnu i delikatnu ulogu. U formalno pravnom smislu, na manje ili više jasan način, ta uloga policije u Republici Srbiji definisana je, pre svega, Zakonom o policiji, Zakonom o javnom okupljanju i Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Određeni, obično pravni, konceptualni i taktički, aspekti te uloge policije sve učestalije se analiziraju u brojnim stručnim i naučnim radovima. U njima se, međutim, samo sporadično istražuju modeli organizacione strukture policije koji, nesporno, imaju značaj važnog faktora uspeha u obezbeđivanju određenih sportskih priredbi, a time i u sprečavanju i suzbijanju nasilja na njima. Polazeći od toga da policijsko obezbeđenje sportske priredbe kao javnog skupa ima osnovna obeležja specifičnog projekta, čini se logičnom primena projektnog upravljanja policijom u izvršavanju tog bezbednosnog zadatka. Polazeći, s druge strane, od činjenice da takva policijska aktivnost podrazumeva privremenu integraciju posebno određenih i različitih policijskih jedinica, čini se logičnom primena matričnog (funkcionalno-projektnog) modela organizacione strukture. Ovim radom analizira se uticaj specifičnih svojstava obezbeđenja sportskih priredbi na izbor i kreiranje optimalnog modela organizacione strukture policije, kojim se obezbeđuje efektivnost u ostvarivanju ciljeva sprečavanja i suzbijanja nasilja na sportskim priredbama i efikasnost u korišćenju organizacionih resursa policije pri ostvarivanju tih ciljeva.
Reference
*** (1948) Opšta deklaracija o pravima čoveka. Službeni list FNRJ, 0
*** (1992-1994) Zakon o okupljanju građana. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 51/92, 53/93, 67/93 i 48/94
*** (2005/2009) Zakon o policiji Srbije. Službeni glasnik RS, br. 101, br. 63
*** (2003/2007) Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Službeni glasnik RS, br. 67 i 90
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2011) Zakon o ministarstvima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 16
*** (2003/2005) Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda - Rim, 1950. godine. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 9, br. 5
*** (1990) Evropska konvencija o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama, posebno na fudbalskim utakmicama. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 9/
*** (1971) Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, (1966) - Rezolucija GSUN 2200 (HHI). Službeni list SFRJ, br. 7
Gou, P., Rukvud, D. (2009) Sve za tim - ispitivanje huliganizma u engleskom fudbalu. Bezbednost, Beograd, 51(3): 241-253
Jones, G.R. (2000) Organisational theory: Text and cases. Prentice Hall
Mcclelland, D. (1976) Power is the great motivator. Harvard business Review, March-April
Milidragović, D., Milić, N. (2011) Neposredna opasnost po život kao poseban uslov za upotrebu vatrenog oružja. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 197-218
Mintzberg, H. (1979) Structuring of organizations. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Otašević, B. (2010) Urbano okruženje i nasilje u sportu. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 3, str. 267-281
Petković, M., Janićijević, N., Bogićević, M.B. (2006) Organizacija - dizajn, ponašanje, ljudski resursi, promene. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Robbins, S.P., Coulter, M. (2005) Menadžment. Beograd: Data Status
Simonović, B. (2011) Istraživanje stavova pripadnika kriminalističke policije MUP-a Republike Srbije o strateškom pristupu suzbijanja kriminala. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 5-27
Stevanović, O. (2011) Sloboda okupljanja i policija. u: Zbornik radova - Policija u funkciji zaštite ljudskih prava, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, str. 235-268
Stevanović, O. (2003) Rukovođenje u policiji. Beograd: Policijska akademija
Stoner, J.F., Freeman, E.R. (1989) Management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Šuput, D. (2010) Pravni okvir koji uređuje borbu protiv nasilja na sportskim priredbama u evropskim državama. Strani pravni život, br. 1, str. 233-263
Šuput, D. (2011) Krivično delo nasilničkog ponašanja na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Nauka, bezbednost, policija, vol. 16, br. 1, str. 69-85
Vršec, M. (1990) Organiziranje i rukovođenje u Organima unutrašnjih poslova. Zagreb: Obrazovni centar za unutrašnje poslove RSUP Hrvatske
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.