Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Krivično delo prevare u osiguranju u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije i zemljama u okruženju
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresabilgaip.maznikar@gmail.com
Sažetak
U radu se obrađuje krivično delo prevare u osiguranju kroz analizu aktuelnih odredbi krivičnog zakonodavstva Republike Srbije i zemalja u okruženju. Od zemalja u okruženju autor analizira odredbe krivičnog zakonodavstva Hrvarske i Bosne i Hercegovine, po pitanju propisivanja krivičnog dela prevare u osiguranju. Cilj rada je da se ukaže na različite modele inkriminacije ovog specifičnog vida prevarnog ponašanja. Pored uporedno pravne analize, autor u radu ukazuje i na vrste i pojavne oblike ovog krivičnog dela, nudeći na kraju rada predloge unapređenja delatnosti na polju suprotstavlanja ovoj društveno-negativnoj pojavi.
Reference
*** (2003-2017) Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije BiH, br. 36/2003, 21/2004 -ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 i 75/2017
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Sl. glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 -ispr., 107/2005 -ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016
*** Krivični zakonik Kraljevine Jugoslavije. Sl. novine, br. 33-XVI
*** (2017) Krivični zakonik Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 64 od 13.07.2017
*** (2014) Zakon o osiguranju. Sl. glasnik RS, br. 139
*** (2009) Zakon o izmenama i dopunama krivičnog zakonika. Službeni glasnik RS, broj 72
*** (2009-2019) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Sl. glasnik RS, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 -odluka US, 55/2014, 96/2015 -dr. zakon, 9/2016 -odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 -dr. zakon, 87/2018 i 23/2019
*** (2016) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Službeni glasnik RS, broj 94
*** (2014-2018) Krivični zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, br. 33/2013 -prečišćen tekst, 47/2014 -ispravka 26/2016, 13/2017 i 50/2018
*** (1997) Kazneni zakon Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 110
*** (2011-2019) Kazneni zakon Republike Hrvatske. Narodne Novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19
Božić, V. (2017) Kaznenopravni aspekti prijevara i zluporaba u osiguranju kao oblik neznatnog i organiziranog kriminaliteta. Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici, god. XLIII, br.40, str. 300-320
Dragojlović, J. (2019) Krivično delo prevare u osiguranju. Kultura polisa, god. XVI, br. 38, str. 671-682
Jovanović, Lj. (1983) Krivično pravo - posebni deo. Beograd
Jović, M. (2011) Krivično pravo - opšti deo. Novi Pazar: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Jović, M. (2011) Krivično pravo - posebni deo. Novi Pazar: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, skripta I
Kaleb, Z. (2012) Kazneno djelo prijevare i zlouporabe u osiguranju. Zagreb: Informator, br. 6082., 20.06. str. 6
Marinković, D., Lajić, O. (2012) Kriminalistička metodika. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Mršić, G. (2011) Kazneno djelo zlouporabe osiguranja u sudskoj praksi. Zagreb: Informator, br. 5988-5989, 27. i 30. 07
Narodna banka Republike Srbije (2014) Smernica br. 6 o sprečavanju, otkrivanju i uklanjanju uzroka prevare u osiguranju. Beograd
Nicević, M., Ivanović, A.R. (2013) Privredni kriminalitet. Novi Pazar: Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
Nikač, Ž., Vučić, L. (2015) Prevare u osiguranju u Republici Srbiji od 2010. do 2013. godine. Bezbednost, Beograd, vol. 57, br. 1, str. 175-196
Njegomir, V. (2014) Prevare u osiguranju. https://centarzaosiguranje.com/wpcontent/uploads/2014/12/prevare-u-osiguranju-prof-dr-vladimir-njegomir.pdf, dostupno na dan 08.08.2019
Petrović, S., Stojanović, M. Prevare u osiguranju. Tokovi osiguranja, vol. 1, br. 1, str. 50-74
Primorac, D., Primorac, Ž. (2015) Pravni aspekt prijevara u kasko-osiguranju jahti - plovila za sport i razonodu. Zbornik radova Pravnog fakultet u Splitu, god. 52, vol. 2, str. 523-548
Ristić, Ž., Đoković, A. (2013) Prevare u osiguranju u Republici Srbiji. u: Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju, Udruženje osigurivača Srbije, XII Simpozijum, Divčibare, Zbornik radova, str. 301-317
Simonović, D. (2010) Krivična dela u srpskoj legislativi. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z. (2014) Krivično pravo - priručnik za polaganje pravosudnog ispita. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z. (2017) Komentar krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Turković, K., Novoselec, P., Grozdanić, V., Kurtović-Mišić, A., Derenčinović, D., Bojanić, I., Vajda-Munivrana, M., Mrčela, M., Nola, S., Roksandić-Vidlička, S., Tripalo, D., Maršavelski, A. (2013) Komentar Kaznenog zakona i drugi izvori hrvatrskog kaznenog zakonodavstva. Zagreb: Narodne novine
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/univmis2019147M
primljen: 30.03.2020.
prihvaćen: 30.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka