Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 5, str. 258-278
Moralna dimenzija, etički principi i standardi u implementaciji ljudskih prava u ratu
Vojska Srbije, Kopnena vojska
Sažetak
Ljudska prava predstavljaju izraz ljudskih potreba, kako na ljude pojedince tako i na različite grupe ili zajednice, za ostvarivanjem što veće slobode u društvu. Objektivna prava obezbeđuje niz ljudskih prava i sloboda i ona proizilaze iz ontološke suštine svakog čoveka - slobodnog bića, koje svoju slobodu može da ograniči svojom slobodnom voljom. Jedino je društvo u mogućnosti da ovu slobodnu volju može da ograniči samo svojom 'opštom voljom', pri čemu je potrebno obezbediti slobodu svih pojedinaca koja su jednaka u pravima i obavezama. Pozitivno pravo se u svim državama određuje Ustavom i zakonima, pri čemu se svi ljudi u državi obavezuju da ih poštuju. Pod uticajem jačanja međunarodne svesti spisak prava u budućnosti svakako će biti uvećan, imajući u vidu da se danas vrši zaštita političkih, ekonomskih i socijalnih prava, kao i prava zaštite životne sredine. Gotovo po pravilu odnosi između ljudi u jednoj zajednici načelno nisu isti, i ne uživaju svi ista prava. Iako se ljudska prava ubrajaju u osnovne vrednosti savremene civilizacije, i ona postaju predmet opšte brige i međunarodne odgovornosti. Njihova zaštita ima univerzalni karakter i ne može se zaštititi isključivo granicama suverenih prava država. Kroz demokratizaciju društva ogleda se i poštovanje najvažnijih ljudskih prava, kao i stepen zaštite svakog pojedinca kome se garantuju sva ustavna i zakonska prava u državi. U toku izvođenja borbenih dejstava pojam demokratije jednostavno ne postoji i sveden je na najniži nivo. Državni aparat je institucija koja u zakonskom okviru može da ograniči ili ukine sva demokratska prava koja ne važe u ratnom stanju ili da ih potpuno marginalizuje. Demokratija je 'slobodan izbor vlade koja predstavlja interese većine i poštuje osnovno pravo svih ljudskih bića da žive u skladu sa svojim uverenjima i osnovnim interesima'. U demokratiji važi zakon većine. Većina može sve, sem dve stvari: prvo, da stavi van snage osnovna i ljudska prava, jer ona važe pre države, i, drugo, država ih ne odobrava, ona samo treba da za njih garantuje i da ih štiti.
Reference
*** (1971) Explanatory reports on the second to fifth protocols to the European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms. Doc. H, (171)11, 3-18
*** (1962) Presuda od 27. marta 1962. godine, slučaj Debeker 5.YB.321
*** (1968) Presuda od 23. jula 1968. godine, slučaj koji se odnosi na određene aspekte zakona i upotrebe jezika u školstvu u Belgiji. 5.YB.833
*** (1999) Ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Amstuc, M. (2008) Međunarodna etika. Beograd: Službeni glasnik, preveo Rastko Jovanović
Aristotel (1970) Nikomahova etika. Beograd: Kultura
Babić, J. (2005) Moral i naše vreme. Beograd: Službeni glasnik
Bakovljev, M. (1998) Osnovi pedagogije. Sombor: Učiteljski fakultet
Beri, N. (2007) Uvod u modernu političku teoriju. Beograd: Službeni glasnik
Bobio, N. (2008) Doba prava - [dvanaest eseja o ljudskim pravima]. Beograd: Službeni glasnik
Branković, D., Ilić, M. (2003) Osnovi pedagogije. Banja Luka: Comesgrafika, drugo, dopunsko izdanje
Budon, R. (2005) Imoralizam - sumrak vrijednosti? - sumrak morala?. Podgorica: CID
Buergenthal (1965) The Effect of the European Convention on Human Rights on the Internal Law of Member States, Int'l; Comp. L. Q, Publ, Sup; No. 11, 79, 94
Burgental, T. (1997) Međunarodna ljudska prava u sažetom obliku. Beograd: COLPI - Institut za ustavnu i zakonodavnu politiku
Deborah, R.L. (2000) Ethice in practice. Oxford: Oxford University press
Dimitrijević, V. (2007) Međunarodno pravo ljudskih prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Dimitrijević, V. (1993) Neizvesnost ljudskih prava na putu od samovlašća ka demokratiji. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Dimitrijević, V.B., Paunović, M.B., Đerić, V. (1997) Ljudska prava - udžbenik. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Flajner-Gerster, T. (1996) Ljudska prava i ljudsko dostojanstvo. Beograd: Gutenbergova galaksija
Fuler, L.L. (2001) Moralnost prava. Beograd: Pravni fakultet
Grandić, R. (2001) Osnovi pedagogije, priručnik. Novi Sad: izdanje autora
Grandić, R. (2004) Uvod u pedagogiju, priručnik. Novi Sad: izdanje autora
Hardie, W.F.R. (1980) Aristotel’s ethical theory. Oxford: Oxford University Press
Hartmann, N. (1935) Walter Ethik. Berlin - Leipzig: de Gryuter & Co
Ignjatijev, M. (2006) Ljudska prava kao politika i idolopoklonstvo. Beograd
Jodl, F. (1963) Istorija etike kao filozofske nauke. Sarajevo: Veselin Masleša, I
Kamps, V. (2007) Javne vrline. IP Filip Višnjić
Kangrga, M. (1946) Etika ili sloboda - uvod u postavljanje etičkog problema. Zagreb: Naprijed
Kangrga, M. (1983) Etika ili revolucija. Nolit
Kant, E. (1932) Kritika čistog uma. Beograd: BIGZ
Kant, E. (1974) Kritika praktičnog uma. Zagreb: Naprijed, I izdanje, II izdanje BIGZ, Beograd, 1974
Kantorović, H. (2006) Borba za pravnu nauku. Beograd
Kaufman, A. (1998) Pravo i razumevanje prava - osnovni problemi hermeneutičke filozofije prava. Beograd: Gutenbergova galaksija
Kelzen, H. (2000) Čista teorija prava. Beograd: Gutenbergova galaksija
Kelzen, H. (1951) Opšta teorija prava i države. Beograd: Arhiv za pravne i društvene nauke
Kolisten, P. (1980) Život i delo Aleksandra Makedonskog. Novi Sad
Kožev, A. (2012) Nacrt za jednu fenomenologiju prava. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Krulj, R.S., Kačapor, S., Kulić, R. (2003) Pedagogija. Beograd: Svet knjige
Lask, E. (2005) Filozofija prava i kraći spisi. Beograd
Libert, A. (2006) Ideja moralnog. Beograd: Dosije
Lukić, R.D. (1995) Sistem filozofije prava. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, I Filozofija, II Filozofija prava, Sabrana dela, četvrti tom
Marković, M. (1994) Etika i politika. Beograd: BIGZ
Nikezić, I. (2004) Etika ratovanja. NIC Vojska
Obradović, K. (1997) Početnica za ljudska prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Pavićević, V. (1958) Odnos vrijednosti i stvarnosti u nemačkoj idealističkoj aksiologiji. Beograd: Kultura
Peger, K. (2005) Pravo, moral i vrlina. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 53, br. 2, str. 59-78
Radbruh, G. (1980) Filozofija prava. Beograd: Nolit
Raz, D. (2005) Etika u javnom domenu. Podgorica: CID
Rudić, M. (2001) Ljudska prava - priručnik za nastavnike. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Sartori, Đ. (2001) Demokratija - šta je to?. Podgorica: CID
Sheler, M. (1987) Položaj čovjeka u kozmosu, Čovjek i povijest. Sarajevo: Veselin Masleša - Svetlost
Singer, P. (2004) Uvod u etiku. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Singer, P. (2000) Praktična etika. Beograd: Signature
Sundberg, J.W.F. The European experience of human rights: The precedent value of the European court's decisions law. slučaj Macdonald na 25, 36-37
Šimleša, P., Potkonjak, N. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: ZZUINS, redakcija, tom 1 i 2
Šopenhauer, A. (2003) Dva osnovna problema etike. Novi Sad: Svetovi
Tomson, D.F. (2007) Politička etika i javna služba. Beograd: Službeni glasnik
Trajković, M. (2007) Moralni relativizam u anglo-američkoj jurisprudenciji. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 50, str. 143-158
Trajković, M. (2007) Moralnost pravnog sistema kao osnova savremene pravne države. Pravni život, vol. 56, br. 14, str. 553-564
Trajković, M. (2010) Moral u bespuću politike. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 2, str. 181-196
Trnavac, N., Đorđević, J. (1992) Pedagogija. Beograd: Naučna knjiga
Vidal, M. (1992) L'etica christiana. Roma: Edicioni Borla
Vračar, S. (1995) Strukturalnost filozofije prava. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Weale, A. (1985) Toleraiton, individual differences, and respect for persons. u: Horton John, Mendus Susan [ur.] Aspects of Toleration, London: Methuen
Životić, M. (1986) Aksiologija. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1705258N
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.

Povezani članci