Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 53, br. 4, str. 1303-1318
Pojedina pitanja troškova krivičnog postupka
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

e-adresaspetrasinovic@jura.kg.ac.rs
Sažetak
Jedno od nezaobilaznih pitanja krajnjeg ishoda krivičnog postupka je ko će snositi troškove krivičnog postupka. Kada je ishod povoljan za okrivljenog u bilo kojoj fazi krivičnog postupka, troškovi krivičnog postupka koji mu se imaju dosuditi predstavljaju jedan vid moralne i materijalne satisfakcije za neuspeli pokušaj tužioca da dokaže osnovanost navoda iz optuženja ili krivične prijave. U ovom radu autor će ukazati na pojedine dileme do kojih dolazi u primeni Zakonika o krivičnom postupku, a tiču se prava okrivljenog na naknadu troškova krivičnog postupka u slučaju odbačaja krivične prijave, rešavanja sudbine zahteva okrivljenog za naknadu troškova nakon proteka roka od jedne godine od dana pravnosnažnosti presude ili rešenja koje odgovara presudi u određenim situacijama, kao i rokova za isplatu tih troškova.
Reference
*** (2011-2019) Zakonik o krivičnom postupku - ZKP. Sluzbeni glasnik RS, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14 i 35/19
*** (2013-2016) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 65/13, 13/16 i 98/16-OUS
*** (2016) Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima. Službeni glasnik RS, br. 9/16 i 62/16
*** (2015) Zaključak Visokog saveta sudstva Republike Srbije. br. 06-00-44/2015-01, 22.09.2015, https://vss.sud.rs/sites/default/files/attachments/Zakljucak% 20sa%20sednice%20VSSa%20od%2022.09.2015.%20Troskovi%20krivicni%20 postupak_1.pdf
*** (2015) Rešenje Apelacionog sud u Beogradu. Posebno odeljenje KŽ2 Pol 43/15 od 05.02.2015, http://www.bg.ap.sud.rs/cr/articles/sudska-praksa/pregled-sudske-prakse-apelacionog-suda-u-beogradu/krivicno-odeljenje/krivicni-postupak/kz2po1-43-15.htm
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih delà i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 85
Bajić, V. (2015) Vodič za primenu Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, 10-16
Bejatović, S. (2019) Krivično procesno pravo. Beograd, Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, 261
Brkić, S. (2012) Teret dokazivanja u krivičnom i parničnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 299-329
Bubalović, T. (2015) Pravni lekovi u kaznenom postupovnom pravu. Rijeka, 45
Bugarski, T.D. (2016) Zahtev za zaštitu zakonitosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 1, str. 87-105
Đurđić, S. (2019) Troškovi odbrane u krivičnom postupku prema maloletnicima - zakonska rešenja i protivrečnosti u sudskoj praksi. Glasnik prava, 1, 107-122
Đurđić, V. (2019) Instrukcioni rokovi i efikasnost krivicnog postupka. u: Bejatović S. [ur.] Izmene i krivičnom zakonodavstvu i statusu nosilaca pravosudnih funkcija i adekvatnost državne reakcije na kriminalitet (međunarodni pravni standardi i stanje i Srbiji), Zlatibor - Beograd, 369-385
Janković, S. (2005) Troškovi krivičnog postupka. Beograd, 28
Lazin, Đ. (2003) Odlaganje krivičnog gonjenja. u: Krivično zakonodavstvo Državne zajednice Srbije i Crne Gore, Referat sa savetovanja, Beograd: Srpsko udruženje za krivično pravo, 312
Stanko, B. (2016) Pravni lekovi u krivičnom postupku kao instrumenti zakonitosti rešenja krivične stvari (pojam, vrste, stanje i iskustva u primeni). u: Bejatović S., Jovanović I. [ur.] Pravni lekovi i krivičnom postupku regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni, Beograd, 13
Stojanović, Z., Skulić, M., Delibašić, V. (2018) Osnovi krivicnog prava, knjiga 2 - krivično procesno pravo - krivični postupak kroz praktičnu primenu. Beograd, 223
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns53-24291
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka