Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 47, br. 4, str. 275-292
Lica odgovorna za sadržaj prospekta
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: prospekt; odgovornost za sadržaj prospekta; izdavalac; hartije od vrednosti
Sažetak
Prospekt je tehničko-pravni instrument za ostvarivanje zahteva ulagačke javnosti u pogledu informisanja na tržištu kapitala. Odgovornost za sadržaj prospekta može nastati u slučaju njegove manljive sadržine. Sadržina prospekta je manljiva kada nije usklađena sa propisima o njegovoj potpunosti, istinitosti i transparentnosti. S obzirom na vrstu mane prospekt može da bude netačan, nepotpun i obmanjujući (ulepšavajući, krivo navodeći). Pitanje odgovornosti za sadržaj prospekta je izuzetno složeno. Predmet ovog članka ograničava se na određivanje lica i uslova pod kojima ona mogu biti odgovorna za sadržaj prospekta. Zakon o tržištu kapitala (dalje u tekstu: ZTK) predviđa moguću odgovornost za sadržaj prospekta u odnosu na širok krug lica a da pri tome, uglavnom, ne predviđa uslove pod kojima ta lica odgovaraju za sadržaj prospekta. U članku se obrađuje odgovornost svakog lica koja prema ZTK mogu da odgovaraju za sadržaj prospekta, uz kratak osvrt na rešenja sadržana u uporednom pravu. Takođe, ukazuje se na potrebu izmene odredbe koja a priori isključuje odgovornost regulatornog tela - Komisije za hartije od vrednosti.
Reference
*** (2005/2010) Zakon o bankama. Službeni glasnik RS, br. 107/2005 i 91/2010
*** (2011) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36 i br. 99
*** (2006) Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. Službeni glasnik RS, br. 47
*** (2011) Zakon o tržištu kapitala. Službeni glasnik RS, br. 31
Arsić, Z. (2004) Odgovornost za sadržinu prospekta. Pravo i privreda, vol. 41, br. 9-12, str. 75-83
Davies, P.L. (2003) u: Gower and Davies, Principles of Modern Company Law, Sweet & Maxwell, Seventh edition
Ekkenga, J., Maas, H. (2006) Das Recht der Wertpapieremissionen. Berlin, p. 95
Heidelbach, A. (2004) Kapitalmarktrechts: Kommentar. u: Schwark E. [ur.] München, p. 685
Jovanović, N. (2009) Berzansko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Izdavački centar
Kalss, S., Martin, O., Zollner, J. (2005) Kapitalmarktrecht: System. Wien, Band I
Klaus, H., Voigt, H. (2005) Prospekt und Kapitalmarkt-informationshaft ung. Hamburg, 1. Aufl age
Marjanski, V. (2012) Obaveze javnih društava u pogledu ad hoc informisanja javnosti na tržištu kapitala. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 297-309
Marjanski, V. (2011) Obaveze javnih društava u pogledu redovnog periodičnog izveštavanja javnosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 45(2): 315-325
Marjanski, V. (2008) Utvrđivanje emisione cene akcija. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 837-855
Marjanski, V. (2009) Javna ponuda hartija od vrednosti. Novi Sad, doktorska disertacija
Marjanski, V. (2010) Nedostaci prospekta. Pravo i privreda, vol. 47, br. 4-6, str. 303-314
Papst, S. (2007) Liability for misstatements in Germany. Hamburg: Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, February, 3
Seligman, J., Loss, L. (2004) Fundamentals of securities regulation. Aspen, Fifth edition
Tomić-Petrović, N. (2008) Osiguranje od odgovornosti direktora i članova uprave kompanija. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 56, br. 2, str. 180-199
Vojković, H. (2008) Osiguranje od odgovornosti članova uprava, nadzornih odbora i prokurista trgovačkih društava. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 58(4): 1025-1046
Živković, B. (2008) u: Vasiljević M., Vasiljević B., Malinić D. [ur.] Finansijska tržišta, Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns47-5136
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka