Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 4, str. 1775-1792
Pravo svojine i prostorno planiranje - uticaj prostornih planova na vrednost nepokretnosti
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresas.midorovic@pf.uns.ac.rs, D.Nikolic@pf.uns.ac.rs
Sažetak
Prostorno planiranje je od posebnog značaja za društvenu zajednicu, jer unosi red u suživot ljudi na određenoj teritoriji i omogućuje zaštitu važnih javnih interesa. Organi državne vlasti i lokalne samouprave su ovlašćeni međunarodnim sporazumima, ustavom i zakonima da različitim planskim dokumentima odrede za koje namene, pod kojim uslovima i na koji način se može koristiti prostor u režimu javne svojine, ali isto tako i prostor koji je u privatnoj svojini. To znači da se prostornim planiranjem mogu ograničiti svojinska ovlašćenja. Efekti državnog intervencionizma u takvim slučajevima mogu biti pozitivni sa stanovišta titulara prava svojine. Na primer, kada se manje kvalitetno poljoprivredno zemljište pretvori u gradsko građevinsko zemljište, tržišna cena parcele može biti višestruko uvećana. Međutim, postoje situacije u kojima prostorni planovi utiču na smanjenje vrednosti nepokretnosti. Na primer, ukoliko se odredi da će u blizini mirnog stambenog bloka u predgrađu biti izgrađen autoput. U savremenim pravnim sistemima je široko zastupljen stav da je javni interes iznad privatnog i da pravo svojine može biti ograničeno ili čak i oduzeto ako je to neophodno da bi se zadovoljile opravdane i važne potrebe društvene zajednice. U slučaju eksproprijacije, vlasniku pripada tzv. pravična naknada. Međutim, kada se radi o umanjenju vrednosti nepokretnosti usled promene planskih dokumenata, postoje mnoga otvorena pitanja i neslaganja. U jednoj od odluka Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa prostornim planiranjem (Sporrong and Lönnroth v Sweden) izneto je mišljenje da treba uspostaviti ravnotežu između interesa društvene zajednice koji se ostvaruju prostornim planiranjem i privatnih interesa vlasnika nepokretnosti. Na toj osnovi je nastala doktrina ravnoteže interesa. Ona je od nedavno dobila mesto i u pravnoj regulativi Republike Srbije. Zakonom o planiranju i izgradnji je propisano da je imalac javnih ovlašćenja koji izmeni uslove iz izdatih lokacijskih uslova odgovoran za štetu koju investitor pretrpi usled preduzimanja aktivnosti na osnovu prvobitno izdatih lokacijskih uslova. Navedeno normativno rešenje je nesumnjivo usvojeno pod pritiskom potreba za stranim investicijama. Međutim, ono može doprineti poboljšanju pozicije u kojoj se nalaze i drugi subjekti koji trpe štetne posledice usled promene prostornih planova i sa njima povezanih planskih dokumenata.
Reference
*** (2009-2013) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 (Odluka Ustavnog suda), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (Odluka Ustavnog suda), 50/2013
*** (2003) Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 9
*** (2010) Zakon o prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (1995) Zakon o eksproprijaciji. Službeni glasnik RS, br. 53
*** (2001) Službeni list SRJ, br. 16
*** (2001-2016) Službeni glasnik RS, br. 23/2001, 20/2009, 55/2013 (Odluka Ustavnog suda), 106/2016 (Autentično tumačenje)
*** (2014) Zakon o prometu nepokretnosti. Službeni glasnik RS, br. 93
*** (1980/1990) Službeni list SFRJ, br. 6, 36
*** (1996) Službeni list SRJ, br. 29
*** (2005) Službeni glasnik RS, br. 115
*** (2015) Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu. Službeni glasnik RS, br. 64
*** (2015-2017) Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Službeni glasnik RS, br. 106/2015, 106/2016 (Autentično tumačenje), 113/2017
*** (2005-2015) Zakon o hipoteci. Sl. glasnik RS, br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 - odluka US i 83/2015
*** (2001-2018) Zakon o porezima na imovinu. Službeni glasnik RS, br. 26/2001, 45/2002 (Odluka Saveznog ustavnog suda), 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 (Odluka Ustavnog suda), 47/2013, 68/2014, 95/2018, 99/2018
*** (2014) Službeni glasnik RS, br. 113
Begović, B., Mijatović, B., Hiber, D. (2006) Privatizacija državnog zemljišta u Srbiji. Centar za liberalno-demokratske studije, 13
Bordaš, B.V. (2003) Zaštita imovine kao ljudsko pravo - osnovne napomene uz praksu Evropskog suda za ljudska prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 37, br. 1-2, str. 165-176
Božić, B.S., Milićević, D.M., Mihajlović, R.M., Jochheim-Wirtz, C. (2014) Vrednovanje nepokretnosti u Republici Srbiji. Tehnika, vol. 69, br. 4, str. 571-578
Cvetić, R. (2002) Pravo preče kupovine. Novi Sad: SCI, 201-206
Davy, B. (2012) Land Policy: Planning and the Spatial Consequences of Property. Farnham-Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2
Hart, W.O. (1964) Control of the Use of Land in English Law. u: [ur.] Law and Land: Anglo-American Planning Practice, Cambridge: Harvard University Press, C.M.G. 23
Hartmann, T. (2011) Clumsy Floodplains - Responsive Land Policy for Extreme Floods. Ashgate
Janin, R.U. (2008) Conforming and Performing Planning Systems in Europe: An Unbearable Cohabitation. Planning Practice and Research, 23(2): 167-186
Nikolić, D. (2003) Harmonizacija stvarnog prava na prostoru jugoistočne Evrope. u: Budimpeštanski simpozijum - doprinos reformi stvarnog prava u državama jugoistočne Evrope / Das Budapester Symposium: Beitrage zur Reform des Sachenrechts in den Staaten Sudosteuropas, Bremen: Edition Temmen, str. 211-212
Nikolić, D. (2013) Klimatske promene i građansko pravo - elementi za strategiju prilagođavanja. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 4, str. 61-80
Nikolić, D. (2018) Climate change and property rights changes. u: [ur.] Property rights and climate change: Land use under changing environmental conditions (Routledge Complex Real Property Rights Series), London-New York
Nikolić, D. (2014) Apsolutnost svojine u francuskom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 4, str. 85-101
Nikolić, D. (2017) Uvod u sistem građanskog prava. Novi Sad: Pravnog fakultet u Novom Sadu - Centar za izdavačku delatnost, XIV izmenjeno i dopunjeno izdanje, 103
Nikolić, D. (2016) Odnos ljudskih prava i građanskih privatnih prava u Evropi. u: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije - tematski zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu, IV, 193-209
Nikolić, S. (2016) Pretvaranje (konverzija) prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u Srbiji. Nova pravna revija - Časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo, 1, 40-50
Piha, B. (1973) Prostorno planiranje. Beograd, 13, 43
Sermet, L. (1998) The European Convention on Human Rights and property rights. u: Human rights files, Council of Europe Publishing, No. 11 rev. 32
Tubić, B.N. (2017) Ograničenja prava na neometano uživanje imovine u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1669-1683
Ward, S.V. (2004) Planning and Urban Change. London: Sage Publications, 9
Živković, M., Milenković, M. (2012) Značaj procene uticaja za urbanističko planiranje. u: Konferencija 'Ekologija i pravo', Institut za uporedno pravo i Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, 5, 6
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-20231
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2019)
Modification of construction permits and transfer of subjective rights
Živković Miloš, i dr.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2016)
Svojinski odnosi i pravo na vodu u epohi masovnih migracija
Nikolić Dušan Ž., i dr.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2021)
Razvoj posebnih svojinskopravnih režima
Nikolić Dušan Ž., i dr.

prikaži sve [42]