Metrika

  • citati u SCIndeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 1, str. 239-251
Evidencija prekršajno kažnjenih lica
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaimilic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: registar; prekršaj; posledica; kazna
Sažetak
Predmet autorove pažnje jeste Registar sankcija prekršajno kažnjenih lica, koji predstavlja novinu u Zakonu o prekršajima. U uvodnom delu rada govori se uopšte o evidencijama učinilaca krivičnih dela, privrednih prestupa i prekršaja. Zatim se ukazuje na zakonsko regulisanje upisa, brisanja i davanja podataka iz Registra sankcija. Glavni cilj rada se ogleda u nastojanju da se prikaže da zakonodavac nije posvetio mnogo pažnje uređenju vođenja Registra, tako da će se u praksi pojaviti ni malo jednostavni problemi s obzirom na to da je Zakon u jednom delu kontradiktoran i nedorečen. Autor u radu nastoji i da otkrije koji je ratio uvođenja Registra sankcija i koje posledice snosi lice koje je u njega upisano.
Reference
*** (2009-2015) Odluka o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Beograda. Sl. list Grada Beograda, br. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014 i 2/2015
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85
*** (2008) Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela. Sl. glasnik RS, br. 97
*** (1992-2013) Zakon o oružju i municiji. Sl. glasnik RS, br. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 101/2005 dr. zakon, 85/2005 dr. zakon, 27/2011 odluka US i 104/2013 dr. zakon
*** (2015) Zakon o oružju i municiji. Sl. glasnik RS, br. 20
*** (2011) Zakon o prekršajima Republike Crne Gore. Službeni list Crne Gore, broj 1, Čl. 55 koji sadrži odredbe o rehabilitaciji, http://www.sluzbenilist.me/PravniAktDetalji.aspx?tag=%7B04562DA3-C0B9-4853-9DA9-8C9B8FC4CDF8%7D, 26.02.2015
*** (2014) Zakon o prekršajima Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 63. od 18. jula 2014. godine, (član 227), http://www.mup.vladars.net/zakoni/rs_lat/ZAKON%20O%20PREKRSAJIMA%20REPUBLIKE%20SRPSKE%20(Sluzbeni%20glasnik%20R S%20broj%2063.14).pdf , 26.02.2015
*** (2013) Zakon o prekršajima. Sl. glasnik RS, br. 65
*** (1977-2009) Zakon o privrednim prestupima. Sl. list SFRJ, br. 4/77, 36/77 ispr., 14/85, 10/86 (prečišćen tekst), 74/87, 57/89 i 3/90 i “Sl. list SRJ”, br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/2001 i “Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 dr. zakon)
*** (2011) Zakona o prekršajima Republike Crne Gore. Službeni list Crne Gore, br. 1, http://www.sluzbenilist.me/Pravni AktDetalji.aspx?tag=%7B04562DA3-C0B9-4853-9DA9-8C9B8FC4CDF8%7D, 20.02.2015
*** (2005-2014) Kaznena evidencija sadrži lične podatke o učiniocu krivičnog dela Krivičnog zakonika. Sl. glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 ispr., 107/2005 ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014
Gardner, T.J., Anderson, T.M. (2006) Criminal law. USA, 13-15, Eleventh Edition
Katbi, A. Crossing the line: An analysis of problems with classifying recidivist misdemeanor offenses as Felonies. Alaska Law Review, Vol. 31, 1, 106-130
Kos, J. (2006) Izvršavanje maloljetničkih sankcija. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, (Zagreb), 2, 807-865
Lipatova, Ë.G., Čannova, S.E. (2008) Postatejnyj kommentarij k kodeksu RF ob administrativnyh pravonarušenijah. Moskva, 18
Martinović, A. (2014) U susret početku primene novog Zakona o prekršajima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 189-207
Milić, I. (2014) Novi zakon o prekršajima i stari problemi sa zaštitnom merom obaveznog lečenja zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 263-273
Milić, I., Samardžić, S. Prekršajna odgovornost putnika u oblasti javnog prevoza. u: Usluge i zaštita korisnika, Međunarodni naučni skup, 8. maj 2015., Zbornik referata, Kragujevac: Pravni fakultet, 143-159
Milivojević-Antoliš, L. (2012) Prekršajno pravo i materijalnopravne odredbe Prekršajnog zakona. Narodne novine, Zagreb, 107/07, 83
Oset, S. (2002) Zakon o prekršajima novosti u primjeni prekršajnih sankcija i postupka prema maloljetnicima. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, 2, 479
Roberts, J.M. (2011) Why misdemeanors matter: Defining effective advocacy in the lower criminal courts. American University Washington College of Law, 290-294
Samardžić, S., Milić, I. (2014) Kontradiktornosti Zakona o prekršajima u oblasti sankcija prema maloletnicima sa posebnim osvrtom na mere medicinskog karaktera. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 3, str. 381-394
Šušnjara, M. (2013) Izmene u sistemu prekršajnih sankcija - primena novih odredbi u Zakonu o prekršajima, program obuke za sudije prekršajnih sudova. Beograd, 81
Thomas, T. (2007) Criminal records a database for the criminal justice system and beyond. New York, 38-39
Vuković, I. (2015) Prekršajno pravo. Beograd, 210
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-8079
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka