Actions

Vojno delo
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: [1]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:17
  • full-text downloads in 30 days:8

Contents

article: 2 from 2  
Back back to result list
2018, vol. 70, iss. 6, pp. 154-165
Položaj maloletnika u porodičnom i krivičnom pravu Republike Srbije
(The title is not available in English)
University of Business Academy in Novi Sad, Faculty of Law for Commerce and Judiciary
Abstract
(not available in English)
Maloletnici uživaju specifičan društveni odnosno pravni položaj u našoj zemlji. To proizilazi iz činjenice da se na ovu starosnu kategoriju primenjuju norme i porodičnog i krivičnog prava. Iako ne pripadaju istom pravnom području ovi zakoni neposredno utiču na odnos društva prema maloletnicima. U tom smislu porodične i krivične norme teže celovitom regulisanju svih važnijih pitanja pravnog položaja maloletnika u našoj zemlji. U pravnoj literaturi postoji veliki broja radova u kojima se separatno razmatraju sva važnija pitanja u vezi sa maloletnicima. Pod tim se podrazumevaju brojne rasprave na području porodičnog prava koje se tiču međuodnosa (dece-roditelja-staratelja-usvojitelja-centra za socijalni rad-suda). U tom pogledu se smatraju relevantnim zakonska rešenja sadržana u važećem Porodičnom zakonu. Međutim, jednako važno je apostrofirati značaj donošenja Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica u kome su postavljeni krivični okviri pravnog položaja maloletnika. Ovaj Zakon je relativno novijeg datuma i predstavlja potpuni novitet u našem pravnom sistemu. Shodno tome, autori će u radu ukazati na glavne odlike pravnog položaja maloletnika u našoj zemlji uvažavajući postojeća zakonska rešenja na području porodičnog i krivičnog prava.
References
*** (1959) Deklaracija o pravima deteta usvojena Rezolucijom 1386 (XIV) Generalne skupštine UN od 10. decembra 1959. godine
*** (1989) Konvencija UN o pravima deteta usvojena 20. novembra 1989. godine
*** (2005/2015) Porodični zakon Srbije. Službeni glasnik RS, br. 18-6
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2005/2016) Krivični zakonik Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85-94
Ancel, M. (1991) Društvena odbrana. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Banović, B., Joksić, I. (2012) Maloletnički zatvor u zakonodavstvu i praksi. Beograd: Fakultet bezbednosti
Banović, B., Joksić, I. (2011) Diverzioni koncept reagovanja na kriminalitet maloletnika u Srbiji - zakonodavstvo i praksa. Teme, vol. 35, br. 2, str. 345-364
Batričević, A. (2010) Vaspitne mere pojačanog nadzora maloletnika u krivičnom pravu Finske i Italije. Strani pravni život, br. 1, str. 321-337
Bugarski, T.D. (2015) Vaspitni nalozi kao diverzioni model postupanja i njihova primena u praksi Višeg javnog tužilaštva i Višeg suda u Novom Sadu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 89-116
Ćopić, S. (2007) Pojam i osnovni principi restorativne pravde. Temida, vol. 10, br. 1, str. 25-35
Joksić, I., Bojić, B. (2012) Krivičnopravni status maloletnika u međunarodnim i evropskim instrumentima. Evropsko zakonodavstvo, br. 39-40, str. 38-59
Joksić, I. (2010) Promene u krivičnopravnom statusu maloletnika sa posebnim osvrtom na krivičnu odgovornost. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 2, str. 115-126
Milanović, V. (1981) Sociologija ličnosti - osnovi nauke o društvu. Beograd: Rad
Nikolić, Z. (2006) Prevencija kriminaliteta-metodika rada savetovališta za roditelje i decu. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Radovanov, A., Počuča, M. (2010) Bračno imovinsko pravo - Porodično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija
Stanivuković, M.D. (2017) Lično ime deteta u srpskom međunarodnom privatnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 1, str. 23-43
Vučković, Š.N., ur. (2011) Prava deteta u međunarodnim dokumentima. Beograd: Zaštitnik građana i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/vojdelo1806154R
published in SCIndeks: 08/02/2019

Related records

No related records