Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 1, str. 199-209
Upravno-pravni aspekti uređenja prostora u Republici Srbiji - postupak izdavanja građevinske dozvole
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaA.Martinovic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je rezultat rada na projektu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Ključne reči: opšti deo upravnog prava; upravno pravo - posebni deo; pravno uređenje prostora; građevinska dozvola; ozakonjenje; konverzija
Sažetak
Jedna od osnovnih karakteristika normi upravnog prava jeste njihova mnogobrojnost. Pored opšteg dela upravnog prava (pravnih pravila koja važe za sve organe uprave i za sve pravne situacije u kojima postupaju svi organi uprave), važan deo pravnog sistema svake države, pa i Republike Srbije, jesu pravne norme posebnog dela upravnog prava, kojima se regulišu različite oblasti društvenog života, kao i nadležnost pojedinih organa uprave u tim oblastima. Pravno uređenje prostora je jedna od najvažnijih oblasti društvenog života kojima moderne države posvećuju posebnu pažnju. U pravnom sistemu Republike Srbije ova oblast je jedna od najvažnijih u kojima se pojavljuju norme posebnog dela upravnog prava. Od svih pitanja koja se uređuju ovim normama, tri pitanja su naročito važna: postupak izdavanja građevinske dozvole, postupak ozakonjenja (legalizacije) objekata i postupak konverzije građevinskog zemljišta. Sva tri postupka predstavljaju posebne upravne postupke.
Reference
*** (2015) Zakon o ozakonjenju. Službeni glasnik RS, br. 96
*** (2015) Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu. Službeni glasnik RS, br. 64
*** (2016) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 18
*** (2009-2014) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 – ispr. 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014
*** (2014-2017) Zakon o ministarstvima. Službeni glasnik RS, br. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – dr. zakon i 62/2017
*** (2004) Član 10. Statuta grada Beograda. Službeni list grada Beograda, br. 14
Lončar, Z.J. (2016) Posebni upravni postupci. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 4, str. 1231-1249
Lončar, Z.J. (2015) Odlučivanje u upravnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 179-195
Milkov, D. (2010) Upravno pravo I - uvodna i organizaciona pitanja. Novi Sad
Milkov, D. (2013) Povodom Nacrta Zakona o opštem upravnom postupku - korak napred ili deset u stranu?. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 1, str. 85-99
Milkov, D.L., Radošević, R.S. (2016) Neke novine u Zakonu o opštem upravnom postupku 'upravno postupanje'. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 3, str. 733-752
Upravni sud (2016) Bilten sudske prakse, Beograd, br. 6, 222
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-16631
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0