Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:81
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:76

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 4, str. 1505-1523
Pravna sredstva u novom zakonu o opštem upravnom postupku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaZ.Loncar@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Sažetak
Unoseći koncepcijske izmene u pravila upravnog postupka koja su se, u osnovi nepromenjena, primenjivala više od osam i po decenija, novi Zakon o opštem upravnom postupku iz 2016. godine je doneo mnoge novine i u pogledu sredstava pravne zaštite stranaka. Zakonske odredbe o pravnim sredstvima predstavljaju deo Zakona u pogledu koga se, pored osnovnih načela, najviše lutalo tokom petogodišnjeg procesa priprema zakonskog teksta. U radu se analiziraju najvažnije zakonske novine u pogledu sredstava redovne i vanredne pravne zaštite stranaka i ukazuje na određene manjkovosti novouspostavljenog sistema pravnih sredstava.
Reference
*** (1997-2010) Zakon o opštem upravnom postupku - ZUP 1996. Službeni list SRJ, br. 33/1997, 31/2001 i 30/2010
*** (2005) Checklist for a general law on administrative procedures. Sigma
*** (2016) Zakon o opštem upravnom postupku - ZUP. Službeni glasnik RS, br. 18
*** (1956) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni list FNRJ, br. 52
*** (1997-2010) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni list SRJ, br. 33/1997, 31/2001 i “Službeni glasnik RS”, br. 30/2010
Dimitrijević, P. (2013) Reforma upravnog postupka. u: Zbornik radova “Vladavina prava i pravna država u regionu”, Istočno Sarajevo 26. Oktobar, 189-199
Dimitrijević, P. (2014) Aporije Zakona o opštem upravnom postupku. Pravni život, 10, 197-210
Dimitrijević, P. (2010) U susret novom zakonu o opštem upravnom postupku u Republici Srbiji. Facta universitatis - series: Law and Politics, vol. 8, br. 1, str. 33-42
Dimitrijević, P. (2008) E-potpis i upravni postupak. Pravni život, vol. 57, br. 10, str. 571-583
Dimitrijević, P.J. (2004) Reformisanje vanrednih pravnih lekova u upravnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 44, str. 145-171
Lilić, S. (2013) Kontroverze u vezi sa novom radnom verzijom Nacrta Zakona o opštem upravnom postupku Srbije (u kontekstu evropskih integracija). u: Perspektive implementacije evropskih standarda u upravnom sistemu Srbije, Beograd: Pravni fakultet, 11-27
Lončar (2013) Neka pitanja reforme upravno-procesnog zakonodavstva. Pravni život, 319-333; 10
Lončar, Z. (2017) Najvažniji novi pravni instituti u upravnom postupku Republike Srbije. Pravna riječ, 50, 277-295
Lončar, Z. (2017) Ovlašćeno službeno lice u upravnom postupku. Pravni život, 10, 299-311
Lončar, Z. Modernizacija upravnog postupka. u: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Budva, 7-11. jun 2010. godine, Zbornik radova, 351-362
Lončar, Z. (2016) Evropski pravni standardi i upravni postupak u Srbiji. u: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, Novi Sad, 461-478
Lončar, Z. (2013) O Nacrtu Zakona o opštem upravnom postupku. Pravna riječ, 35, 425-444
Lončar, Z. Neka pitanja primene novog Zakona o opštem upravnom postupku Republike Srbije. u: Zbornik “Iskustva od primenata na novite zakoni za opšta upravna postapka vo zemjite od regionot”, Pravni fakultet “Justinijan prvi” vo Skopje, Ohrid, 5-7. maj 2017. godine, a, 102
Lončar, Z. (2009) Pledoaje za novi zakon o opštem upravnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 3, str. 181-193
Lončar, Z.J. (2015) Odlučivanje u upravnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 179-195
Lončar, Z.J. (2016) Posebni upravni postupci. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 4, str. 1231-1249
Milkov, D. (2016) Povodom novog Zakona o opštem upravnom postupku. u: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, Novi Sad, 47-63
Milkov, D. (2017) Upravno pravo II. Novi Sad: Izdavački centar Pravnog fakulteta, 232
Milkov, D. (2015) Državna uprava Srbije i evropski standardi. u: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, Novi Sad, 59-75
Milkov, D. (2012) Reforme upravno-procesnog zakonodavstva u Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 33-43
Milkov, D. (2014) O potrebi usklađivanja srpskog upravnog postupka sa pravom Evropske unije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 68, str. 83-96
Milkov, D. (2013) Povodom Nacrta Zakona o opštem upravnom postupku - korak napred ili deset u stranu?. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 1, str. 85-99
Milkov, D. (2004) Moderna državna uprava u Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 38, br. 2, str. 73-94
Milkov, D. (2005) Položaj stranke u upravnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 39, br. 3, str. 241-253
Milkov, D. (2006) Pravna sredstva u upravnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 2, str. 125-154
Milkov, D.L., Radošević, R.S. (2016) Neke novine u Zakonu o opštem upravnom postupku 'upravno postupanje'. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 3, str. 733-752
Milovanović, D., Vasiljević, D. U susret novim zakonskim rešenjima u upravnom postupku Republike Srbije. u: Razvojne tendencije u upravnom zakonodavstvu, Ohrid 24-26. jun 2011. godine, Zbornik radova
Rađenović, M. (2012) Novi Zakon o opštem upravnom postupku. Pravna riječ, 31, 403-422
Tomić, Z. (2017) Komentar Zakona o opštem upravnom postupku. Službeni glasnik, Beograd, 62-63, 539-540
Tomić, Z., Milovanović, D., Vuk, C. (2017) Praktikum za primenu Zakona o opštem upranom postupku. Beograd: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 161-163
Vučetić, D. (2014) Evropska upravno-procesna pravila i opšti upravni postupak Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 68, str. 175-186
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-16415
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Fino podešavanje Zakona o opštem upravnom postupku
Cucić Vuk

Zb Pravnog fak Novi Sad (2018)
Troškovi upravnog postupka
Lončar Zoran J.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2015)
Odlučivanje u upravnom postupku
Lončar Zoran J.

prikaži sve [23]