Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 2, str. 543-553
Mogućnost vršenja bilansne sekjuritizacije dugovanja u Republici Srbiji putem izdavanja pokrivenih obveznica
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaadvnikolakrstic@gmail.com
Ključne reči: Sekjuritizacija dugovanja; bilansna sekjuritizacija; pokrivene obveznice; tržište kapitala; založno pravo
Sažetak
Sekjuritizacija dugovanja je postupak pretvaranja nelikvidne aktive banke u likvidnu putem plasmana hartija od vrednosti na tržištu kapitala. Predmet ovog rada je bilansna sekjuritizacija, te da li je moguće izvršiti emisiju obveznica koje će biti obezbeđene zalogom na potraživanjima banke, budući da je prema pozitivnim propisima moguće izdavati korporativne obveznice. Izdavanjem ovakvih obveznica, emitent bi prikupio jeftin kapital budući da bi izdao visoko kvalitetnu dužničku hartiju od vrednosti sa niskom kamatnom stopom. Rad ukazuje na probleme koji prate emisiju pokrivenih obveznica, te daje odgovor na pitanje koji su to preduslovi da bi ona bila moguća u našem pravnom sistemu.
Reference
*** (2011-2016) Zakon o tržištu kapitala - ZTK. Službeni glasnik RS, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016
*** (2016) Odluka o adekvatnosti kapitala banke. Službeni glasnik RS, br. 103
*** (2011/2015) Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije. Službeni glasnik RS, br. 3, 31/2012, 57/2012, 78/2012, 87/2012, 107/2012, 62/2013, 125/2014, 135/2014, 4/2015, 78/2015 i 102
*** (1978-2003) Zakon o obligacionim odnosima - ZOO. Službeni glasnik SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni glasnik SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelja
*** (2003/2011) Čl. 11, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar - ZZPUR. Službeni glasnik RS, br. 57, 61/2005, 64/2006 - ispr. i 99 - dr. zakoni
*** (2011-2014) Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga ̶ ZZKFU. Službeni glasnik RS, br. 36/2011 i 139/2014
*** (2011/2016) Čl. 42a, Odluka o upravljanju rizicima banke. Službeni glasnik RS, br. 45, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013 - dr. odluka1, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016 i 103
*** (2005/2015) Čl. 20. u vezi sa čl. 10, Zakon o hipoteci - ZH. Službeni glasnik RS, br. 115, 60/2015, 63/2015 - odluka US i 83
*** (2005/2015) Čl. 2, Zakon o pokrivenim obveznicama Savezne Republike Nemačke (Pfandbriefgesetz) - PBG. od 22.05, izmenjen 02.11
*** (2016) Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke. Službeni glasnik RS, br. 103
*** (2011/2016) Odluka o upravljanju rizicima banke. Službeni glasnik RS, br. 45, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013 - dr. odluka, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016 i 103
Arsić, Z. (2016) Upis akcija i upisni ugovor. Pravo i privreda, vol. 54, br. 4-6, str. 41-50
Assmann, H.D., Schütze, R.A. (1997) Handbuch des Kapitalanlagerechts. München, 403-404
Bunčić, S. (2012) Bankarsko i berzansko pravo. Novi Sad
Jovanović, N. (2009) Berzansko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Izdavački centar
Juhas, G. (2011) Sekjuritizacija - najveća finansijska inovacija 20. veka. Beograd
Jurčević, B. (2015) Osigurane obveznice kao alternativa ulaganju institucionalnih ulagača u državne obveznice. u: Zbornik radova: Dani hrvatskog osuguranja, Zagreb, 117
Koppmann, T. (2009) Gedeckte Schuldverschreibungen in Deutschland und Großbritannien. Berlin, New York: Walter de Gruyter GmbH
Kothari, V. Introduction to covered bonds. dostupno na adresi: http://vinodkothari.com/wp-content/uploads/2013/11/Introduction-to-Covered-Bonds-by-Vinod-Kothari.pdf, 12.06.2017, 10
Michael, M.L. (2000) Das Recht der Pfandbriefe und Hypothekenbanken in Vergangenheit und Gegenwart. Wien, dissertation
Miščević, N.B. (2015) Forma ugovora o hipoteci. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 3, str. 1403-1416
Rajwade, A.V. (2007) Handbook of debt securities and interest rate derivatives. New Delhi
Salma, M. (2010) Izlučna prava u stečaju. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 227-242
Sünderhauf, R. (2006) Bewertung des Ausfallrisikos deutscher Hypothekenbank-Pfandbriefe. Ingolstadt, 21
Tolckmitt, J., Otmar, S. (2015/2016) Die rechtlichen Grundlagen der Pfandbriefemission. u: Der Pfandbrief, 14
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-14473
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka