Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 1, str. 107-127
Načelna razmatranja o istini - uopšte i u krivičnom pravu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaD.Drakic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Ljudska, reproduktivna prava i demografske promene

Sažetak
U svom radu autor se bavi večnim pitanjem istine - uopšte i u krivičnom pravu. U prvom delu rada autor govori o značaju istine kao takve, ali i o mestu i ulozi koju ona zauzima u današnjem vremenu. Potom prelazi na razmatranje ideje istine u starogrčkoj filozofiji i pesničkoj tradiciji, s obzirom na to da Stara Grčka predstavlja kolevku ove ideje. Ovaj deo rada završava analizom Aristotelovog shvatanja istine, sa kojim, po mišljenju autora, započinje nova era modernog poimanja fenomena istine. U narednoj celini svog naučnog rada autor analizira mišljenja istaknutih filozofa deadesetog veka koji su se bavili tzv. činjeničnom istinom, u koju ubraja i istinu do koje se dolazi u krivičnom pravu. Potom razmatra ovo poslednje pitanje. Zaključuje da je najviše do čega se može doći u krivičnom postupku - uverenje, to jest verovanje da smo u posedu istine. A što se tiče dostizanje 'objektivne' istine, kao bezrezervne izvesnosti o tome da je izvršeno krivično delo, kao i svih pojedinosti njegovog izvršenja, autor smatra da je to 'večiti' ali nikada dostižni ideal. Na kraju predlaže modalitet istine do koje se u najboljem slučaju može doći u krivičnom pravu i postupku.
Reference
*** (2011) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72 i br.101
*** (2007) Rečnik srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska
Akvinski, T. (1990) Izbor iz djela - 1. svezakIZ Naprijed. Zagreb, 209-246, prevod sa latinskog
Arent, H. (1971) Istina i politika. Gledišta, 5-6
Bekon, F. (1952) O istini, Eseji (prevod sa engleskog). Novi Sad: Matica Srpska
Bloch, E. (1979) O slojevima slobode. u: Politička mjerenja, Sarajevo: Svjetlost, 223
Bloh, E. Istina oslobađa, pošto je slobodi i istini zajedničko da su obe lišene otuđenja
Breht, B. Suđenje - kalendarske priče. Novi Sad: Matica Srpska, 114, prevod sa nemačkog
Čičovački, P. (2010) Istina i iluzija - Kant na raskrsnici modern. Beograd: Dereta, 17-247, prevod sa engleskog
Danojlić, M. (2008) Učenje jezika. Beograd: Srpska književna zadruga
Dimon, Ž.P. (1990) Antička filozofija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, prevod sa francuskog, 47, 48
Diogen, L. (1973) Životi i mišljenja istaknutih filozofa. Beograd: BIGZ
Đurić, M. (1997) Istorija helenske etike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Engisch, K. (1963) Wahrheit und Richtigkeit im juristischen Denken. München
Fink, E. (1989) Uvod u filozofiju. Beograd: Nolit, 129
Frankfurt, H. (2009) O istini (prevod sa engleskog). Zagreb: Algoritam
Fuko, M. (2012) Moć/znanje - odabrani spisi i razgovori. Novi Sad: Mediterran publishing, 72, prevod sa francuskog
Gadamer, H.G. (1996) Istina u duhovnim naukama. u: Pohvala teoriji, Cetinje: Oktoih, 48, 49
Gadamer, H-G. (1972) Šta je istina?, (prevod sa nemačkog). Gledišta, Beograd, br. 4, 692
Gehlen, A. (1990) Čovjek - njegova priroda i njegov položaj u svijetu. Sarajevo: Veselin Masleša - Svjetlost, 315, prevod sa nemačkog
Grasnik, V. (2001) Ka novoj teoriji prava (prevod sa nemačkog). Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Hajdeger, M. (1972) O biti istine (prevod sa nemačkog). Gledišta, Beograd, br. 5, 6, 876
Hamburger, K. (1982) Istina i estetska istina. Sarajevo: Svjetlost, prevod sa nemačkog, 20
Jaspers, K. (1973) Filozofija egzistencije. Beograd: Prosveta
Jerotić, V. (2013) Sa Heraklitom u 21. veku. Beograd: Službeni glasnik
Kant, I. (1976) Kritika čistog uma. Beograd: BIGZ
Kaufman, V. (1989) Tragedija i filosofija. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Kaufmann, A. (1972) Rechtsphilosophie im Wandel. Frankfurt am Mein: Athenäum Verlag
Kitaro, N. (2012) Rasprava o dobru. Beograd: Kokoro, 98-112, prevod sa japanskog
Kont-Sponvil, A. (2014) Mala rasprava o velikim vrlinama (prevod sa francuskog). Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Levinas, E. (2006) Totalitet i beskonačnost. Beograd: Jasen
Lompar, M. (2009) Moralistički fragmenti. Beograd: Nolit
Man, T. (1980) Eseji II. Novi Sad: Matica Srpska, 10, prevod sa nemačkog
Marković, M. (1983) Filozofija Heraklita Mračnog. Beograd: NOLIT
Miler, F-L. (2005) Istorija psihologije (prevod sa francuskog). Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Milošević, N. (2001) Istina i iluzija. Novi Sad: Stylos, str. 73
Niče, F. (1998) Putnik i njegova senka. Beograd: Paideia, 8, prevod sa nemačkog
Niče, F. (2012) Volja za moć. Beograd: Prosveta, preveo sa nemačkog Dušan Stojanović
Parandovski, J. (1964) Alhemija reči. Beograd, itd: Kultura
Patočka, J. (2013) Izbor iz filozofskih spisa (prevod sa češkog). Novi Sad: Akademska knjiga
Platon (1983) Meneksen, Fileb, Kritija. Beograd: Bigz
Platon (1990) Zakoni. Beograd: BIGZ, (prevod sa starogrčkog), X. Knijga, 319-352
Russell, B. (2008) Analiza duha. Beograd: Otkrovenje
Sartr, Ž-P. (2009) Reči (prevod sa francuskog). Beograd: Paideia
Sauer, W. (1961) Einführung in die Rechtsphilosophie. Berlin: Duncker & Humblot, 2. Auflage, 143
Savić-Rebac, A. (1985) Pretplatonska erotologija. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Sioran, E.M. (2001) Krik beznađa. Podgorica: Oktoih
Sirilnik, B. (2002) Sreća u nesreći (prevod sa francuskog). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Snel, B. (2014) Otkrivanje duha u grčkoj filozofiji i književnosti (prevod sa engleskog). Loznica: Karpos
Spaemann, R. (2009) Moralische Grundbegriffe. München: Verlag C. H. Beck
Spinoza, B. (2011) Kratka rasprava o Bogu, čoveku i njegovoj sreći (prevod sa nemačkog). Beograd: Dereta
Stenzel, J. (1931) Metaphysik des Altertums (Sonderausgabe aus dem Handbuch der Philosophie). München - Berlin, 37
Tejlor, Č. (2002) Bolesti modernog doba (prevod sa engleskog). Beogradski krug - Čigoja, Beograd, 15
Trajković, M. (2010) Moral u bespuću politike. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 2, str. 181-196
Tugendhat, E., Volf, U. (2000) Logičko-semantička propedevtika. Vrnjačka Banja: Narodna biblioteka 'Dr Dušan Radić'
Ule, A. (1987) Wittgensteinov svijet. Filozofska istraživanja, Zagreb, god. 7, sv. 1, 147-152
Vukadinović, G.R. (2015) Shvatanje profesora Dr Radomira D. Lukića o objektivnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 4, str. 1487-1494
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-10625
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka