Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 55, br. 1, str. 67-92
Razvoj posebnih svojinskopravnih režima
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaD.Nikolic@pf.uns.ac.rs, s.midorovic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat: "Pravna tradicija i novi pravni izazovi" za 2020. godinu

Ključne reči: poseban pravni režim; pravna politika; stvarno pravo; kulturna dobra
Sažetak
Poslednjih godina je intenzivirano oblikovanje posebnih pravnih režima. Oni diskretno utiču na idejnu i vrednosnu orijentaciju građanskog prava a u sve većoj meri i na njegovu strukturu. Odstupanje od opšteg pravnog režima znači da se pojedinci ili uže društvene grupe dovode ili u privilegovan (povlašćen) ili u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale subjekte. Izrazitija nesrazmera između opšteg i posebnog može uticati na stabilnost društva, naročito kada se radi o segmentu pravnog sistema kojim su uređena pitanja u vezi sa distribucijom i prisvajanjem dobara u domenu stvarnog i naslednog prava. Uvođenje novih posebnih pravnih režima bi trebalo da utiče na širenje građanskog prava. Međutim, u većini pravnih sistema postoji suprotan trend. Novi pravni instituti koji su u funkciji sprovođenja posebnih pravnih režima uređeni su specijalnim propisima i često postaju deo izdvojenih, osamostaljenih grana prava. Disperzija je posebno naglašena u domenu stvarnog prava. Problem predstavlja to što posebni pravni režimi nisu bili predmet detaljnijih izučavanja u domaćoj civilistici. U ovom radu su otvorena pitanja koja se tiču njihovog pojmovnog određenja, pravne prirode i praktičnog značaja. U prvom delu, koji bi se uslovno mogao nazvati opštim, analizirani su aktuelni problemi u vezi sa ideološkim, idejnim i pravnosistemskim dilemama. U drugom, posebnom, analiziran je aktuelni koncept posebnog svojinskopravnog režima koji važi za kulturna dobra. Kulturna dobra predstavljaju materijalne elemente kulturnog nasleđa naše zemlje. Ustavom Republike Srbije im je priznat status dobara od opšteg interesa čime je implicirana potreba za njihovom pojačanom zaštitom. Ona se ostvaruje propisivanjem raznih javnopravnih ograničenja kojima se sužava autonomija volje vlasnika. U radu su analizirana ograničenja svojinskih ovlašćenja za nepokretna i pokretna kulturna dobra, kao i za dobra koja uživaju prethodnu zaštitu. Domaća regulativa je u pojedim segmentima neadekvatna jer predviđa prekomerna ograničenja (npr. kod određivanja kategorije dobara na koje se odnosi pravo preče kupovine), jer je na pojedinim mestima nedovoljno precizna (u pogledu određivanja titulara prava preče kupovine), ili pak nedovoljno razrađena (zbog propusta da se predvidi upis zabeležbe svojstva (nepokretnog) dobra koje uživa prethodnu zaštitu u katastar nepokretnosti). Time je istaknut značaj nastojanja da se prilikom propisivanja javnopravnih ograničenja prava svojine postigne pravična ravnoteža između opšteg interesa društvene zajednice, s jedne, i interesa privatnih vlasnika, s druge strane.
Reference
*** (1994-2020) Zakon o kulturnim dobrima. Službeni glasnik RS, br. 71/94, 52/2011 (drugi zakoni), 99/2011 (drugi zakon), 6/2020 (drugi zakon)
*** (2001-2019) Zakon o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik RS, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (Odluka Ustavnog suda), 93/2012, 114/2012 (Odluka Ustavnog suda), 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/
*** (2015-2020) Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Službeni glasnik RS, br. 106/2015, 106/2016 (Autentično tumačenje), 113/2017 (Autentično tumačenje), 54/2019, 9/2020 (Autentično tumačenje)
*** (1980-2005) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ + Službeni glasnik RS, br. 6/80, 36/90, br. 29/96, br. 115/2005
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ + Službeni glasnik RS, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, br. 31/93, (Uredba - za vreme ratnog stanja: 22/99, 23/99, 35/99, 44/99), br. 18/2020
*** (1999-2020) Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Narodne novine, 69/99; 151/03; 157/03, Ispravka, 87/09; 88/10; 61/11; 25/12; 136/12; 157/13; 152/14; 44/17; 90/18; 32/20; 62/20
*** (2016) Conseil des ministres du 6 juillet 2016: Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve d'obligations. Dostupno na: https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-07-06/reforme-du-droit-des-contrats-du-regimegeneral-et-de-la-pre
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2005-2015) Zakon o hipoteci. Službeni glasnik RS, br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 (Odluka Ustavnog suda), 83/2015
*** (1995-2015) Zakon o nasleđivanju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 46/1995, 101/2003 - Odluka USRS i 6/2015
Alekseevich, I.V., Alexandrovna, B.E. The Definition of 'Special Legal Regime'. Dostupno na: https://pokoleniy.ru/en/chto-znachitpravovoi-rezhim-ponyatie-pravovyh-rezhimov-chastnoe-i-publichnoe
Barihin, A.B., ur. (2010) Bol'šaâ ûridičeskaâ ènciklopediâ. Krasnoârsk: Knižnyj mir
Belâeva, S.G. (2012) Pravovoj režim: K opredeleniû ponâtiâ. Istočnik Istoričeskie, filosofskie, političeskie i ûridičeskie nauki, kul'turologiâ i iskusstvovedenie - Gramota, 3
Brguljan, V. (2006) Spomeničko pravo. Beograd: Republički zavodza zaštitu spomenika kulture
Cvetić, R. (2002) Pravo preče kupovine. Novi Sad: SCI
Cvetić, R. (2016) Savremena evidencija nepokretnosti. Pravni fakultet u Novom Sadu
Fauvarque-Cosson, B. (2015) Rekodifikacija građanskog prava u Evropi i reforma francuskog ugovornog prava. European Lawyer Journal / Evropski pravnik, 2, 29-47
Hiber, D., Živković, M. (2015) Obezbeđenje i učvršćenje potraživanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet
Hurst, W. (2018) Ruling before the Law. Cambridge University Press, Online publication date: April, 13-47. Dostupno na: https://www.cambridge.org/core/books/ruling-before-the-law/006EBCE30DF70AE8033AAACBC91D885E
Kirichenko, D. (2010) Doctrinal Approaches of Russian Lawyers in Respect of the Definition of Notion 'Legal Regime'. Studii Juridice Universitare
Klasiček, D. (2008) Neka pitanja zaštite kulturnih dobara s osvrtom na ograničenja vlasništva. u: Hrabar Dubravka [ur.] Odabrane teme iz građanskog i obiteljskog prava, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 107-139
Komarov, S.A. (2001) Obŝaâ teoriâ gosudarstva i prava. Sankt Peterburg
Nikolić, D. (1997) Trostruka naknada štete u našem pravu. Sudska praksa, 2: 69-71
Nikolić, D. (2003) Harmonizacija stvarnog prava na prostoru jugoistočne Evrope. u: Budimpeštanski simpozijum - doprinos reformi stvarnog prava u državama jugoistočne Evrope / Das Budapester Symposium: Beitrage zur Reform des Sachenrechts in den Staaten Sudosteuropas, Bremen: Edition Temmen, str. 211-212
Nikolić, D. (2020) O položaju države u naslednom pravu Srbije. Studia iuridica montenegrina, 1, 67-90
Nikolić, D. (2007) Elements of judge-made law in the Serbian legal system. u: Hondius Ewoud [ur.] Precedent and the Law, Bruxelles: Bruylant, str. 437-467
Nikolić, D. (2017) Socijalni ekvilibrijum i pravedno privatno pravo. u: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije - tematski zbornik, Novi Sad: Pravni fakutet, knjiga V, 207-219
Nikolić, D. (2015) The Independence and Social Influence of a Meritorious Legal Elite in Serbia. u: Turenne Sophie [ur.] Fair Reflection of Society in Judicial Systems: A Comparative Study (Ius Comparatum: Global Studies in Comparative Law), Berlin-Heidelberg: Springer, 187-204
Nikolić, D. (2010) Development of the Property Law in Serbia: Both Autonomous Legal Development and Legal transplantation. u: Jessel-Holst C., Kulms R., Trunk A. [ur.] Private Law in Eastern Europe: Autonomous Developments or Legal Transplants?, Tübingen: Mohr Siebeck, 237-267
Nikolić, D. (2020) O pravnoj politici Evropske unije u oblasti privatnog prava. u: Tatham Allan F., Popović Vitomir, Vukadinović-Marković Jelena [ur.] Izazovi u međunarodnom poslovnom pravu i pravu Evropske unije - Liber amicorum in honour Radovan D. Vukadinović, Banja Luka: Akademija nauka Republike Srpske, 357-368
Nikolić, D. (2020) Uvod u sistem građanskog prava. Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu-Centar za izdavačku delatnost, XVI izmenjeno i dopunjeno izdanje
Nikolić, D. (2020) O dislociranim institutima u građanskom pravu Republike Srbije. u: Karanikić-Mirić Marija, Đurđević Marko [ur.] Odabrane teme obligacionog prava, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet-Centar za izdavaštvo i informisanje, 270-293
Nikolić, D. (2019) O širini teme doktorske disertacije iz pravnih nauka. u: Živković Miloš [ur.] Liber amicorum Vladimir Vodinelić, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet, 213-225
Nikolić, D.Ž., Midorović, S.D. (2018) Savremena evropska pravna teorija o socijalnoj funkciji prava svojine - nemačka doktrina. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 1, str. 65-78
Radošević, R. (2018) Pravna priroda upravnog ugovora. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Pravni fakultet, doktorska disertacija, Dostupno na: https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36785/Disertacija.pdf
Stojanović, D. (1963) Ograničenje privatne svojine. Arhiv za pravne i društvene nauke, 4, 556-567
Živković, M. (2020) Pravo registara nepokretnosti - opšti deo. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns55-31000
primljen: 22.02.2021.
revidiran: 21.03.2021.
prihvaćen: 07.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.10.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka