Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:41
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 70, br. 1, str. 189-223
Analiza dosadašnje primene zakona o sprečavanju nasilja u porodici
aKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija + Ustavni sud Republike Srbije, Beograd
bKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija

e-adresadragana.kolaric@kpu.edu.rs, sasa.markovic@kpu.edu.rs
Sažetak
U analizi koja je predmet ovog rada proučavaćemo podatke o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u periodu 2018-2020. Primenom statističke metode, analize sadržaja, komparativne i formalnologičke analize, u radu su analizirani podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, javnog tužilaštva i suda koji se odnose na nasilje u porodici. Afirmativni efekti primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici trebalo bi da budu prevencija - smanjenje događaja nasilja u porodici, smanjenje broja krivičnih dela nasilja u porodici, buđenje svesti o prijavljivanju nasilja, bolja saradnja nadležnih državnih organa u sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici, uticaj na dosledniju primenu odredaba drugih zakona usmerenih na suprotstavljanje nasilju u porodici. Identifikovano je da nadležni državni organi nejednako primenjuju zakonske odredbe, zbog čega žrtve nasilja u porodici nemaju iste mogućnosti da ostvare pravo na zaštitu. Kao ključni uzrok opisanog problema potvrđena je različita praksa postupanja nadležnih organa u suprotstavljanju nasilju u porodici.
Reference
Bugarski, T.D. (2018) Borba protiv nasilja u porodici u praksi nadležnih organa u Novom Sadu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, vol. 52, br. 1, str. 95-123
Ignjatović, Đ. (2008) Prevencija kriminaliteta kao svrha krivičnog zakonodavstva. u: Kron Leposava [ur.] Kazneno zakonodavstvo i pre vencija kriminaliteta, Palić: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 13-29
Ignjatović, Đ. (2020) Viktimizacija u 21. veku. u: Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite, Zlatibor: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 319-345
Ilić, G. (2020) Uzimanje DNK uzoraka i pravo na privatnost u krivičnom postupku. u: Ignjatović Đorđe [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji X deo, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, 131-147
Ivičević-Karas, E. (2020) Posebno ranjive kategorije žrtava kaznenih djela u hrvatskom kaznenom procesnom pravu -normativni okvir i praksa. u: Bejatović Stanko [ur.] Žrtva krivičnog dela i krivičnopravni instrumenti zaštite, Beograd: Misija OEBS-a u Srbiji, 145-161
Kolarić, D. (2018) Ustavnosudska zaštita u krivičnoj stvari - osvrt na zaštitu prava koja čine 'tvrdo jezgro' ljudskih prava. u: Bejatović Stanko [ur.] Organizacija pravosuđa i efikasnost sudske zaštite, Zlatibor: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 47-82
Kolarić, D. (2021) Jedan osvrt na primenu Zakona o spreča vanju nasilja u porodici u Republici Srbiji. u: Ignjatović Đorđe [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji XI deo, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, 182-198
Kolarić, D., Marković, S.M. (2018) Pojedine nedoumice u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 66, br. 1, str. 45-72
Kolarić, D., Marković, S. (2021) Posamezni učinki uporabe Zakono o preprečevanju nasilja v družini kot enega izmed vidikov kriminalistično-strateškega nasprotovanja nasilja v družini v Republiki Srbiji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 72, 3, 264-279
Kolarić, D., Marković, S. (2019) Komentar Zakona o spre čavanju nasilja u porodici. Beograd: Službeni glasnik
Kovaček-Stanić, G., Samardžić, S. (2014) Novine koje donosi Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 2, str. 93-115
Lazić, R., Nenadić, S. (2017) Javno tužilaštvo pred izazovima Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. u: Bejatović Stanko [ur.] Reformski procesi i Poglavlje 23 (godinu dana posle) - krivičnopravni aspekti, Zlatibor: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 491-503
Marković, S. (2018) Sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici. Beograd: Službeni glasnik
Marković, S. (2020) Krivično delo nasilje u porodici i zaštita žrtava nasilja u porodici. u: Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite, Zlatibor: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 285-299
Marković, S.M. (2019) Strategija suprotstavljanja nasilju u porodici. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 53, br. 3, str. 1081-1099
Ristivojević, B. (2017) Nasilje u porodici i nad porodicom. Nova srpska politička misao, Jun 2017, http://www.nspm.rs/kuda-ide-srbija/nasilje-u-porodici-i-nasilje-nad-porodicom.html, 14. jula 2021
Ristivojević, B.R. (2018) Da li je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici zakazao?. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 1, str. 137-152
Roberts, A.R., Kurst-Swanger, K. (2002) Police responses to battered women, past, present, and future. u: Roberts Albert R. [ur.] Handbook of Domestic Violence Intervencion Strategies, Policies, Programs, and Legal Remedies, New York: Oxford University Press
Sinanović, B. (2017) Zaštita prava žrtava nasilja u porodici u krivičnom postupku i postupku za sprečavanje nasilja u porodici. Bilten Vrhovnog Kasacionog suda, 2, 91-108
Stevanović, O.M., Subošić, D.R., Kekić, D.D. (2018) Specifične karakateristike Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 1, str. 153-169
Stojanović, Z. (2019) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z., Delić, N. (2013) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.51204/Anali_PFBU_22107A
primljen: 14.07.2021.
prihvaćen: 02.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 02.04.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka