Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 4, str. 1285-1303
(Zlo)upotreba retorike - primeri od antike do savremene države nacionalnog nadzora
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresad.avramovic@pf.uns.ac.rs, i.jovanov@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Ovaj rad je rezultat realizovanja projekta "Pravna tradicija i novi pravni izazovi" koji se finansira sredstvima Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Ključne reči: veština ubeđivanja; retorika; relativizacija pravde; prikupljanje podataka; kultura nadzora
Sažetak
Veština lepog govora ima poreklo u starogrčkoj tradiciji. U sofističkim raspravama o pravdi i istini, krasnorečje je imalo zapaženu ulogu. Značaj veštine ubeđivanja Platon nije poricao, ali je ukazivao na razlikovanje između znanja koje pruža filozofija i verovanja koje je posledica uveravanja. Zbog toga autori pokušavaju da rasvetle da li je retorika moralno neutralna veština sa velikom sposobnošću za relativizovanje. Na tom tragu razmotrena je Kelzenova kritika prirodnopravnog shvatanja pojmova pravde i istine. Usled nemogućnosti njihovog apsolutnog određenja, Kelzen je isticao sudbonosni značaj teoloških učenja i retorike koja je ubeđivala ljude u postojanje jednog i jedinog sistema vrednosti koji je osnov svih normi. Tako se pokazalo da je retorika bila od izuzetne važnosti za prirodno pravo, ali je njen značaj danas još i veći. Promene koje donosi moderno doba, a među kojima posebno mesto zauzima ugrožavanje privatnosti građana usled prikupljanja podataka o ličnostima i jačanja kulture nadzora, naročito ističu potrebu za korišćenjem najfinije podešenih retoričkih elemenata. Ubeđivanje u postojanje apsolutnih normi pretvorilo se u uveravanje u potrebu stalnog nadzora nad građanima radi osiguranja njihovog opstanka. Zbog toga autori zaključuju da je retorika moralno neutralna veština sa velikim potencijalom za svakodnevnu (zlo)upotrebu i da u trenutnim okolnostima ima prednost u odnosu na filozofska razmatranja o apsolutnim vrednostima. Istovremeno, autori ukazuju da će takva zloupotreba veštine ubeđivanja odvesti u drugu krajnost iz koje će ljudi izlaz tražiti povratkom filozofiji.
Reference
*** (2014) Transcript of President Obama's Jan. 17 speech on NSA reforms. https://www.washingtonpost.com/politics/full-text-of-president-obamas-jan-17-speech-on-nsareforms/2014/01/17/fa33590a-7f8c-11e3-9556-4a4bf7bcbd84_story.html (Sajt posećen 21. 11. 2020.)
Allot, R. (1991) Objective morality. Journal of Social and Biological Structures, 4
Aristotel (1997) Retorika. Novi Sad, prev. M. Višić
Aristotel (1980) Nikomahova etika. Beograd, prev. R. Šalabalić
Avramović, D.S., Jovanov, I.D. (2020) Relativizacija pravde kroz retoriku - Platonov dijalog 'Gorgija' kao paradigma. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 54, br. 1, str. 245-265
Avramović, D.S. (2016) Buđenje sile - rađanje države nacionalnog nadzora. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 3, str. 877-890
Avramović, D.S., Jovanov, I.D. (2017) Ograničenja pokreta pravo i književnost - primer Sofokla. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 2, str. 353-368
Avramović, S. (2015) Rhetorike techne - veština besedništva i javni nastup. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Balkin, J., Levinson, S. (2006) The processes of constitutional change: From partisan entrenchment to the national surveillance state. Fordham Law Review, Vol. 75, 2, p. 522
Balkin, J. (2008) The constitution in the national surveillance state. Minnesota Law Review, 1
Basta, D. (1998) Pogovor. u: Đuretić J., Stojanović S., Pavlović V. [ur.] Hans Kelzen - Šta je pravda, Beograd
Bodenheimer, E. (1950) The natural law doctrine before the tribunal of science: A reply to Hans Kelsen. Western Political Quarterly, 3
Brand-Ballard, J. (1996) Kelsen's unstable alternative to natural law: Recent critiques. American Journal of Jurisprudence, 133
Burns, T. (2002) Sophocles' Antigone and the history of the concept of natural law. Political Studies, 50(3), 545-557
Chiassoni, P. (2014) Kelsen on natural law theory. Revue, 23
Collier, J., Stingl, M. (1993) Evolutionary naturalism and the objectivity of morality. Biology and Philosophy, 1
Dorsey, D. (2012) Objective morality, subjective morality and the explanatory question. Journal of Ethics & Social Philosophy, 3
Dupré, L. (1967) Situation ethics and objective morality. Theological Studies, 2
Đurić, M. (2009) Ideja prirodnog prava kod grčkih sofista. u: Trkulja J. [ur.] Iz istorije antičke filozofije, Beograd
Đurić, M. (1979) Predgovor. u: Platon [ur.] Ijon, Gozba, Fedar, Beograd
Đurić, M. (1996) Istorija helenske književnosti. Beograd
Đurić, M. (1997) Vladarska naredba i nepisani zakon u Sofoklovoj Antigoni. u: Filozofski spisi, Izabrana dela Miloša N. Đurića, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Đurić, M. (1987) Istorija helenske etike. Beograd
Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati - nastanak zatvora. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
George, R.P. (2000) Kelsen and Aquinas on 'the natural-law doctrine'. Notre Dame Law Review, 5
Giroux, H.A. (2015) Totalitarian paranoia in the post-Orwellian surveillance state. Cultural Studies, 2
Kelsen, H. (1949) The natural-law doctrine before the tribunal of science. Western Political Quarterly, 4
Kelzen, H. (1998) Platonovska pravda. u: Đuretić J., Stojanović S., Pavlović V. [ur.] Šta je pravda, Beograd, prev. D. Basta
Kelzen, H. (1998) Šta je pravda. u: Đuretić J., Stojanović S., Pavlović V. [ur.] Šta je pravda, Beograd, prev. D. Basta
Kelzen, H. (1998) Aristotelova doktrina pravde. u: Đuretić J., Stojanović S., Pavlović V. [ur.] Šta je pravda, Beograd, prev. K. Čavoški
Kerr, O.S. (2009) The national surveillance state: A response to Balkin. Minnesota Law Review, 6
Maritain, J. (1998) Man and the state. Washington, DC
Orvel, D. (1984) 1984. Beograd
Platon (1968) Gorgija. Beograd, prev. M. Drašković, A. Vilhar
Platon (1979) Fedar. Beograd, prev. M. N. Đurić
Platon (2004) Zakoni. Beograd, prev. A. Vilhar
Radbruh, G. (2016) Pet minuta filozofije prava. u: Mitrović D. [ur.] Filozofija prava, Beograd
Radbruh, G. (2016) Zakonsko nepravo i nadzakonsko pravo. u: Mitrović D. [ur.] Filozofija prava, Beograd
Segal, C. (1998) Sophocles' tragic world: Divinity, nature, society. Cambridge - London
Sofokle (2009) Antigona. Beograd, prev. M. N. Đurić
Vereš, T., ur. (1981) Akvinski, Toma, Summa Theologiae. u: Toma Akvinski, Izabrano djelo, Zagreb: Globus
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-30063
primljen: 28.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka