Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 36, br. 2, str. 97-105
Racionalizacija u procesu dorade semena lucerke
aInstitut za krmno bilje, Kruševac
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak

e-adresadragoslav.djokic@ikbks.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)

Ključne reči: seme; dorada; lucerka; tehnološki proces
Sažetak
U radu je data analiza efikasnosti mašina za doradu pri doradi naturalnog semena lucerke čistoće 71% različitim tehnološkim postupcima. Seme za zasnivanje i korišćenje lucerke mora biti visoke čistoće, klijavosti i genetske vrednosti. Zadatak čišćenja je da se iz naturalnog semena sa primesama uklone sva zrna drugih vrsta i sorti zajedno sa inertnim materijama i izdvoji čisto zrno osnovne kulture. Kvalitet dorađenog semena lucerke je propisan pravilima o kvalitetu poljoprivrednog bilja. Posle svake faze dorade na mašinama za doradu ispitivana je čistoća i sastav primesa. Veoma značajan pokazatelj efikasnosti izdvajanja i procenat gubitaka semena pri doradi je procenat zastupljenosti semena Cuscute spp. pre i posle prolaska kroz magnetnu mašinu. Cilj ispitivanja bio je da se pri doradi semena lucerke odrede relevantni parametri za svaki od primenjenih tehnoloških postupaka. Relevantni parametri koji su određivani tokom ispitivanja bili su: čisto seme (%), seme korova i seme drugih kultura (%), inertne materije (%), količina dorađenog semena (kg), vreme dorade semena (h), gubici semena (%) i randman dorade (%). Na osnovu dobijenih rezultata moguće je izvršiti izbor odgovarajućeg tehnološkog procesa za doradu semena lucerke, odnosno optimizaciju i racionalizaciju u procesu njegove dorade.
Reference
*** (1987) Službeni list SFRJ, br 47
*** (2005) Glasnik Republike Srbije, br. 45
Barnes, D.K., Goplen, B.P., Baylor, J.E. (1988) Highlights in the USA and Canada. u: Hanson A.A., i dr. [ur.] Alfalfa and alfalfa improvement, Madison, Wisconsin: ASA, 1-25
Copeland, L., Mcdonald, M. (2004) Seed Drying. Norwell, Massachusetts: Seed Science and Technology
Čuturilo, S., Nikolić, B. (1986) Korovi lucerke i njihovo suzbijanje. Beograd: Nolit
Đokić, D., Đević, M., Stanisavljević, R., Terzić, D., Cvetković, M. (2008) Uticaj čistoće naturalnog semena lucerke na randman dorade. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3, str. 1-9
Đokić, D., Đević, M., Stanisavljević, R., Terzić, D. (2009) Primena gravitacionog stola u doradi semenske lucerke. Poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3, str. 31-38
Đokić, D.J. (2010) Primena različitih tehničko-tehnoloških sistema u doradi semena lucerke. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
International Seed Testing Association (1999) International rules for seed testing. Seed Science and Technology, Supplement 27: 333
Mišković, B. (1986) Krmno bilje. Beograd: Naučna knjiga
Republički zavod za statistiku (2010) Statistički godišnjak Srbije 2010. Beograd
Rincker, C.M., Marble, V.L., Brown, D.E., Johansen, C.A. (1988) Seed production practices. u: Hanson A.A., Barnes D.K., Hill R.R.Jr [ur.] Alfalfa and alfalfa improvement, Madison, Wisconsin: ASA, Agronomy Monograph br. 29, 985-1023
Smith, L.D. (1988) The seed industry. u: Hanson A.A., Barnes D.K., Hill R.R.Jr [ur.] Alfalfa and Alfalfa Improvement, Medison, Wisconsin, 1029-1036
Stanisavljević, R. (2006) Uticaj gustine useva na prinos i kvalitet krme i semena lucerke (Medicago sativa L). Novi Sad: Poljoprivredni Fakultet, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2012.

Povezani članci

Poljoprivredna tehnika (2010)
Karantinski korovi u semenu lucerke i njihov uticaj na efikasnost dorade
Đokić Dragoslav, i dr.

Poljoprivredna tehnika (2009)
Primena gravitacionog stola u doradi semenske lucerke
Đokić Dragoslav, i dr.

J Proc Ener Agri (2011)
Dorada semena lucerke na različitim sistemima mašina
Đokić Dragoslav, i dr.

prikaži sve [80]