Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 41, br. 3, str. 350-361
Etarska ulja i biljni ekstrakti od značaja u fitomedicini
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresavukovic@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Razvoj integrisanih sistema upravljanja štetnim organizmima u biljnoj proizvodnji sa ciljem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane (MPNTR - 46008)

Ključne reči: etarska ulja; biljni ekstrakti; postupci dobijanja; fitomedicina
Sažetak
Veliki broj gajenih i spontanih biljnih vrsta, navodi se 866, sadrži razlicite supstance koje ispoljavaju pesticidna svojstva (insekticidna, akaricidna, nematocidna, baktericidna, herbicidna, virucidna i rodenticidna). Podela botaničkih pesticida je izvršena prema vrsti organizama koje suzbijaju, pa se tako mogu razvrstati u: botaničke fungicide, botaničke herbicide i botaničke zoocide. Različitim postupcima ekstrakcije pomenutih supstanci iz biljaka, mogu se dobiti botanicki ili biljni pesticidi. Najčešće su u upotrebi etarska ulja i biljni ekstrakti. Prilikom izdvajanja etarskih ulja iz biljaka, uobičajeno je nekoliko postupaka: destilacija, hladno presovanje, ekstrakcija pomoću organskih rastvarača i superkritična ekstrakcija. Priprema biljnog ekstrakta je veoma jednostavna pri dobijanju sirovog ekstrakta. U tehnologiji izrade komercijalnog ekstrakta koriste se diskontinuirani (maceracija, digestija, turbo-ekstrakcija) i kontinuirani procesi (perkolacija, reperkolacija) i cirkulatorne ekstrakcije. Savremeniji procesi podrazumevaju ekstrakciju superkritičnim fluidima, mikrotalasnu i ultrazvučnu ekstrakciju, pri čemu se, kao sredstvo za ekstrakciju, najčešće koriste alkoholi, manje polarni (aceton, heksan, etar i drugi) ili polarniji rastvarači (propilen glikol, glicerol i drugi), masna ili mineralna ulja. Etarska ulja i biljni ekstrakti, zahvaljujući novim pravcima u zaštiti bilja, sve više dobijaju na značaju, te raste potreba za proučavanjem i primenom istih u pomenutoj oblasti, naročito u organskoj i drugim konceptima proizvodnje s osnovnim trendom za smanjenje upotrebe hemijskih sredstava.
Reference
*** (2010/2011) Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja. Sl. glasnik RS, 25
*** (2000) Direktiva o vodama. Službeni glasnik EZ, broj L 327, 2000/60/EC
*** (2000) Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for Community action in the field of water policy. of 23 October
Berenbaum, M.R., Zangerl, A.R. (1996) Phytochemical diversity. Adaptation or random variation?. Rec Adv Phytochem, 30: 1-24
Bischof, L.J., Enan, E.E. (2004) Cloning, expression and functional analysis of an octopamine receptor from Periplaneta americana. Insect Biochemistry and Molecular Biology, 34(6): 511-521
Eugenia, S.M., Perez, G.T., Ribotta, P.D., Leon, A.E. (2007) Relationship Between Variety Classification and Breadmaking Quality in Argentine Wheats. International Journal of Agricultural Research, 2(1): 33-42
Gašić, K., Obradović, A. (2012) Indukovana otpornost biljaka. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 49, br. 3, str. 326-334
Grahovac, M., Inđić, D., Lazić, S., Vuković, S. (2009) Biofungicidi i mogućnosti primene u savremenoj poljoprivredi. Pesticidi i fitomedicina, vol. 24, br. 4, str. 245-258
Heinrich, M., Barnes, J., Gibbons, S., Williamson, E.M. (2004) Pharmacognosy and phytotherapy. Edinburgh, itd: Churchill-Livingstone
Inđić, D., Klokočar-Šmit, Z., Budinčević, M., Vranac, K. (2004) Increasing food safety by using natural antioxidants to enhance insecticidal action. u: International Conference on Sustainable Agriculture and European Integration Proceses, Novi Sad
Klokočar-Šmit, Z., Šovljanski, R., Inđić, D., Vuković, S. (2006) Mogućnosti ekološke proizvodnje krompira. u: IV međunarodne Eko-konferencije 2006, Novi Sad, str. 319-324
Korunić, Z., Rozman, V. (2008) Biljni insekticidi. Toronto, Canada: Diatom Research and Consulting Inc
Pekić, B. (1983) Hemija i tehnologija farmaceutskih proizvoda - alkaloidi i etarska ulja. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Prakash, A., Rao, J. (1997) Botanical pesticides in agriculture. Boca Raton: CRC Lewis Publs
Sovilj, M., Spasojević, M. (2001) Proizvodnja i primena etarskih ulja iz domaćeg lekovitog bilja. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 5, br. 1-2, str. 34-38
Tanović, B., Hrustić, J., Mihajlović, M., Delibašić, G. (2012) Potencijal sekundarnih metabolita biljaka i mikroorganizama kao fungicida prirodnog porekla. u: Simpozijum o zaštiti bilja (XIV) i Kongres o korovima (IX), Zbornik rezimea radova, 56-58
Zibaee, I., Bandani, A.R., Sendi, J.J., Talaei-Hassanlouei, R., Kouchaki, B. (2010) Effects of Bacillus thurengiensis var. kurstaki, and medicinal plants (Artemisia annua L.) and (Lavandula stoechas L.) extracts on digestive enzymes and Lactate dehydrogenase of Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera: Arctiidae). Invertebrate Survival Journal, 7 (251-26)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.