Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2019, br. 20, str. 201-215
Dijagramatski pristup sintezi u zaštiti svojstva objekata - ispitivanje dva studijska postupka arhitekte Dimitrija M. Leka iz 1947-1948. godine
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd

e-adresar.mrljes@gmail.com, aleksa.s.ciganovic@gmail.com
Ključne reči: dijagramatska teorija; dijagramatski crtež; grafizam; likovna sinteza; plastički pristup; arhitektonska konzervacija; remodelacija; Dimitrije M. Leko
Sažetak
Radom se ispituje uloga savremene dijagramatske (dijagramatičke) teorije u likovnoj i plastičkoj sintezi objekta od istorijske i prostorno-regulacione vrednosti, prilikom planiranih fizičkih dogradnji ili oblikovnih remodelovanja koji su od značaja u pogledu zaštite vrednosti i svojstva zatečenih objekata i njihovih delova. Ispitivanje polazi od uloge grafizma linije u autorskom crtačkom postupku arhitekte, koji se odvija u ravnima geštalt slika - metaistorijskim, metaobjekatskim/metastilskim i metadisciplinarnim. Traganje za odgovarajućom funkcionalnom i plastičkom sintezom u analitičkom postupku arhitekte, procesuira se kroz domen kognitivnih principa proširenog sećanja, kojima se grade logičke metaperspektive i kodirani principi zapisa kojima se grade integralne mreže, ekstrakcijom iz disciplinarnih blokova i konstrukata koji operišu kao standardi na racionalnim osnovama. Sekundarni procesi uključuju i nove konstrukte u procedurama rekombinacije - inverzija novog, koja počinje da utiče na originalne izvore iz stanja samoafektivne rekonfiguracije. Angažman arhitekte Dimitrija M. Leka na izradi predloga rešenja za dogradnju zgrada Arhitektonskog fakulteta i Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja u Beogradu, iz 1954. godine, ujedno predstavlja i konzervatrsko-restauratorski gest. Studijski postupci koji su predmet rada predstavljaju različite situacije dijagramatskog grafizma koje je arhitekta primenio: funkcionalno dijagramatsko uobličavanje prostora prilikom dogradnje zgrade Arhitektonskog fakulteta i plastički dijagramatski pristup u slučaju zgrade bivšeg državnog ministarstva Kraljevine Jugoslavije, opisujući dijagramatološki odnos u doživljaju reprezentativnosti - kroz akademističku i modernističku postuliranost.
Reference
Allen, S. (2009) Practice vs. Project. u: Bojanić P., Djokić V. [ur.] Teorija arhitekture i urbanizma, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 219-228
Allen, S., Mcquade, M., ur. (2013) Landform building: Architecture vs. new terrain. New York: Princeton University School of Architecture: Lars Müller Publishers
Aureli, P.V. (2011) The possibility of an absilute architecture. Cambridge, Mass: The mit Press
Backović, V., Maširević, Lj. (2010) Social theory and architecture. SAJ, 228-229
Bell, P.A. (2011) Environmental psychology. New York: Psychology Press
Bense, M. (1978) Estetika. Rijeka: Otokar Keršovan, 7-9
Bodrijar, Ž. (2009) Pakt o lucidnosti ili Inteligencija Zla. Beograd: Arhipelag, 102-105
Bogdanović, B. (1978) Povratak grifona - crtačka heuristička igra po modelu Luisa Karola. u: Obradović D. [ur.] II knjiga o sintezi: zbornik referata, saopštenja i diskusija o sintezi, Vrnjačka Banja: Zamak kulture, 51-61
Bogdanović, B. (2015) Arhitektura - nauka ili gnoza, poslednje predavanje na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (jul 1987, arhiva RTB -Radio-televizija Beograd). u: Izložba Pogledi od 11. decembra 2015. godine Centra za kulturnu dekontaminaciju, 31. decembar, https://www.youtube.com/results?search_query=ar hitektura+teorija+ili+gnoza [1. 5 2019]
Brkić, A. (1978) Crtači i volšebnici. Arhitektura Urbanizam, (Beograd: Savez društva arhitekata Srbije i Urbanistički savez Srbije i Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije), 80-81, 68-70
Brolin, B. (1988) Arhitektura u kontekstu. Beograd: IRO 'Građevinska knjiga
Carić, I. (1957) Emocionalna komponenta urbanizma. Split: Urbanistički biro, 29-34
Carpo, M. (2013) The digital turn in architecture 1992-2012 (AD Primer). London: John Willey & Sons, 88
Carpo, M. (2001) Architecture in the age of printing: Orality, writing, typography, and printed images in the history of architectural theory. Cambridge, Mass: The mit Press
Clemons, S.A. (2017) Interior design. Tinley Park, IL: The Goodheart-Willcox Company, Inc
Čanak-Medić, M. (1990) Novi pogledi na graditeljsko nasleđe i njihov mogući odraz na savremenu arhitekturu. De re Aedificatoria : časopis za istoriju i teoriju arhitekture grada, 1, 42-45
Ćirić, D. (2017) Zapisi arhitektonskog dizajn procesa: disciplinarne granice i transferi. Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu, doktorska disertacija
Denegri, J. (1998) Jedna moguća istorija moderne umetnosti Beograd kao internacionalna umetnička scena 1965-1998. Beograd: Društvo istoričara umetnosti Srbije, 415-419
Dobrović, N. (2017) Misaona podloga potencijalnog prostornog planiranja - empirizam kao shvatanje. u: Radosavljević Z. [ur.] Osnovi potencijalnog prostornog planiranja, Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije
Dženks, Č. (2007) Nova paradigma u arhitekturi. Beograd: Orion Art
Evans, V., Chilton, P., ur. (2010) Language, cognition, and space: The state of the art and new directions. London: Equinox
Gieryn, T.F. (2000) A space for place in sociology. Annual Review of Sociology, 26(1), 463-496
Goldman, L. (1962) Dijalektička istraživanja. Sarajevo: Veselin Masleša, 65-78
Gostuški, D., Moljk, A., Muljević, V., Perović, B. (1971) Evolucija umetnosti kao osnovni eksperiment opšte istorijske prognoze. u: Moljk A., Muljević V., Perović B. [ur.] Predviđanje budućnosti : zbornik Treće međunarodne konferencije 'Nauka i društvo', Herceg Novi, 28. jun -4. jul
Gostuški, D. (1968) Vreme umetnosti - prilog zasnivanju jedne opšte nauke o oblicima. Beograd: Prosveta, 157-170
Guallart, V. (2009) Geologics: Geography, information, architecture. Barcelona: Actar, 31
Harvey, D. (2006) Spaces of global capitalism: A theory of uneven geographical development. New York - London: Routledge
Hymes, D. (1968) Letter. Current Anthropology, 9(2-3), 100
Ibrajter-Gazibara, B. (2006) Arhitektura zgrade Tehničkog fakulteta u Beogradu. Nasleđe, br. 7, str. 69-85
Ignjatović, A. (2004) Arhitektura kao diskurs. DaNS, 45, 35, (Novi Sad: Društvo arhitekata Novog Sada)
Jakovljević, Z. (1997) Dva primera restauracije fasada - zgrada u ul. Srpskih vladara br. 8 i zgrada tehničkih fakulteta, Bulevar revolucije br. 73. Nasleđe, br. 1, str. 99-119
Kadijević, A. (2005) Dva primera restauracije fasada - zgrada u ul. Srpskih vladara br. 8 i zgrada tehnickih fakulteta, Bulevar revolucije br. 73. Beograd: Građevinska knjiga, br. 1, str. 99-110
Kadijević, A. (2007) Prilog metodologiji tumačenja arhitektonske istorije - karakterisanje, klasifikovanje i periodizovanje izdvojenih pojava. u: Umetnost, arhitekura, dizajn, Pančevo: Kulturni centar: Galerija savremene umetnosti, 45-46
Kadijević, A. (2007) Uloga ideologije u novijoj arhitekturi i njena shvatanja u istoriografiji. Nasleđe, br. 8, str. 225-237
Kadijević, A. (2015) Interpolations: Necessity and inspiration of newer Belgrade architecture. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, br. 43, str. 243-257
Kolarević, B. (2005) Towards the performative in architecture. u: Kolarevic B., Malkawi A.M. [ur.] Performative Architecture: Beyond Instrumentality, New York - London: Spon Press, 203-213
Krämer, S. (2009) Epistemology of the line: Reflections on the diagrammatical mind. u: Pombo O., Gerner A. [ur.] Studies in Diagrammatology and Diagram Praxis, London: College Publications, Studies in logic Vol. 24
Krämer, S. (2011) The mind's eye: Visualizing the non-visual and the 'epistemology of the line'. u: Heinrich R., et al. [ur.] Image and Imaging in Philosophy, Science and the Arts, Vol. 2, Frankfurt, 275-293
Kurtović-Folić, N. (1995) Typology of architectural forms-strong and weak typological characteristics. Facta Universitatis, 2., 227-235, ed. K. Hedrih (Niš: University of Niš)
Lazović, Z., Mako, V., ur. (2016) 170 ličnosti za 170 godina visokoškolske nastave u oblasti arhitekture u Srbiji. Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
Leko, D. (1957) Dve adaptacije. u: Zbornik Arhitektonskog fakulteta, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, knj. 3, sv. 3
Lima, M. (2011) Visual complexity: Mapping patterns of information. New York: Princeton Architectural Press
Low, S., Lawrence-Zuniga, D. (2003) The anthropology of space and place: Locating culture. London: Blackwell
Mandić, T., Ristić, I. (2014) Psihologija kreativnosti. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti
Milenković, B. (1991) Geometrija sklopa. Izgradnja, (Beograd: Udruženje inženjera građevinarstva geotehnike, arhitekture i urbanista), 6, 13-15
Milenković, B. (1992) Kultura forme I. Izgradnja, (Beograd: Udruženje inženjera građevinarstva geotehnike, arhitekture i urbanista), 3, 5-10
Milunović, D. (2001) Kratak teorijski uvod u pravnu zaštitu kulturnih dobara. Nasleđe, br. 3, str. 221-232
Nikezić, A., Raković, A., Pešić, M., ur. (2016) Dekani Arhitektonskog fakulteta - 1948-2016. Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
Oxman, R. (2009) Performative design: A performance-based model of digital architectural design. Environment and Planning B: Planning and Design, 36(6), 1026-1037
Pavlović, M. (2017) Nikola Nestorović. Beograd: Orion art
Pedreschi, R. (2008) Form, force and structure: A brief history. Architectural Design, 78(2), 12-19
Petrović, M. (2009) Transformacija gradova - ka depolitizaciji urbanog pitanja. Beograd: Institut za sociološka istrazivanja, Filozofski fakultet
Petrović, S. (1988) Socio-psihološka uslovljenost recepcije likovnog dela - rezultati eksperimentalne estetike na grupi/uzorku savremenih slikara Srbije. Istra, (5-6), 110-123, Pula: Naučna biblioteka
Radosavljević, Z., ur. (2017) Osnovi potencijalnog prostornog planiranja. Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije
Shapiro, M. (2010) Question + visual data + contex = story. u: Steel J., Iliinsky N. [ur.] Beautiful Visualization: Looking at Data through the Eyes of Expert, Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 16
Spiller, N., Armstrong, R. (2011) Protocell architecture. London: John Willey & Sons, (AD Special Issues), Vol. 81
Stevanović, V. (2011) Cultural based preconceptions in aesthetic experience of architecture. Spatium, br. 26, str. 20-25
Sussman, A., Hollander, J.B. (2015) Cognitive architecture: Designing for how we respond to the built environment. New York: Routledge
Tomić, S. (1983) Spomenici kulture njihova svojstva i vrednosti. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 74
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: kritika
DOI: 10.5937/nasledje1920201M
objavljen u SCIndeksu: 23.11.2019.
Creative Commons License 4.0