Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2021, br. 22, str. 87-114
Prilog proučavanju beogradskog opusa arhitekte Vladislava Vladisavljevića između dva svetska rata
aMuzej grada Beograda
bMinistarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd

e-adresaangelina.bankovic@mgb.org.rs, dunjabibi@hotmail.com
Sažetak
Predmet istraživanja predstavljenog u ovom radu jeste beogradski opus arhitekte Vladislava D. Vladisavljevića (1905-1961), pretežno nastao tokom četvrte decenije 20. veka. S obzirom na nedovoljnu pažnju posvećenu ovoj temi u dosadašnjoj istoriografiji, kao glavni fokus rada izdvojene su sistematska deskripcija i stilska analiza pojedinačnih objekata, koja teži kako da doprinese neophodnoj eksplikaciji i valorizaciji istih tako i kreiranju jasnije i potpunije slike o pozicioniranju Vladislava Vladisavljevića na domaćoj arhitektonskoj sceni posmatranog perioda. Iako metodološki okvir pretpostavlja sintezu biografskog i istoriografskog pristupa, studija se u najvećoj meri oslanja na dostupnu građu pohranjenu u Istorijskom arhivu Beograda i fondu arhitekte u Zbirci za arhitekturu i urbanizam Muzeja grada Beograda. Konačan cilj rada jeste da upotpuni i produbi postojeća znanja, ali i da pruži određena nova saznanja, koja će voditi podrobnijim proučavanjima date teme.
Reference
*** (1931) Nagrađeni projekti za novi restoran u Topčideru. Vreme, 27. jun: 7
Banković, A. (2018) Zbirka za arhitekturu i urbanizam Muzeja grada Beograda - istorijat, sadržaj i procesi muzealizacije. Godišnjak grada Beograda, LXV: 151-186
Banović, A. (2009) Beograd - 1930-2009. Beograd: Alboinženjering
Borić, T. (2002) Zadužbine Nikole Spasića i njegovog fonda u Knez-Mihailovoj ulici. Arhitektura i urbanizam, br. 10, str. 66-81
Đukanović, L.S. (2019) Tehnike građenja i razvoj građevinske delatnosti u stambenoj arhitekturi Beograda u međuratnom periodu. Nasleđe, br. 20, str. 69-87
Đurić-Zamolo, D. (2011) Graditelji Beograda 1815-1914. Beograd: Muzej grada Beograda
Fu, A. (2021) Materializing Spanish-Colonial Revival Architecture: History and Cultural Production on Southern California. Home Cultures, 9/2: 149-171
Gebhard, D. (1967) The Spanish Colonial Revival in Southern California (1895-1930). Journal of the Society of Architectural Historians, 26/2: 131-147
Harrod, O.W. (2005) Bruno Paul: The Life and Work of a Pragmatic Modernist. Stuttgart-London: Edition Axel Menges
Kadijević, A. (1997) Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi - (sredina veka XIX - sredina XX veka). Beograd: Građevinska knjiga
Kadijević, A.Đ. (2016) Palata Miloša Savčića (1924-1926) - netipična beogradska ugaona zgrada. Nasleđe, br. 17, str. 37-51
Kadijević, A. (2004) Evokacije i parafraze vizantijskog graditeljstva u srpskoj arhitekturi od 1918. do 1941. godine. u: Rakocija M. [ur.] Niš i Vizantija, zbornik radova, Niš: Skupština grada, 2: 382-394
Maksić, S. (1995) Arhitekta Vladislav Vladisavljević - (1905-1961). Arhitektura i urbanizam, 2(2): 89-91
Manević, Z. (2008) Vladislav Vladisavljević - leksikon neimara. Beograd: Građevinska knjiga, 69
Marković, V., prir. (1939) Imenik diplomiranih inženjera i arhitekata na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Beograd: Tehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Martinović, U. (197?) Moderna Beograda - arhitektura Srbije između dva rata. Beograd: Naučna knjiga
Milašinović-Marić, D. (2017) Poletne pedesete u srpskoj arhitekturi. Beograd: Orion art
Miletić-Abramović, L. (2002) Arhitektura rezidencija i vila Beograda - 1830-2000. Beograd: Karić fondacija
Minić, O. (1954) Razvoj Beograda i njegova arhitektura izmedju dva rata. Godišnjak Muzeja grada Beograda, (1): 177-188
Mišić, B. (2019) Srednjoevropski uticaji na razvoj beogradske arhitekture - 1919-1941. Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet, (doktorska disertacija)
Mitrović, V. (2006) Vladislav Vladisavljević. u: Popov Č. [ur.] Srpski biografski rečnik, Novi Sad: Matica srpska, tom 2, 240
Pokrajac, M. (2017) Istorija kuće porodice Vladisavljević na uglu Gospodar Jevremove i Dositejeve ulice. Nasleđe, br. 18, str. 25-33
Pokrajac, M.K. (2017) Danilo Vladisavljevic: An architect at the turn of the 19th to 20th century. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, br. 45, str. 229-241
Prosen, M. (2014) Ar deko u srpskoj arhitekturi. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet, (doktorska disertacija)
Putnik, V. (2010) Folklorizam u arhitekturi Beograda (1918-1950). Godišnjak grada Beograda, LVII, 175-211
Putnik-Prica, V. (2017) U lepom stanu sreća stanuje - beogradski enterijeri kao vid javnih prostora u međuratnom periodu. Nasleđe, br. 18, str. 79-88
Radosavljević, M.O. (2009) Iskruljev, Teodor Toša. u: Popov Č. [ur.] Srpski biografski rečnik, Novi Sad: Matica srpska, tom 4, 205
Somborski, M. (1951) Razvoj Beograda između dva rata. u: Minić Oliver [ur.] Beograd - generalni urbanistički plan 1950, Izvršni odbor Narodnog odbora Beograda, 40-51
Stefanović, T. (2014) Tokovi u srpskoj arhitekturi (1935-1941). Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet, (doktorska disertacija)
Toševa, S. (1998-1999) Konkurs za Beli dvor na Dedinju. Godišnjak grada Beograda, br. 45-46, str. 133-149
Vuksanović-Macura, Z. (2015) San o gradu - međunarodni konkurs za urbanističko uređenje Beograda 1921-1922. Beograd: Orion Art
Watters, S. (2007) Houses of Los Angeles 1920-1935. New York: Acanthus Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/nasledje2122087B
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka