Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 47, br. 2, str. 161-177
Kvalitet krompira gajenog u raznim područjima u Srbiji s obzirom na sadržaj teških metala i ostataka pesticida
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: potato; heavy metals; potato starch; Lindane-gHCH; Bancol 80-WP (Bensultap); cadmium
Sažetak
Metodom određivanja skroba kiselom hidrolizom moguće je razgraditi skrob do monosaharida. Primenom odgovarajućeg hemijskog postupka dobija se matični rastvor iz čijeg se filtrata uzimaju probe za određivanje prisutne glukoze po Luff-Shoorlu-ovoj metodi. Ispitivani krompiri sorte Desiree gajeni na različitim lokalitetima Srbije imaju sadržaj skroba koji odgovara literaturnim vrednostima. Najveći sadržaj skroba ima krompir sa lokaliteta Ivanjica i Novi Pazar, dakle sa onih područja kod kojih se klimatski uslovi temperatura-vazduh slažu sa reljefom zemljišta koje je pogodno za gajenje krompira. Manji sadržaj skroba ima krompir koji je gajen u ravničarskim predelima sa toplijom klimom i sušnijim periodama. To su lokaliteti sa područja PKB-Beograd, Smederevo, Dobanovci, Mrčajevci, gde se vrednosti dobijene eksperimentalnim putem veoma malo razlikuju. Najmanji sadržaj skroba ima krompir sa lokaliteta Belegiš i Guča, u kojima je sadržaj skroba čak niži od literaturnih vrednosti, što se ne može objasniti nekim posebnim razlozima (klima, podneblje, navodnjavanje). Na osnovu sadržaja teških metala u uzorcima krompira, može se zaključiti da je krompir koji potiče sa lokaliteta poznatih po njegovom gajenju kontaminiran sa Cd, čiji sadržaj prelazi Zakonom dozvoljene vrednosti. Prisustvo Cd u uzorcima krompira može se objasniti i korišćenjem fosfatnih đubriva u većim (ili preporučenim) količinama. Međutim, treba ispitati i samo zemljište, naročito u pogledu sadržaja Cd i pH vrednosti, pri čemu treba utvrditi kakav je uticaj samog zemljišta u poređenju sa novom primenom đubriva u toj godini. Prisustvo Cd u krompiru, sa druge strane, je izuzetno nepovoljno jer onemogućava njegovu upotrebu u ishrani, ali i kao sirovinu za dalju proizvodnju proizvoda na bazi krompira: čips i dr. Takođe, prisustvo Cd u prehrambenim proizvodima je rigorozno kontrolisano od strane EU, tako da je onemogućen eventualni izvoz proizvoda na bazi krompira koji sadrže Cd. Ispitivanje sadržaja pesticida lindana i bensultapa (Bancola) ukazuje da se oni ne nalaze u kritičnim količinama niti u količinama koje bi ugrozile zdravlje ljudi, pa sa te strane, ispitivani uzorci krompira sa svih lokaliteta su potpuno ispravni za ishranu.
Reference
*** (1996) Analytical methods for pesticide residues in food stuffs. Ministry of Public Health, Welfore and Sport, The Netherlands, Multi-residue Method 1
*** (1986) Posebno ratarstvo 2. Beograd: Naučna knjiga
*** (1959) Pedološka karta Basena Velike Morave. Beograd: Institut za pedologiju i agrohemiju, razmera 1:50.000
*** (1982) Cadmium imputs to the soil from fertlizers. u: Phosphorus and Pottassium, 120
*** (1984) Proces for (Cd) removal from phosphoric acid. u: Phosphorus and Pottassium, 130 p. 35
*** (1991) Službeni list SFRJ, br. 57
*** (1992) Dozvoljene količine metala, nemetala i nekih specifičnih kontaminenata u namirnicama izražene u mg/kg odn. mg/l. Službeni list SR Jugoslavije / Official Journal of the FRY, Broj 5, od 15. maja 1992. vol., str. 83-85
Arsenijević, S.R. (1998) Organska hemija. Beograd: Naučna knjiga
Aulett, B.J. (1979) u: Webb M. [ur.] The chemistry biochemistry and biology of cadmium, Amsterdam, itd: Elsevier, str. 1-43
Bugarčić, Ž. (2000) Krompir. Tehnologija proizvodnje, skladištenje i zaštita. Beograd: Caligraph
Chizhikov, D.M. (1966) Cadmium. Oxford-New York, itd: Pergamon
Ćirić, M. (1991) Pedologija. Sarajevo: Svjetlost
Džamić, M. (1988) Biohemija. Beograd: Naučna knjiga
Džamić, M.D. (1986) Praktikum iz biohemije. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Fabiani, L., Valvasori, M. (1982) La patata. Bologna: Edagricole
Filipovski, Dj., Ćirić, M. (1969) Soils of Yugoslavia. Beograd-Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta / JDPZ
Gajić, B., Đurović, N. (1991) Mogući zagađivači poljoprivrednog zemljišta. Ecologica, 21(1), str. 29-34
Greninger, D., Kollonitsh, V., Kline, C.H. (1974) Lead chemicals. New York: International Lead Zinc Research Organization
Grujić, S. (1996) Kontaminacija životne sredine kadmijumom upotrebom fosfatnih djubriva. u: Opasan otpad i životna sredina, Vrnjačka Banja, 13.-15. maj, Zbornik radova, str.s. 353-359
Harris, P.M. (1982) The potato corp. the scientific basis inprovement. London, itd: Chapman and Hall
Inđić, D., Klokočar-Šmidt, Z., Lazić, S., Vojinović-Miloradov, M., Orbović, B., Bakiš, A., Tumbas, Z., Babić, N., Čanji, M. (1993) Efekti istovremene primene Bancol 50-WP sa fungicidima. Savremena poljoprivreda, 1, str. 416-417
Kastori, R.R., ur. (1997) Teški metali u životnoj sredini. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Khan, D.H., Franklind, B. (1983) Effects of cadmium and lead on radish plants with particular reference to movement of metals through soil profile and plant. Plant and Soil, 70(3), str. 335-345
Kovačević, D. (1991) Dinamika degradacije insekticida bensultapa na gajenim biljkama. Beograd: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Metlickij, P.V., Gusev, S.A., Glektonidi, I.P. (1972) Osnovy biohemii i tehnologgi hranenija kartofelja. Moskva-Leningrad: Kolos
Mojašević, M., Kovačević, D., Vitorović, S.Lj., Vukša, P. (1995) Ostaci bensultapa u gajenim biljkama posle primene preparata Bancol 50-WP: 1. Pšenica i krompir. Pesticidi, 10, str. 293-298
Narančić, M. (1989) Proizvodnja krompira. Sarajevo: Zadruga
Nishi, K., Konishi, K., Tan, N. (1974) 'Padan' in analytical methods for pesticides and plant growth regulators. New York-San Diego, itd: Academic Press, 7, str. 371-384
Rikovski, I. (1979) Organska hemija. Beograd: Građevinska knjiga
Sakai, M. (1982) Ti-78 (Bensultap): A new low mammalian toxic insecticide related to nereistoxin. u: Book of Abstracts, 5th Intern. Congr. Pestic. Chem. Kyoto, Japan, 1982, IIA-2
Sakai, M. (1984) Bancol (Bensultap). Takeda Chemical Industry, Ltd., Japan, 45, str. 21-24
Shacklette, H.T. (1972) Cadmium in plants. Geol. Surv. Bull., 1314-G US , p. 28
Stefanović, S. (1999) Pojam zdrave hrane i teški metali. Ecologica, 21(1), str. 23-28
Stojanović, M., Potpora, D., Ileš, D., Tešmanović, Lj., Zildžović, S. (2001) Remedijacija zemljišta kontaminiranih uranom. u: EKO-Konferencija 2001, Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Monografija, Novi Sad: Ekološki pokret grada Novog Sada, str. 81-86
Takeda, Co. (1980) Technical information. Tokyo
Tanasijević, Đ., Jeremić, M., Filipović, Đ., Aleksić, Ž., Nikodijević, V., Antonović, G., Spasojević, M. (1964) Pedološka karta Zapadne i severozapadne Srbije sa okolinom Beograda. Beograd: Institut za pedologiju i agrohemiju, razmera 1:50.000
Tomlin, C.D.S., ur. (1994) The pesticide manual: A world compendium. Farnham, itd: British Crop Protecton Council / BCPC
Tošković, D., Rajković, M.B. (2000) Primena metode atomske apsorpcione spektrofotometrije (AAS) za određivanje sadržaja teških metala u prehrambenim proizvodima kojima su napunjene konzerve od lakiranog belog lima. Journal of Agricultural Sciences, vol. 45, br. 1, str. 61-72
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/JAS0202161R
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka