Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:37
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 54, br. 1, str. 31-35
Uticaj tipa zemljišta i krmnog useva na sadržaj mangana u kabastoj stočnoj hrani
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bDžon Nezbit Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola

e-adresasnezana.jaksic@ifvcns.ns.ac.rs
Projekat:
Stanje, tendencije i mogućnosti povećanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini (MPNTR - 31072)

Sažetak
Cilj rada je da prikaže uticaj tipa zemljišta i krmnog useva na sadržaj mangana u kabastoj stočnoj hrani, kao i kvalitet krmiva sa aspekta obezbeđenosti manganom. Ispitivanja su izvedena na černozemu i humogleju, na kojima je zasnovana proizvodnja lucerke i crvene deteline. Za određivanje sadržaja Mn u biljkama, kao i ukupnog sadržaja u zemljištu primenjena je digestija uzoraka na aparatu Milestone Ethos 1 i determinacija na ICP-OES Vista Pro-Axial Varian. Prosečan ukupan sadržaj Mn u zemljištu iznosio je 473,1 mg/kg. Ukupan sadržaj Mn u černozmu je bio viši u odnosu na humoglej. Prosečna vrednost sadržaja Mn u ispitivanim biljkama iznosila je 28,74 mg/kg. Niži sadržaj Mn u suvoj materiji biljaka je konstatovan na humogleju. Crvena detelina je imala značajno veći sadržaj Mn. Konstatovana je značajna pozitivna korelaciona veza između ukupnog sadržaja Mn u zemljištu i njegovog sadržaja u biljkama. Koncentracija Mn u biljkama je ispod kritične i toksične vrednosti.
Reference
Belić, M., Nešić, L., Ćirić, V., Vasin, J., Milošev, D., Šeremešić, S. (2011) Characteristics and classification of gleyic soils of Banat. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 48, br. 2, str. 375-382
Dozet, D. (2010) Sadrjaj nikla u zemljištima Srema. Novi Sad: Faculty of Agriculture, Master Thesis
Džamić, R., Stevanović, D. (2000) Agrohemija. Beograd: Partenon
Ignjatović, S., Vucetić, J., Lugić, Z., Dinić, B. (2001) Uticaj faze razvića na sadržaj makro i mikroelemenata u crvenoj i beloj detelini. Agricultural Science Research Journal, 62 (220); 309-316
International Organization for Standardization (2005) ISO 10390:2005: Soil quality: Determination of pH. Geneve: International Organization for Standardization
International Organization for Standardization (1995) ISO 10693:1995: Soil quality: Determination of carbonate content - volumetric method. Geneve: International Organization for Standardization
Jakšić, S.P., Vučković, S.M., Vasiljević, S., Grahovac, N., Popović, V., Šunjka, D.B., Dozet, G.K. (2013) Akumulacija teških metala u Medicago sativa L. i Trifolium pratense L. na kontaminiranom fluvisolu. Hemijska industrija, vol. 67, br. 1, str. 95-101
Kastori, R. (1990) Neophodni mikroelementi. Beograd: IDP
Kastori, R. (1997) Teški metali u životnoj sredini. Novi Sad: Faculty of Agriculture
Lukić, D., i dr. (2000) Lucerka. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Marković, J., Ignjatović, S., Radović, J., Lugić, Z. (2007) Uticaj faze razvića na sadržaj makro i mikroelemenata u lucerki i crvenoj detelini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 401-406
Miljković, N. (1996) Osnovi pedologije. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Institut za geografiju
Nable, R. O., Bar-Akiva, A., Loneragan, J. F. (1984) Functional Manganese Requirement and its use as a Critical Value for Diagnosis of Manganese Deficiency in Subterranean Clover (Trifolium subterraneum L. cv. Seaton Park). Annals of Botany, 54(1): 39-49
Radanović, D., Nešić, L.M., Sekulić, P.Đ., Belić, M., Pucarević, M., Čuvardić, M.S. (2003) Karakterizacija zemljišta za proizvodnju kvalitetnog lekovitog bilja. Lekovite sirovine, br. 23, str. 51-57
Szabó, S.A., Regiusne, M.Á., Györi, D., Szentmihályi, S. (1987) Mikroelemek a mezőgazdaságban I. (Esszenciális mikroelemek). Budapest: Mezögazdasági Kiadó
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, vol. 78
Ubavić, M., Marković, M., Oljaca, R. (2008) Mikroelementi i mikrođubriva i njihova primena u praksi. Banja Luka: Faculty of Agriculture
Ubavić, M., Bogdanović, D. (1995) Agrohemija. Novi Sad: Poljoprivredni Fakultet
Vasin, J., Sekulić, P., Kicošev, V., Ninkov, J., Zeremski-Škorić, T., Milić, S., Grahovac, N. (2011) Ispitivanje kvaliteta zemljišta u blizini potencijalne ekološke mreže na prostoru Srednjeg Banata. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Vasin, J., Sekulić, P.Đ., Hadžić, V.B., Bogdanović, D., Pucarević, M. (2004) Stepen zagađenja nepoljoprivrednog zemljišta u Vojvodini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 129-140
Vucković, S. (2004) Travnjaci. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Agriculture
Živkov-Baloš, M., Mihaljev, Ž., Ćupić, Ž. (2011) Contnet of trace elements and some radionuclides in lucerne (Medicago sativa). Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 27, br. 3, str. 591-598
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov54-12592
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0