Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 2, br. 1, str. 47-60
Bazične motoričke sposobnosti kao prediktori savladavanja poligona za provjeru motoričkih znanja
aUniverzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Republika Srpska, BiH

e-adresalazar.vulin@fbn.unibl.org
Sažetak
Istraživanje je sprovedeno sa ciljem utvrđivanja uticaja motoričkih sposobnosti na savladavanje poligona za provjeru motoričkih znanja i definisanja kvantitativnih razlika u bazičnim motoričkim sposobnostima između slabije i bolje ocijenjenih studenata na osnovu ostvarenog rezultata kod savladavanja poligona za provjeru motoričkih znanja. Rezultati regresione analize su pokazali da su motoričke sposobnosti značajne za savladavanje poligona za provjeru motoričkih znanja te da se, na osnovu njih, može prognozirati rezultat koji definiše specifičnu spretnost studenata. Takođe, rezultati Studentovog t-testa za nezavisne uzorke su pokazali da postoji statistički značajna razlika u nivou motoričkih sposobnosti između bolje ocijenjenih i slabije ocijenjenih studenata. Razlika je definisana statistički značajno boljim vrijednostima rezultata u motoričkim testovima: maksimalan broj podizanja trupa (MPTR), okretnost sa palicom (MOKP), taping rukom (MTAP) i Kuperov test trčanja 12 minuta (MKUP), koje su postigli bolje ocijenjeni studenti, na osnovu čega možemo pretpostaviti da su navedene varijable prediktivne za uspješno savladavanje poligona za provjeru motoričkih znanja i sposobnosti. Dobijeni rezultati bi mogli dati svojevrstan doprinos boljoj organizaciji trenažnog rada u realizaciji nastave, naročito kada je u pitanju pristup usavršavanju motoričkih sposobnosti koje dominantno utiču na savladavanje poligona za provjeru motoričkih znanja.
Reference
*** (2020) Pravilnik o upisu studenata na Fakultet bezbjednosnih nauka. Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, broj:27/3.183/2/20 od 24.02
Blagojević, M., Dopsaj, M., Vučković, G. (2006) Specijalno fizičko obrazovanje. Beograd: Policijska akademija, I
Blagojević, M., Dopsaj, M., Vučković, G. (2011) Specijalno fizičko obrazovanje. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 2
Dopsaj, M., Janković, R. (2014) Validnost poligona specifične spretnosti kod studenata KPA - metabolički i funkcionalni pokazatelji fizičkog opterećenja. Nauka, bezbednost, policija, br. 1, str. 185-199
Findak, V. (1999) Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Školska knjiga
Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., Black, W. (1998) Multivariate Data Analysis. New Jersey, USA: Prentice-Hall Inc, 5th ed
Janković, R. (2015) Validacija poligona kao testa za procenu specifične spretnosti kod policajaca. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Neobjavljena doktorska disertacija
Janković, R., Dopsaj, M., Dimitrijević, R., Savković, M., Koropanovski, N., Vučković, G. (2015) Validity and reliability of the test for assessment of specific physical abilities of police officers in the anaerobic-lactate work regime. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 13, br. 1, str. 19-32
Matić, M. (1978) Čas telesnog vežbanja. Beograd: Nip Partizan
Višnjić, D., Jovanović, A., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Aranđelovac: Viktor štampa
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zurbezkrim2001047V
primljen: 18.05.2020.
prihvaćen: 28.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.04.2021.