Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 14, br. 2, str. 31-48
Znanje kao determinanta konkurentnosti preduzeća i nacionalnih privreda u novoj eri razvoja
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresaljubicakovacevic@hotmail.com
Sažetak
Proces globalizacije u savremenim uslovima menja nacionalnu ekonomiju, odnosno osnove poslovanja i konkurentske prednosti unutar nje. Konkurentska prednost zasnovana na znanju predstavlja preduslov ekonomskog prosperiteta u globalnoj ekonomiji. Cilj rada ukazuje da znanje kao najvažniji ekonomski resurs omogućava postizanje konkurentske prednosti, i njega je neophodno stalno usavršavati, kako bi postalo imperativ moderne ekonomije i najvažnija determinanta u konkurentskoj borbi. Polazna pretpostavka rada temelji se na mišljenju da samo sa odgovarajućim vrednovanjem i upotrebom znanja ono postaje ključna determinanta u stvaranju i održavanju konkurentnosti preduzeća i nacionalnih privreda, i na taj način sprečava negativan odraz ekonomske krize na razvoj društva i ekonomiju znanja.
Reference
*** (2005-2013) Zakon o inovacionoj delatnosti. Sl. glasnik R.S., broj 110/05, 18/10 i 55/13, http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/Zakon-o-inovacionoj-delatnosti.pdf (Pristupljeno 05.01.2019.)
Balšić, S. (2016) Konkurentnost privrede Republike Srbije. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 11, br. 1, str. 81-94
Bharati, P., Zhang, W., Chaudhury, A. (2015) Better knowledge with social media?: Exploring the roles of social capital and organizational knowledge management. Journal of Knowledge Management, 19(3): 456-475
Cvetanović, S., Despotović, D. (2014) Znanje kao komponenta ljudskog kapitala u modelima ekonomskog rasta. Škola biznisa, br. 1, str. 1-17
Dželetović, M.D., Mašić, B.M., Nikolić, D.M., Nešić, S.B. (2016) Menadžment znanja i konkurentnost organizacije. Poslovna ekonomija, vol. 10, br. 2, str. 118-139
Erić-Nielsen, J. (2015) Corporate entrepreneurship, organizational learning and knowledge implementation. Ekonomski horizonti, vol. 17, br. 3, str. 203-217
Gavrić, G., Simonović, Z., Lazović, K. (2015) Znanje kao faktor opstanka i konkurentnosti u savremenom poslovanju. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, vol. 51, br. 33, str. 389-400
Ihrig, M., Macmillan, I. (2015) Managing your mission-critical knowledge. Harvard business review, 93(1-2); 81-87
Ilić, D., Cvjetković, M., Cvjetković, M. (2014) Uloga znanja u kreiranju konkurentske prednosti. Ekonomski izazovi, vol. 3, br. 5, str. 32-42
Jednak, S., Kragulj, D., Parežanin, M. (2018) Knowledge and industry clusters as drivers of economic development and competitiveness. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 39, str. 3-17
Jovanović, Ž., Nešković, S., Kostić, Z. (2016) Ekonomija znanja i intelektualna svojina u kontekstu društvenog razvoja Srbije - studija slučaja. Vojno delo, vol. 68, br. 3, str. 242-254
Katić, I., Penezić, N., Ivanišević, A. (2016) Upravljanje talentima u savremenoj organizaciji. Poslovna ekonomija, vol. 10, br. 2, str. 140-162
Kokeza, G. (2016) Uloga inovacija menadžmenta u inovativnoj i kreativnoj ekonomiji. Ekonomski vidici, vol. 21, br. 2-3, str. 145-157
Krstić, B., Rađenović, T. (2017) Radnici znanja - humani kapital u funkciji uvećanja intelektualnog potencijala i performansi preduzeća. Ekonomski izazovi, vol. 6, br. 12, str. 1-11
Micić, R., Arsić, L. (2017) Ljudski resursi u funkciji održivog razvoja. Ekonomski pogledi, vol. 19, br. 2, str. 31-48
Milićević, V., Arsić, L., Milićević, Z. (2014) Inovacije kao neophodan uslov za izlazak Republike Srbije iz faze usporenog rasta. Ekonomski pogledi, vol. 16, br. 3, str. 125-137
Milićević, Z., Milićević, V., Arsić, L. (2014) Tehnološki razvoj i znanje kao izvori povećanja konkurentske prednosti u Srbiji. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 9, br. 2, str. 123-135
Mitrović, V., Mitrović, I. (2016) (Ne)konkurentnost i uloga ljudskog kapitala u kreiranju konkurentske prednosti. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 11, br. 1, str. 63-80
Mitrović, V., Mitrović, I. (2015) Uloga ljudskog kapitala u povećanju konkurentnosti privrede Srbije. u: International Scientific Conference of IT and Business-Related Research: Synthesis 2015, Ekonomski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, April 16-17, Proceedings, Belgrade: Singidunum University, str. 699-705
Radovanović, V., Rendulić, G. (2014) Znanje - put ekonomskog razvoja. u: Konferencija sa međunarodnim učešćem - Tehnika i informatika u obrazovanju - TIO, Čačak, 2014, 510-517
Republički zavod za statistiku Republike Srbije (RZS) (2018) Anketa o obrazovanju odraslih 2016. Statistika obrazovanja, broj 131, 1-6, http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20181131.pdf (Pristupljeno 05.01.2019.)
Ristić, N., Vukajlović, V., Brazaković, P. (2016) Inovacije kao pokretački faktor razvoja privrede. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 9, br. 1, str. 19-34
Sredojević, V., Lukić, S. (2015) Uticaj savremene tehnologije na menadžment ljudskih resursa. u: IV Međunarodni naučni skup, 'Moć komunikacije 2015', Beograd, Maj 29-30, 178-189
Talević, M., Jovčić, L., Radosavljević, I. (2016) Upravljanje ljudskim resursima sa aspekta dostupnosti znanja - studija slučaja zdravstvo. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 9, br. 2, str. 1-15
Tanasković, S. (2018) Konkurentnost pozicije Srbije u 2018. godini prema Izveštaju Svetskog ekonomskog foruma. Fondacija za razvoj ekonomske nauke, 1-8, https://www.fren.org.rs/sites/default/files/articles/attachments/KONKURENTNOST%20SRBIJE%20ZA%202018.%20GODINU_0.pdf, pristupljeno 05.01.2019
Trivić, N. (2016) Intelektualni kapital - izvor stvaranja vrednosti i konkurentnosti. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 36, str. 25-38
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig1902031X
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka