Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 11, br. 1, str. 118-148
Uticaj donesenih drugostepenih poreskih upravnih akata na budžet Republike Srbije
Ministarstvo odbrane, Beograd

e-adresadrimilojevic@gmail.com, milos.miljkovic.mekis@gmail.com
Ključne reči: poreski postupak; budžet; drugostepeni organ; lokalna samouprava; žalba
Sažetak
Poreska uprava, kao jedan od najznačajnijih državnih organa koji učestvuje u procesu ubiranja javnih prihoda, između ostalih funkcija koje obavlja, ima i nadležnost u donošenju poreskih upravnih akata kojima utvrđuje visinu poreske obaveze koju su poreski obveznici dužni da plate. Poreski obveznici, sa druge strane, traže pak način za poresku evaziju utvrđenog poreza ili tragaju za načinom na koji bi poresku obavezu smanjili u što većoj meri. U tom procesu, aktivnosti i jedne i druge strane imaju uticaj na budžet u smislu visine naplaćenog poreza. U radu su data prava i obaveze Poreske uprave u delu koji se odnosi na donošenje poreskih upravnih akata, sa akcentom na drugostepeni poreski upravni postupak jer on direktno utiče na visinu naplaćenih prihoda. Takođe, data su i objašnjenja koja se tiču poreskih obveznika u procesu donošenja poreskih upravnih akata, sa fokusom na institut žalbe u tom postupku. Prikazani su i dostupni podaci na osnovu kojih su i izvedeni pojedini zaključci.
Reference
*** (2009-2017) Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik RS, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 i 113/17
*** (2020) Zakon o ministarstvima. Službeni glasnik RS, br. 128
*** (2016/2018) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 18/16 i 95/18
*** (2002-2020) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik RS, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 i 14
*** (2003-2020) Zakon o republičkim administartivnim taksama. Sl. glasnik RS, br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - d
*** (2004-2010) Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Službeni glasnik RS, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10
*** (2008-2018) Zakon o uređenju sudova. Sl. glasnik RS, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - odluka US, 87/2018 i 88/2018 - odl
*** (2020) Informator o radu Ministarstva finansija. Beograd: Ministarstvo finansija
Dobos, P., Takács-György, K. (2020) Uticaj odnosa između države, državnih institucija i poreskih obveznika na spremnost plaćanja poreza. Serbian Journal of Management, vol. 15, br. 1, str. 69-80
Đorđević, D., Krstić, D. (2020) Odnos fiskalne politike i održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 2, br. 1, str. 7-15
Gogić, N. (2020) Poreska politika i efekti oporezivanja u Republici Srbiji. Ekonomski izazovi, vol. 9, br. 17, str. 14-27
Janjetović, R. (2015) Posebni oblici plaćanja dospelih obaveza. Akcionarstvo, 21(1): 35-46
Lazić, S. (2018) Bilansiranje finansijske imovine budžetskih korisnika. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 1, str. 6-16
Milojević, I. (2010) Računovodstvo. Beograd: Centar za ekonomska i finansijska istraživanja
Nikodijević, M. (2019) Budžetiranje zasnovano na performansama kao instrument finansijskog oporavka lokalnih samouprava Republike Srbije. Civitas, vol. 9, br. 2, str. 114-125
Pantić, N., Jovanović, B., Issa, H.R. (2019) Oporezivanje u funkciji održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 2, str. 37-51
Popović, D. (2014) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Radičić, M., Raičević, B. (2011) Javne finansije teorija i praksa. Beograd: Datastatus
Vladisavljević, V., Pešić, H. (2018) Budžetska procedura u Republici Srbiji - izrada, donošenje i usvajanje završnog računa budžeta. Oditor, vol. 4, br. 2, str. 90-100
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Civitas2101118M
primljen: 15.01.2021.
prihvaćen: 29.05.2021.
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka