Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 17, br. 1, str. 81-101
Socijalna distanca većinske populacije prema slepim osobama pre tri decenije i danas
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
bSani Optik

e-adresagaga.stani@gmail.com
Ključne reči: slepe osobe; većinska populacija; socijalni odnosi; socijalna distanca; motivaciona osnova
Sažetak
Socijalna distanca se operacionalizuje kao spremnost ispitanika da prihvati ili odbaci određene socijalne odnose s pripadnicima ciljne grupe. Poređenje raspoloživih empirijskih nalaza o socijalnoj distanci prema slepim osobama u nekoliko vremenskih trenutaka nije dovelo do jednoznačnih zaključaka. Stoga smo u potpunosti ponovili jedno istraživanje iz 1983. godine. Cilj istraživanja je utvrđivanje promena u stepenu spremnosti većinske populacije da prihvati neke socijalne relacije sa slepim osobama. Realizovan je na osnovu poređenja ranga/redosleda pitanja iz istraživanja sprovedenih 1983. i 2016. godine i razlika u socijalnoj distanci prema slepim osobama za skalu u celini i za svaki od ajtema u ova dva istraživanja. U oba istraživanja primenjena je ista modifikovana Bogardusova skala na kvotnom uzorku odraslih osoba. Rezultati pokazuju da su u vrhu skale i dalje najprisniji socijalni odnosi (brak i intimni odnosi). Nekoliko ajtema je bitno promenilo rang u skali (pretpostavljeni na poslu, deljenje hotelske sobe, ubijanje sleporođene dece). Vrednosti Hi-kvadrat testa podudaranja pokazuju da postoje značajne razlike za skalu u celini i relacije: deljenje hotelske sobe (značajno povećana distanca), brak deteta, obrazovanje i vaspitanje deteta, pomoć na ulici, odbornik u opštini, pretpostavljeni na poslu, život u specijalnim ustanovama (značajno smanjena distanca). Kvalitativna analiza je pokazala da je motivaciona osnova za prihvatanje i odbacivanje socijalnih odnosa sa slepim osobama danas manje iracionalna nego pre tri decenije. Iako se manja socijalna distanca u novijoj studiji delom može pripisati nižem stepenu agresivnosti ispitanika u poređenju sa onima iz prethodne studije, činjenica da su obrazloženja odgovora danas mnogo racionalnija nego pre tri decenije pokazuje da je zaista došlo do pozitivnih promena.
Reference
Avramović, Z. (2009) Društvene elite i daroviti učenici. u: Gojkov G. [ur.] Daroviti i društvena elita, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 'Mihailo Palov', str. 27-45
Bogardus, E.S. (1951) Measuring changes in ethnic reactions. American sociological review, 16(1); 48-51; doi: 10.2307/2087969
Bogardus, E.S. (1925) Measuring social distance. Journal of Applied Sociology, 9, 216-226
Devine, M.A., Lashua, B. (2002) Constructing acceptance in inclusive contexts: The role of individual with disabilities. Therapeutic recreation journal, 36(1); 65-83
Dimoski, S. (2011) Stavovi prema osobama oštećenog sluha i faktori koji ih određuju. Beograd: Univerzitet, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Dunđerović, R. (2005) Socijalna distanca i pristupi njenom istraživanju. u: Krneta D. [ur.] U susret integracijama, Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet
Dunđerović, R., Bakić, I. (1990) Stavovi građana BiH o međunacionalnim odnosima. Sveske, 28-29
Grbović, A., Jablan, B., Stanimirović, D. (2016) Prihvaćenost srednjoškolaca sa oštećenjem vida od strane vršnjaka - razlike u samoproceni učenika i učenica. u: Jugović A., Japundža-Milisavljević M., Grbović A. [ur.] Socijalna inkluzija dece sa razvojnim smetnjama i problemima u ponašanju, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, str. 257-264
Haneš, O. (2012) Sociodemografske karakteristike, socijalne distance i stereotipi kod studenata u Banjaluci. Primenjena psihologija, 5(1): 59
Havelka, N.N., Kuzmanović, B.R., Popadić, D.B. (1998) Metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije
Henri, P. (1966) Slepi i društvo. Beograd: Tiflološki muzej Saveza slijepih Jugoslavije
Injac, B. (2003) Istraživanje stavova i socijalne distance prema osobama sa invaliditetom kod stanovnika Novog Sada. Novi Sad: Centar 'Živeti uspravno'
Kaljača, S., Dučić, B. (2011) Socijalna distanca prema osobama sa intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 10, br. 1, str. 93-105
Kuzmanović, B.R. (1994) Socijalna distanca prema pojedinim nacijama. u: Lazić Mladen [ur.] Razaranje društva: jugoslovensko društvo u krizi 90-ih, Beograd: Filip Višnjić
Mihić, V., Mihić-Lisul, I. (2003) Poznajem, prihvatam, poštujem - istraživanje etničke distanca kod dece i njihovih roditelja. Psihologija, vol. 36, br. 2, str. 167-182
Milanović, M. (2010) Vaspitni stilovi roditelja i socijalna distanca studenata prema slepim osobama. Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet - departman za psihologiju, Diplomski rad
Milanović, M. (2016) Vaspitni stil majke i socijalna distanca studenata prema slepim osobama. u: Milačić Vidojević I. [ur.] Osobe pod rizikom od društvene isključenosti - stavovi, diskriminacija, adaptivno ponašanje, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, str. 43-60
Milosavljević, B. (2005) Socijalna psihologija ljudskih grupa. Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Milošević, L. (2004) Srbi o drugima (društvena udaljenost Srba od pripadnika drugih naroda, nacionalnih manjina i etničkih grupa u jugoistočnoj Srbiji). Preuzeto sa http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/knjige/index_html/knjiga15/09MilosevicL.pdf
Nišević, S., Brkić, N., Golubović, Š. (2011) Socijalna distanca i stavovi studenata prema osobama sa invaliditetom. Pedagogija, vol. 66, br. 1, str. 126-133
Ouellette-Kuntz, H., Burge, P., Brown, H.K., Arsenault, E. (2010) Public Attitudes Towards Individuals with Intellectual Disabilities as Measured by the Concept of Social Distance. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23(2): 132-142
Park, R.E. (1924) The concept of social distance as applied of the study of racial attitudes and racial relations. Journal of applied sociology, 8, 339-344
Parrillo, V.N., Donoghue, C. (2013) The National Social Distance Study: Ten Years Later. Sociological Forum, 28(3): 597-614
Rot, N. (2008) Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike
Stanimirović, D. (1983) Stavovi ljudi sa vidom prema slepima. Beograd: Filozofski fakultet, Diplomski rad
Stanimirović, D. (1986) Stavovi ljudi sa vidom prema slepima. Psihologija, 3-4, 104-120
Stanimirović, D. (2016) Adolescenti sa oštećenjem vida u susretu sa razvojnim i dodatnim izazovima. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Stanimirović, D., Jablan, B., Sretenović, I. (2014) Persons with disabilities perceptions of their inclusion into social environment. u: Kulić M., Ilić Stošović D. [ur.] Education and rehabilitation of adult persons with disabilities, Beograd: Planeta print, str. 275-288
Šlezak, H., Šakaja, L. (2012) Spatial Aspects of Social Distance Towards the Roma. Hrvatski geografski glasnik/Croatian Geographical Bulletin, 74(1): 91-109
Trebješanin, Ž.M. (2004) Rečnik psihologije. Beograd: Stubovi kulture
Vidanović, I. (2006) Rečnik socijalnog rada. Beograd: Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije, Asocijacija centara za socijalni rad Srbije
Vujačić, M. (2006) Problemi i perspektive dece sa posebnim potrebama. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 1, str. 190-204
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/specedreh17-15843
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka