Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 11, br. 3, str. 419-434
Postignuća u oblasti komunikacije i tipovi potrebne podrške kod dece sa umerenom intelektualnom ometenošću
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
bŠkola za osnovno i srednje obrazovanje 'Milan Petrović', Novi Sad

e-adresakaljaca@eunet.rs
Projekat:
Evaluacija tretmana stečenih poremećaja govora i jezika (MPNTR - 179068)

Sažetak
Život u zajednici predstavlja složen interaktivan odnos između pojedinca i socijalnog polja. Kvalitet tog odnosa uslovljen je uticajem brojnih personalnih i socijalnih činilaca, čiji doprinos na različite načine utiče na nivo individualne socijalne participacije i blagostanje svih članova zajednice. Imajući u vidu da socio-komunikativne sposobnosti predstavljaju jedan od najznačajnijih prediktora procesa socijalne inkluzije, procena nivoa razvijenosti sposobnosti koje pripadaju ovoj kategoriji životnih navika kod osoba sa intelektualnom ometenošću može se smatrati važnom, kako sa aspekta planiranja edukacije, tako i sa aspekta prevencije socijalne izolacije ovih osoba. Cilj ovog istraživanja je komparacija nivoa postignuća u oblasti razvoja komunikacije kod dece sa Daunovim sindromom, koja funkcionišu na nivou umerene intelektualne ometenosti, i dece istog intelektualnog nivoa, kod koje nije utvrđeno poreklo stanja, kao i tipa potrebne podrške u oblasti primene usvojenih znanja u ovoj oblasti životnih navika. Uzorkom je obuhvaćeno 75-oro dece sa umerenom intelektualnom ometenošću, oba pola, kalendarskog uzrasta od 7 do 15 godina. U skladu sa definisanim ciljem i zadacima istraživanja, uzorak je podeljen na dva poduzorka: prvi poduzorak obuhvata 37 ispitanika sa Daunovim sindromom, a drugi čini 38 ispitanika sa umerenom intelektualnom ometenošću nepoznate etiologije. Za procenu razvijenosti životnih navika korišćena je Skala za procenu životnih navika. Dobijeni rezultati pokazuju da nema statistički značajne razlike između nivoa razvijenosti komunikativnih sposobnosti, kao ni u odnosu na tip i intenzitet potrebne podrške između ispitanika sa Daunovim sindromom i njihovih vršnjaka čija je etiologija ometenosti nepoznata.
Reference
Abbeduto, L., Furman, L., Davies, B. (1989) Relation between the receptive language and mental age of persons with mental retardation. Am J Ment Retard, 93(5): 535-43
American Association for Mental Retardation (2002) Mental retardation: Definition, classification and systems of supports. Washington. DC
Buckley, S.J. (2000) Speech, language and communication for individuals with Down syndrome: An overview. Down Syndrome Issues and Information
Chapman, R.S., Hesketh, L.J. (2000) Behavioral phenotype of individuals with Down syndrome. Mental retardation and developmental disabilities research reviews, 6(2): 84-95
Fisher, M., Meyer, L.H. (2002) Development and Social Competence After Two Years for Students Enrolled in Inclusive and Self-Contained Educational Programs. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 27(3): 165-174
Fougeyrollas, P., Cloutier, R., Bergeron, H., Cote, J., st Michel, G. (1999) Kvebeška klasifikacija - nastajanje situacije hendikepa. Beograd: Ministarstvo za socijalna pitanja Republike Srbije
Fowler, E.A. (1998) Language in mental retardation: Associations with and dissociations from general cognition. u: Burack J.A., Hodapp R.M., Ziegler E. [ur.] Handbook of mental retardation and development, Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP, str. 290-333
Guralnick, M.J. (2002) Involvement with peers: Comparisons between young children with and without down's syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 46 (5), 397-393
Hauser-Cram, P., Warfield, M.E., Shonkoff, J.P., Krauss, M.W., Upshur, C.C., Sayer, A. (1999) Family Influences on Adaptive Development in Young Children with Down Syndrome. Child Development, 70(4): 979-989
Howlin, P. (2006) Augmentative and alternative communication systems for children with autism. u: Charman T., Stone W. [ur.] Social and communication development in autism spectrum disorders, New York: Guilford Press, str. 236-266
Iarocci, G., Yager, J., Rombough, A., Mclaughlin, J. (2008) The Development of Social Competence Among Persons with Down Syndrome: From Survival to Social Inclusion. International Review of Research in Mental Retardation, (35): 87-119
Kaljača, S., Dučić, B. (2011) Socijalna distanca prema osobama sa intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 10, br. 1, str. 93-105
Kaljača, S.S. (2008) Umerena intelektualna ometenost. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar (CIDD)
King, G., Petrenchik, T., Dewit, D., Mcdougall, J., Hurley, P., Law, M. (2010) Out-of-school time activity participation profiles of children with physical disabilities: A cluster analysis. Child: Care, Health and Development, 36(5): 726-741
King, G., Mcdougall, J., Dewit, D., Petrenchik, T., Hurley, P., Law, M. (2009) Predictors of Change Over Time in the Activity Participation of Children and Youth With Physical Disabilities. Children's Health Care, 38(4): 321-351
Maćešić-Petrović, D.S. (1996) Saznajni razvoj lako mentalno retardirane dece. Beograd: Defektološki fakultet
Noreau, L., Fougeyrollas, P., Vincent, C. (2002) The LIFE-H: Assessment of the quality of social participation. Techonology and Disability, 14 (3), str. 113-118
Noreau, L., Desrosiers, J., Robichaud, L., Fougeyrollas, P., Rochette, A., Viscogliosi, C. (2004) Measuring social participation: Reliability of the LIFE-H in older adults with disabilities. Disability and rehabilitation, 26(6): 346-52
Stefanini, S., Caselli, M.C., Volterra, V. (2007) Spoken and gestural production in a naming task by young children with Down syndrome. Brain and language, 101(3): 208-21
White, D.A., Dodder, R.A. (2000) The Relationship of Adaptive and Maladaptive Behaviour to Social Outcomes for Individuals with Developmental Disabilities. Disability & Society, 15(6): 897-908
WHO (2001) International classification of functioning, disability and health. Geneva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/specedreh11-2551
objavljen u SCIndeksu: 29.10.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka