Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, br. 52, str. 441-461
Društveni kontekst nastave muzičke kulture u funkciji negovanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba
aUniverzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresabiljana.jeremic@pef.uns.ac.rs, zivorad.milenovic@pr.ac.rs
Projekat:
Rad je rezultat istraživanja u okviru naučno-istraživačkog projekta: Društveni fenomeni i savremena škola: inovacije u nastavi u funkciji efikasnog usvajanja sadržaja o društvu, evidencioni broj 121, koji od 2019. finansijski podržava i realizuje Pedagoški fakultet u Somboru, Univerziteta u Novom Sadu.
187026
Projekat finansijski podržava Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske: Izrada softvera za procjenjivanje darovitosti kod učenika, evidencioni broj 19/6-020/961-26/18.
Projekat finansijski podržava Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske: Podrška za predviđanje uspješnosti studiranja, evidencioni broj 19/6-020/961-27/18.

Sažetak
Društvena interakcija postala je deo svakodnevice u globalizovanom svetu, u kojem su narodna tradicija i kultura odgovor na rastuće ekonomske, tehnološke, demografske i dr. imperative savremenog društva. Uspostavljanjem dijaloškog diverziteta kulturno bogatstvo jednog naroda ostaje očuvano, gde je izvor identiteta naroda u sopstvenim korenima ali u interakciji sa drugim narodima. Tradicionalne narodne igre sa pevanjem jesu jedan od najslikovitijih načina na koji su u našoj kulturi predstavljana duhovna, kulturna i istorijska prošlost našeg naroda, te iz tog ugla posmatrano, imaju značajnu ulogu u obrazovanju novih generacija, kao i u očuvanju tradicije našeg naroda. Kroz primer tradicionalne narodne igre sa pevanjem prikazan je oblik nastavnog časa gde se učenici upoznaju sa elementima tradicionalnog narodnog stvaralaštva (društvenim sadržajima) i to pesmom, igrom, nošnjom i narodnim instrumentom.
Reference
*** (2004) Službeni glasnik - Prosvetni glasnik RS, 12.8.. (57-63)
Bačlija-Sušić, B., Fišer, N. (2016) Obogaćivanje glazbenog doživljaja i izražaja djece rane i predškolske dobi tradicijskim stvaralaštvom. Nova prisutnost, 14(1), 107-124
Blacking, J. (1983) How musical is man?. Seattle-London: University of Washington Press
Cicović-Sarajlić, D.J., Pavlović, B.M. (2018) Istorijski razvoj srpske duhovne muzike i njen vaspitni značaj u nastavi muzičke kulture. Baština, br. 45, str. 427-446
Ćalić, M.R. (2011) Narodna tradicija u nastavim sadržajima mlađih razreda osnovne škole. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 13, str. 245-256
Deletić, Z. (2013) Tradicija kao istorijski izvor. u: Milisavljević V. [ur.] Nauka i tradicija, Pale: Univerzitet u Istočnom Sarajevu-Filozofski fakultet na Palama, tom 2/1, 17-33
Dević, D. (1997) Etnomuzikologija. Univerzitet umetnosti u Beogradu
Đorđević, R.D. (2012) Tradicija kao faktor kontinuiteta u sociologiji kulture. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 42-1, str. 173-180
Đurković-Pantelić, M. (1998) Metodika muzičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta. Šabac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Gojković, A. (1994) Muzički instrumenti - mitovi i legende, simbolika i funkcija. Beograd: Cicero
Golemović, D. (1998) Narodna muzika Jugoslavije. Knjaževac: Nota
Golemović, D. (2005) Etnomuzikološki ogledi. Beograd: Biblioteka XX vek
Habuš-Rončević, S. (2014) Neke suvremene uloge odgojitelja u glazbenom odgoju djece rane predškolske dobi. Magistra Iadertina, 9(1), 179-187
Hus, V., Abersek, B. (2007) Early Science Teaching in the New Primary School in Slovenia. Journal of Baltic Science Education, 6(1), 58-65
Ilić, P. (2018) Estetska vrednost udžbenika 'Škola za klavir' Danice Krstić - mišljenja klavirskih polaznika srednjih muzičkh škola. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, br. 12, str. 143-153
Jeremić, B., Stanković, E. (2019) Metodika nastave muzičke kulture za predškolski i mlađi školski uzrast. Sombor: Univerzitet u Novom Sadu-Pedagoški fakultet u Somboru
Jovanović, A.M. (2016) Vizuelno-emotivni elementi folklorne igre u strukturi učeničkog pisanog sastava - pripremanje učenika šestog razreda osnovne škole za opisivanje odgledanog koncerta folklornog ansambla. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, br. 10, str. 87-96
Marjanović, V. (2019) Tradicionalno narodno stvaralaštvo i deca predškolskog i školskog uzrasta. Zbornik VŠSSOV, 14(1), 7-49
Mihajlović, V.R. (2014) Leposavić - vokalna tradicija kao svedok etničkog porekla stanovništva. Baština, br. 37, str. 221-234
Mihajlović-Lajić, D.R., Jovanović, J.Lj. (2018) Snimci tradicionalne muzike iz arhiva Muzikološkog instituta SANU kao izvori za istorijat folklorne kulture Kosova i Metohije. Baština, br. 45, str. 447-467
Milenović, Ž., Simić, M. (2017) Kulturno nasleđe o Kosovu i Metohiji u udžbenicima Prirode i društva u mlađim razredima osnovne škole. Norma, vol. 22, br. 2, str. 197-208
Milenović, Ž. (2014) Nacionalni imidž i redefinisanje nacionalnog identiteta Srba na Kosovu i Metohiji u periodu globalizacije. Baština, br. 36, str. 437-451
Milenović, Ž. (2013) Nastavnik u inkluzivnoj nastavi. Beograd: Zadužbina Andrejević
Milenović, Ž.M., Minić, V.Lj. (2019) Društveni sadržaji u nastavi prirode i društva i razvoj identitetske pripadnosti srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i Republici Srbiji. Baština, br. 49, str. 401-418
Milenović, Ž.M. (2019) Rasprave i polemike - naučna monografija - Trbojević A.: Društveni sadržaji u nastavi prirode i društva - metodički aspekt, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru, Sombor, 2019. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, br. 13, str. 263-272
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2017) Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, broj 10
Nikšić, N. (2009) Negovanje narodne tradicije u nastavi muzičke kulture za mlađe razrede osnovne škole. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 22, br. 3, str. 107-112
Pavlović, B.M. (2013) Tradicionalna narodna muzika Kosova i Metohije u umetničkoj muzici. Baština, br. 34, str. 419-430
Pešikan, A.Ž. (2003) Nastava i razvoj društvenih pojmova kod dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Petrović, R. (1989) Srpska narodna muzika - pesma kao izraz narodnog muzičkog mišljenja. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti-Muzikološki institut
Plavša, D. (1989) Muzičko-pedagoške dileme i teme. Univerzitet u Novom Sadu-Akademija umetnosti
Plut, D. (2003) Udžbenik kao kulturno-potporni sistem. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rašić, M. (2016) Antropologija muzike - paradigme i perspektive. Zbornik radova Akademije umetnosti, br. 4, str. 133-144
Ristivojević, M. (2009) Uloga muzike u konstrukciji etničkog identiteta. Etnološko-antropološke sveske, 13(2), 117-130
Roganović, G. (2016) Učenje i primena tradicionalnih narodnih igara. Zbornik VŠSSOV, 11(2), 67-84
Stanojlović, B. (1996) Porodica i vaspitanje dece. Beograd: Naučna knjiga
Stojadinovic, A. (2017) The significance of children's folk dances accompanied by singing in the process of music tradition conservation and fostering. Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and Teacher Education, 1(1), 59-64
Sudzilovski, D., Ćalić, M., Ivanović, M. (2012) Muzika i narodna tradicija u nastavnim predmetima u mlađim razredima osnovne škole. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 14, str. 255-266
Supičić, I. (1964) Elementi sociologije muzike. Zagreb: JAZU
Trbojević, A., Spanović, S., Hus, V. (2019) How students view the role of the textbook nature and society in the adoption of social contents. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 51(1): 128-161
Trbojević, A., Španović, S. (2013) Integrisana nastava prirode i društva u funkciji formiranja društvenih pojmova. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 26, br. 2, str. 30-44
Trbojević, A.R. (2019) Sadržaji društvenih nauka u udžbeniku Prirode i društva iz ugla učenika. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, vol. 49, br. 1, str. 253-275
Trbojević, A., Jeremić, B., Milenović, Ž. (2015) Multimedia approach to the development of social concepts in class teaching: A view from the students' perspective. Teme, vol. 39, br. 3, str. 867-885
Tupanjac, A., Bogunović, B., Ivanović, N., Đurović, J., Tubin, Z., Nešić, D. (2009) Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet Muzička kultura. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, http://www.ceo.edu.rs/portal/mod/resource/view.php?id=52, 1.9.2013
Vasiljević, M. (2003) Narodne melodije s Kosova i Metohije. Beograd: Beogradska knjiga
Vučkovski-Minevska, J., Stojadinović, A. (2017) Narodno muzičko stvaralaštvo u vannastavnim aktivnostima. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, vol. 8, br. 1, str. 343-348
Zdravković, V., Jovanović, M. (2015) Integracija muzičke i likovne umetnosti u razrednoj nastavi. Metodička praksa, 13(4), 345-354
Žikić, B.P. (1996) Priroda i funkcija narodnog stvaralaštva - etnoantropološki aspekt. Glasnik Etnografskog instituta SANU, br. 45, str. 123-129
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina30-29205
primljen: 01.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0