Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 4, br. 1, str. 169-187
Savremena shvatanja klasa i klasnih sukoba
aPolicijska akademija, Beograd + Megatrend Univerzitet, Geoekonomski fakultet, Beograd
bPolicijska akademija, Beograd
Sažetak
Pitanja klasa, klasne strukture i klasnih sukoba pred stavljaju neiscrpnu sociološko-politikološku i ekonomsku temu. Svojom kompleksnom prirodom ove kategorije i procesi se javljaju kao predmet brojnih rasprava i tumačenja, u raznim kontekstima i u različite svrhe, sa više ili manje ideološkim sadržajem. Ovaj rad pokušava da predoči objektivnu sliku uzroka klasnih podela i klasnih sukoba u razvijenim i ostalim društvima, posebno društvima u tranziciji. Takođe, ukazuje se na upotrebnu vrednost teorije stratifikacije i klasične teorije klasa u uslovima globalizacije i neoliberalne ekonomije.
Reference
*** (1997) Sociologija. Podgorica: CID
Aleksić, M. (1996) Društveni odnosi i društveni konflikti. u: Socijalni konflikti u zemljama tranzicije, Beograd: Institut društvenih nauka
Aron, R. (1968) L Opium des intellectuels. Paris: Calmann-Levy
Babić, B.S. (1996) Prelaz u tranziciju. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Barnes, S.H., Kasse, M., i dr. (1998) Political action. Beverly Hills
Bolčić, S.I. (2000) Društveni sukobi u sferi rada savremenih društava. Sociologija, vol. 42, br. 3, str. 335-348
Brzezinski, Z. (2004) Američki izbor - globalna dominacija ili globalno vodstvo. Zagreb: Politička kultura
Čomski, N. (1999) Profit iznad ljudi - neoliberalizam i globalni poredak. Novi Sad: Svetovi
Dahrendorf, R. (1989) Homo sociologicus. Niš: Gradina
Fukujama, F. (1997) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica, itd: CID
Geler, M., Nekrič, A. (2000) Utopija na vlasti - istorija Sovjetskog Saveza. Podgorica: CID
Gidens, A. (2000) Globalizacija - shvaćena ozbiljno. Republika, prilog, broj 246, od 1- 15. 10
Goldtorp, J.H. (2001) Globalization and social class. Manuheimer Vortage 9*
Habermas, J. (2002) Postnacionalna konstelacija - politički eseji. Beograd: Otkrovenje
Haralambos, M., Holborn, M. (2002) Sociologija - teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing
MacBean, A. (2000) Trade and transition: Trade promotion in transitional economies. London, itd: Frank Cass
Male, S. (1970) Nova radnička klasa. Beograd
Marks, K., Engels, F. (1975) Dela. Beograd, itd: Prosveta, Tom X
Markuze, H. (1987) Čovek jedne dimenzije. Beograd: Rad
Milašinović, S., Bajagić, M. (2005) Globalizacija i fragmentacija - vladajuće dinamike globalnog društva. Megatrend revija, vol. 2, br. 2, str. 23-45
Milašinović, S., Milašinović, R. (2007) Teorije konflikata. Beograd: Fakultet bezbednosti
Nye, J.S. (1999) Understanding international conflicts: An introduction to theory and history. New York: Longman
Pečujlić, M. (1991) Savremena sociologija - stara i nova slika sveta. Beograd: Službeni list
Pečujlić, M. (2002) Globalizacija - dva lica sveta. Beograd: Gutenbergova galaksija
Pečujlić, M. (1989) Drama socijalizma. Zagreb: Jugoart
Popov, Č. (1999) Novi svetski poredak - prethodnica istorijske epohe. Smisao, Beograd, br. 7, str. 58-65
Rosenau, J.N. (2002) Minous tensions in a globalizing world. u: Conference on international relations, Ankara, Turkey, 3.jul, Middle East Technological university
Saunders, P. (1990) Social class and stratification. London-New York, itd: Routledge
Scott, J. (1991) Who rules Britain?. Cambridge: Polity Press
Šuković, D. (2001) Globalizacija i siromaštvo. u: Vukotić Veselin N. i dr. [ur.] Globalizacija i tranzicija, naučni skup, maj, Zbornik radova, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska istraživanja / IDN CEI, str. 65-78
Turen, A. (1998) Postindustrijsko društvo. Beograd: Plato
UN Department for Economic and Social information and Policy Analysis (2005) World and social survey. New York
Vidojević, Z.S. (1992) Društveni sukobi kao sudbinsko pitanje. Teme, vol. 15, br. 1-2, str. 5-19
Vidojević, Z.S. (1993) Društveni sukobi od klasnih do ratnih. Beograd: Radnička štampa
Vidojević, Z.S. (2000) Kuda vodi globalizacija. Beograd: Filip Višnjić
Warner, V.L., Lound, P.S. (1941) The social life in a modern community. Cambridge
Wright, E.O. (1989) The debate on classes. London: Verso
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.02.2008.

Povezani članci

Vojno delo (2007)
Proces denacionalizacije i bezbednost
Stojanović Stanislav

Vojno delo (2008)
Perspektive bezbednosti savremenog sveta
Stojanović Stanislav

Nauka bezbednost policija (2001)
Društveni sukobi i postsocijalistička istočno-evropska društva
Milašinović Srđan

prikaži sve [192]