Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 12, br. 1, str. 162-181
Marketing analiza privrednog potencijala turističkih usluga Lukovske Banje
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
bŽeleznice Srbije a.d., Beograd
cVisoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, ITS, Beograd

e-adresarabanyu@yahoo.com, dragana.dragic79@gmail.com, lidija.miletic@its.edu.rs, diona.djurdjevic@gmail.com
Ključne reči: marketing analiza; banjski turizam; menadžment turističkih destinacija; marketing strategija
Sažetak
Lukovska banja je jedna od značajnijih banja u Srbiji, kada je u pitanju potencijal kojim raspolaže. Nažalost, kao i u brojnim drugim slučajevima turističkih destinacija iz Srbije, pre svega banja, ovaj potencijal nije dovoljno iskorišćen. U radu je predstavljena situaciona analiza, kao i marketing analiza Lukovske banje. Na osnovu situacione analize, kroz sagledavanje trenutne pozicije ove turističke destinacije, konkurencije, pretnji i šansi iz okruženja, urađen je pregled potencijalne marketing strategije, kao i moguće smernice budućeg razvoja. U tom cilju izvršeno je i primarno istraživanje u kom su učestovala 124 ispitanika u periodu od 01. 07. do 31. 07. 2017. godine u okviru kojeg je sprovedena analiza stavova turista o kvalitetu pruženih turističkih usluga i analiza zadovoljstva ponudom turističke destinacije Lukovska banja.
Reference
Bešlagić, M., Bešlagić, A. (2016) Teorijski i praktični aspekti ocenjivanja tržišnog potencijala u Bosni i Hercegovini. Marketing, vol. 47, br. 1, str. 5-20
Cvetanović, D.S., Stamatović, L.M. (2011) Karakteristike novih usluga u turizmu. Ekonomika, vol. 57, br. 3, str. 202-216
Čavlin, M.S. (2015) Strateška analiza perfomansi preduzeća iz oblasti trgovine farmaceutskim proizvodima u Republici Srbiji primenom integrisanog sistema pokazatelja. Megatrend revija, vol. 12, br. 1, str. 237-256
Đurićin, D., Janošević, S., Kaličanin, Đ. (2016) Menadžment i strategija. Beograd: Ekonomski fakultet
Đurović, D.D., Bulatović, M.V. (2016) Organizaciona struktura i grupa odabranih kriterijuma u modelu ocjenjivanja uspješnosti građevinskih preduzeća. Tehnika, vol. 71, br. 1, str. 137-144
Gradinac, O., Jegdić, V. (2016) Međudestinacijska saradnja kao faktor jačanja konkurentnosti turističke destinacije. Poslovna ekonomija, vol. 10, br. 2, str. 284-300
Ilić, M., Radnović, B. (2008) Osnove upravljanja marketing aktivnostima Zemuna kao turističke destinacije - situaciona analiza. Poslovna ekonomija, broj 2, str. 543-588
Kotler, P.J. (2006) Upravljanje marketingom - analiza, planiranje, primjena i kontrola. Zagreb: Mate
Mueller, H., Kaufmann, E.L. (2001) Wellness tourism: Market analysis of a special health tourism segment and implications for the hotel industry. Journal of Vacation Marketing, 7(1): 5-17
Podovac, M., Jovanović-Tončev, M., Milićević, S. (2016) Istraživanje stavova ispitanika o potencijalima Vrnjačke Banje za njen razvoj kao destinacije kulturnog turizma. Poslovna ekonomija, vol. 10, br. 2, str. 265-283
Popesku, J., Jovanov, Z. (2010) Pozicioniranje kao sredstvo za postizanje održive konkurentske prednosti turističkih destinacija. u: Šesti naučni skup sa međunarodnim učešćem, Sinergija
Prljević, M. (2009) Strategija pozicioniranja kao ključ uspeha. Beograd: SKC
Radnović, B. (2013) Marketing usluga. Sremska Kamenica: Fakultet poslovne ekonomije
Radnović, B. (2014) Marketing istraživanje. Sremska Kamenica: Fakultet poslovne ekonomije
Reich, A.Z. (1999) Positioning of Tourist Destinations. Champagn: Sagamore Publishing, pp. 78-79
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/poseko13-15138
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.

Povezani članci

Arhiv za farmaciju (2006)
Analiza tržišta proizvoda za zaštitu od sunčevog zračenja
Miljković Suzana, i dr.

Tekstilna industrija (2008)
Strategija razvoja u tekstilnoj industriji
Nikolić Neda, i dr.

Vojno delo (2007)
Koncept totalnog upravljanja kvalitetom sa posebnim osvrtom na Vojsku Srbije
Tešanović Branko, i dr.

prikaži sve [20]