Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 17, br. 1, str. 33-38
Floristička analiza korova u organskoj proizvodnji
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresabrana@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Organska poljoprivreda: Unapređenje proizvodnje primenom đubriva, biopreparata i bioloških mera (MPNTR - 31027)

Sažetak
Cilj rada je da se, na osnovu višegodišnjih florističkih istraživanja, prikaže floristička analiza korova u organskoj proizvodnji na otvorenom prostoru te da se ukaže na najčešće korovske vrste koje svojim prisustvom ugrožavaju useve. Višegodišnjim florističkim istraživanjima korova u organskoj proizvodnji (salate, soje, pšenice, kukuruza, heljde, kupusa, šargarepe, luka) konstatovano je ukupno 55 korovskih vrsta. Odeljku Equisetophyta (rastavića) pripada samo vrsta Equisetum arvense, dok su sve ostale vrste obuhvaćene odeljkom Magnoliophyta (skrivenosemenica) od čega širokolisnim korovima (klasa Magnoliopsida - dilotile) pripada 47, a uskolisnim (klasa Liliopsida - monokotile) 7 korova svi iz familije Poaceae. Zabeležene korovske vrste svrstane su u 7 podklasa, 14 redova, 22 familije i 44 roda. Najzastupljeniji su predstavnici familija Asteraceae (12 vrsta) i Poaceae (7 vrsta). Analiza životnih formi prisutnih korova ukazuje na terofitski karakter analizirane flore (76,36% - 42 vrste) sa znatnom dominacijom T4 terofita. Geofite (16,36% - 9 vrsta) i hemikriptofite (7,28% - 4 vrste) su znatno manje prisutne. Najveći broj konstatovanih biljaka pripada korovsko-ruderalnim (61,82% - 34 vrsta) i segetalnim korovima (37,27% - 15 vrsta). Ruderalni korovi zastupljeni su sa 5 vrsta (9,09%), a zabeležen je i jedan korov pašnjaka i livada - Cuscuta europea (1,82%). Najveći broj prisutnih korova cveta od juna do septembra. Jedino Stellaria media cveta tokom cele godine. U analiziranoj korovskoj flori konstatovano je prisustvo 8 korova okarakterisanih kao invazivne vrste za područje Vojvodine. To su: Amarantus blitoides, Amarantus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Datura stramonium, Galinsoga parviflora, Panicum crus-galli, Portulaca oleracea i Sorghum halepense. Na osnovu višegodišnjih florističkih istraživanja korovske flore utvrđeno je da su najčešće korovske vrste u organskoj poljoprivredi: Amarantus retroflexus, Chenopodium album, Polygonum lapathifolium, Hibiscus trionum, Ambrosia artemisiifolia, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Datura stramonium, Solanum nigrum i Sorghum halepense.
Reference
Anačkov, G., Bjelić-Čabrilo, O., Karaman, I., Karaman, M., Radenković, S., Radulović, S., Vukov, D., Boža, P., ur. (2011) Lista invazivnih vrsta na području AP Vojvodine = List of invasive species in AP Vojvodina (IASV). Novi Sad: PMF, Department of Biology and Ecology, Internet, Version 0.1beta, cited 2013 January 22, Available from: http://iasv.dbe.pmf.uns.ac.rs/, (Serbian, English)
Čanak, M., Parabućski, S., Kojić, M. (1978) Ilustrovana korovska flora Jugoslavije. Novi Sad: Matica srpska
Džigurski, D., Nikolić, L., Ljevnaić-Mašić, B. (2012) Ecological analysis of the weed flora in organic production. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 16, br. 2, str. 67-70
Džigurski, D., Ljevnaić-Mašić, B., Nikolić, L. (2012) Invazivne biljke korovske flore u organskoj poljoprivredi. u: XIV Simpozijum o zaštiti bilja i IX Kongres o korovima, Zlatibor, Zbornik rezimea radova, 4. 37., 163-164, http://plants.usda.gov
Javorka, S., Csapody, V. (1975) Iconographie der Flora des Südostlichen Mitteleuropa. Budapest: Akademiai Kiado
Josifović, M., ur. (1970-1977) Flora SR Srbije, I-IX. Beograd, Srbija: SANU
Kojić, M., Stanković, A., Čanak, M. (1972) Korovi - biologija i suzbijanje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za zaštitu bilja
Kojić, M., Vrbničanin, S. (1998) Agrestal, raderai, grass and aquatic weeds in Serbia. Acta herbologica, 7 (1-2): 7-37
Konstantinović, B., Stojanović, S., Meseldžija, M. (2005) Biologija, ekologija i suzbijanje korova - pomoćni udžbenik. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Kovačević, D., Momirović, N. (2004) Borba protiv korova u organskoj poljoprivredi. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 13, br. 2, str. 261-276
Kovačević, J. (1976) Korovi u poljoprivredi. Zagreb: Nakladni zavod Znanje
Lazić, B., Lazić, S. (2008) Organska proizvodnja. u: Lazić B., Babović J. [ur.] Organska proizvodnja, Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Tom 1, 7-40
Ljevnaić-Mašić, B., Knežević, A., Džigurski, D., Stojanović, S. (2011) Weeds as vectors of disease and pests in organic production of leaf lettuce Lactuca sativa L. subsp. secalina Alef. (Asterales, Asteraceae). Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 1, str. 35-38
Ljevnaić-Mašić, B., Džigurski, D., Nikolić, L. (2012) Ecological analysis of the weeds in organic production of soybean: Glycine Hispida L. (Fabales, Fabaceae). Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 16, br. 1, str. 19-22
Ljevnaić-Mašić, B., Nikolić, L., Džigurski, D. (2012) Korovska flora u organskoj proizvodnji šargarepe - Daucus carota L. (Apiaceae, araliales). u: XIV Simpozijum o zaštiti bilja i IX Kongres o korovima, Zlatibor, 4. 25, Zbornik rezimea radova, 151
Nikolic, L., Dzigurski, D., Ljevnaic-Masic, B., Cabilovski, R.R., Manojlovic, M.S. (2011) Weeds of Lattuce (Lactuca Sativa L. Subsp Secalina) in Organic Agriculture. Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 17, br. 6, str. 736-743
Nikolić, L., Ljevnaić-Mašić, B., Džigurski, D. (2012) Composition of weed flora in organic farming. u: International Conference on BioScience: Biotechnology and Biodiversity - Step in the Future- The Forth Joint UNS - PSU Conference, Novi Sad, Serbia, June 18-20, 2012, Conference proceedings, 42-46
Nikolić, L., Džigurski, D., Ljevnaić-Mašić, B. (2011) Weeds as bioindicators in organic agriculture. u: 22nd International symposium Safe food production/22. Međunarodni simpozijum Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane, 19-25 June, 2011, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, Proceedings, 268-270
Paull, J. (2011) Nanomaterials in food and agriculture: The big issue of small matter for organic food and farming. u: 3rd Scientific Conference of ISOFAR (International Society of Organic Agriculture Research), Namyangju, Korea, Proceedings, 2, 96-99
Rose, F. (1981) The wild flower key. Penguin Books Ltd., England, 1-480
Sarić, M.R., ur. (1986) Flora Srbije. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, X
Sekulić, P., Šeremešić, S., Milošev, D. (2008) Biološke osnove organske poljoprivrede. u: Lazić Branka, Babović J. [ur.] Organska proizvodnja, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Tom 1, 123-152
Takhtajan, A. (2009) Flowering Plants. Springer
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1964) Flora Europaea I. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1968-1980) Flora Europaea II-V. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP, vol. 2-5
Ujvarosi, M. (1973) Gyomnovenyek. Budapest, Hungary: Mezőgazdasági Kaidó
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.