Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 16, br. 2, str. 67-70
Ekološka analiza korovske flore pri organskoj poljoprivredi
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresadejana@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Organska poljoprivreda: Unapređenje proizvodnje primenom đubriva, biopreparata i bioloških mera (MPNTR - 31027)

Sažetak
Organska poljopriveda je, prema definiciji FAO (Svetska organizacija za poljoprivredu) i WHO (Svetska zdravstvena organizacija), sistem upravljanja proizvodnjom koji podrazumeva ozdravljenje ekosistema, uključujući i biodiverzitet, biološke cikluse i preporučuje korišćenje metoda koje u najvećoj meri isključuju upotrebu inputa van farme. Pri organskoj poljoprivredi, korovi se posmatraju sa pozitivnog aspekta, te ih je neophodno dovesti u ravnotežu sa gajenom biljkom. Korovsku floru pri organskoj proizvodnji heljde, soje, pšenice, kukuruza, kupusa, salate u Pančevu, Crepaji, Kisaču, Bajmoku i Totovom Selu čini 47 biljnih vrsta. Ekološkom analizom flore istraživani agroekosistemi okarakterisani su kao: umereno sušni do umereno vlažni (F-2,53), neutralne do slabo kisele reakcije (R-3,28), eutrofno-mezotrofni (N-3,74) sa srednjim sadržajem humusa (H-2,96), dobre do umereno povoljne aerisanosti (D-3,34), nezaslanjeni, povoljnog svetlosnog (L-3,87) i termičkog (T-4,02) režima i sa odlikama umereno kontinentalne klime (K-3,09). Analizom flore korova utvrđeno je da su Ambrosia artemisifolia, Cirsium arvense i Senecio vulgaris, prema programu Global Invasive Species Program of the World Conservation Union, okarakterisane kao invazivne biljke za područje Evrope. Sa Liste invazivnih vrsta na području AP Vojvodine, u istraživanim agroekosistemima prisutne su: Amaranthus retroflexus, Amaranthus blitoides, Ambrosia artemisifolia, Datura stramonium, Erigeron canadensis, Portulaca oleracea i Sorghum halepense. Rezultati ovog rada doprinose sagledavanju ekoloških karakteristika i registrovanju invazivnih vrsta, kao neophodnom preduslovu u izboru mera suzbijanja korova pri organskoj proizvodnji u usevima heljde, soje, pšenice, kukuruza, kupusa i salate.
Reference
*** Alternative farming systems information centar United States Department of Agriculture (USDA). National Agricultural Library.
Biliaderis, C.G. (2008) Funkcionalna hrana - trendovi, izgledi i izazovi za industriju hrane. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 3, str. 97-100
Džigurski, D., Knežević, A., Ljevnaić-Mašić, B. (2011) Ecological and plant-geographic analysis of the weed flora in organic production of rocket salad: Eruca vesicaria (L.) Cav. (syn. Eruca sativa Miller) (Brassicaceae Burn., Capparidales). Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 1, str. 42-45
Javorka, S., Csapody, V. (1975) Iconographie der Flora des Südostlichen Mitteleuropa. Budapest: Akademiai Kiado
Knežević, A.S. (1994) Monografija flore vaskularnih biljaka na slatinama u regionu Banata, Jugoslavija. Novi Sad: Matica srpska - Odeljenje za prirodne nauke
Landolt, E. (1977) Ökologische zeigerwerte zur schweizer flora. Zurich: Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg Techn. Hochschule, Stifung Rübel, 1-207, 64 heft
Lazić, B., Lazić, S. (2008) Organska proizvodnja. u: Lazić B., Babović J. [ur.] Organska proizvodnja, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Tom 1, 7-40
Ljevnaić-Mašić, B., Knežević, A., Džigurski, D., Stojanović, S. (2011) Korovi kao vektori bolesti i štetočina u organskoj proizvodnji salate lisnate - Lactuca sativa L. subsp. secalina Alef. (Asterales, Asteraceae). Journal on Processing and Energy in Agriculture, 15(1): 35-38
Nikolic, L., Dzigurski, D., Ljevnaic-Masic, B., Cabilovski, R.R., Manojlovic, M.S. (2011) Weeds of Lattuce (Lactuca Sativa L. Subsp Secalina) in Organic Agriculture. Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 17, br. 6, str. 736-743
Nikolić, L., Džigurski, D., Ljevnaić-Mašić, B. (2011) Weeds as bioindicators in organic agriculture. u: 22nd International symposium food safety production, Trebinje, Bosnia and Hercegovina, 268-270
Radosavljević, M. (2010) Cereals: Production, properties and organic food. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 14, br. 3, str. 131-134
RS Fond za zaštitu životne sredine; AP Vojvodina, Pokrajnski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, PMF, Departman za biologijuiekologiju List of invasive species in AP Vojvodina. http://iasv.dbe.pmf.uns.ac.rs/index.php?strana=baza
Sarić, M.R., ur. (1986) Flora Srbije. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, X
Sekulić, P., Šeremešić, S., Milošev, D. (2008) Biološke osnove organske poljoprivrede. u: Lazić Branka, Babović J. [ur.] Organska proizvodnja, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Tom 1, 123-152
Šeremešić, S., Milošev, D. (2008) Principi gajenja biljaka u organskoj proizvodnji. u: Manojlović Maja [ur.] Đubrenje u održivoj poljoprivredi, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 150-167
Thiébaut, G. (2007) Invasion success of non-indigenous aquatic and semi-aquatic plants in their native and introduced ranges. A comparison between their invasiveness in North America and in France. Biological Invasions, 9: 1-12
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1964-1980) Flora Europaea I. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1968-1980) Flora Europaea II-V. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP, vol. 2-5
Wetzel, R. (2005) Invasive plants: The process within wetland ecosystems. u: Invasive plants: Ecological and agricultural aspects, 115-127
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.