Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 17, br. 3, str. 130-133
Flora korova pri organskoj proizvodnji crnog luka - Allium cepa L. (Alliaceae Borkhausen 1797, Amaryllidales)
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresadejana@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Organska poljoprivreda: Unapređenje proizvodnje primenom đubriva, biopreparata i bioloških mera (MPNTR - 31027)

Sažetak
Organska poljoprivreda se, posebno u segmentu kontrole zakorovljenosti useva, susreće sa velikim izazovima. Suzbijanje korova u organskoj poljoprivredi zasniva se na efikasnosti celokupnog sistema proizvodnje i kombinaciji dozvoljenih metoda bez ekoloških posledica. Zaštita crnog luka (Allium cepa L.) od korova mora biti blagovremena zbog njegovog sporijeg inicijalnog rasta i razvića, slabije kompetitivne sposobnosti, smanjenja prinosa, kao i otežanog vađenja. Floristička i ekološka proučavanja korovske flore, pri organskoj proizvodnji crnog luka na otvorenom prostoru, obavljena su tokom vegetacionog perioda 2011- 2012. godine u ataru sela Kisač, Ljutovo i Kelebija. Korovsku floru čini 26 taksona, a zakorovljenost useva crnog luka bila je mala s obzirom da je suzbijanje su mere kontrole korova bile redovno. Od ukupnog broja konstatovanih taksona, 19 je korovsko-ruderalnih, 4 ruderalna i 2 segetalna. U florističkom sastavu korovske vegetacije konstatovana je i parazitska biljka Cuscuta europea. Većina analiziranih korovskih vrsta cveta od maja do septembra. Analiza životnih formi ukazuje na terofitski karakter korovske flore crnog luka (80,77%), a među njima najbrojnije su T4 terofite (61,54%) koje klijaju u proleće, a čija semena sazrevaju krajem leta. Analizom ekoloških indeksa korovske flore istraživani agroekosistemi okarakterisani su kao umereno sušni (F-2,31), neutralno do slabo alkalni (R–3,35), mezo-eutrofni (N-3,61), srednjeg sadržaja humusa (H–2,96), dobre aerisanosti (D-3,77), nezaslanjeni (S-- 84,62%), povoljnog svetlosnog (L-3,85) i termičkog (T–4,12) režima, sa dominantnim umereno kontinentalnim klimatskim uslovima (K-3,08). Biljnogeografska analiza korovske flore ukazuje na dominaciju taksona širokog rasprostranjenja: kosmopolitskih (30,77%), subevroazijskih (23,08%) i evroazijskih (11,54%). Cilj ovog rada je proučavanje flore korova u usevu crnog luka (Allium cepa L.), njena ekološka i biljnogeografska analiza, analiza vremena cvetanja i kategorizacija prema staništu, kao važan preduslov za pravilan izbor mera u kontroli i suzbijanju korova pri organskoj proizvodnji.
Reference
Čanak, M., Parabućski, S., Kojić, M. (1978) Ilustrovana korovska flora Jugoslavije. Novi Sad: Matica srpska
Džigurski, D., Knežević, A., Ljevnaić-Mašić, B. (2011) Ecological and plant-geographic analysis of the weed flora in organic production of rocket salad: Eruca vesicaria (L.) Cav. (syn. Eruca sativa Miller) (Brassicaceae Burn., Capparidales). Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 1, str. 42-45
Džigurski, D., Nikolić, L., Ljevnaić-Mašić, B. (2012) Ecological analysis of the weed flora in organic production. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 16, br. 2, str. 67-70
Đurovka, M. (2008) Gajenje povrća na otvorenom polju. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Fruhwald, F. (2002) International marketing of organic products. u: Organska proizvodnja - zakonska regulativa, Beograd: Savezno ministarstvo privrede i unutrašnje trgovine, 9-17
Gajić, M.R. (1980) Pregled vrsta flore SR Srbije sa biljnogeografskim oznakama. Glasnik Šumarskog fakulteta, ser. A, br. 54, 111-141
Javorka, S., Csapody, V. (1975) Iconographie der Flora des Südostlichen Mitteleuropa. Budapest: Akademiai Kiado
Knežević, A.S. (1994) Monografija flore vaskularnih biljaka na slatinama u regionu Banata, Jugoslavija. Novi Sad: Matica srpska - Odeljenje za prirodne nauke
Kovačević, D., Lazić, B., Milić, V. (2011) Uticaj poljoprivrede na životnu sredinu. u: International Scientific Symposium of Agriculture AGROSYM Jahorina 2011, Jahorina, November 10-12, 2011, Proceedings, 34-47
Kovačević, D. (2004) Organska poljoprivreda - koncept u funkciji zaštite životne sredine. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 353-371
Kovačević, D.Đ. (2003) Opšte ratarstvo. Beograd: Poljoprivredni fakultet, poglavlje Sistemi biljne proizvodnje: 635-750
Landolt, E. (1977) Ökologische zeigerwerte zur schweizer flora. Zurich: Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg Techn. Hochschule, Stifung Rübel, 64 heft
Lazić, B., Lazić, S. (2006) Korak po korak do ekološke multifunkcionalne poljoprivrede. u: Moj salaš, Novi Sad: Zelena Mreža Vojvodine
Lazić, B., Lazić, S. (2008) Organska proizvodnja. u: Lazić B., Babović J. [ur.] Organska proizvodnja, Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Tom 1, 7-40
Nikolic, L., Dzigurski, D., Ljevnaic-Masic, B., Cabilovski, R.R., Manojlovic, M.S. (2011) Weeds of Lattuce (Lactuca Sativa L. Subsp Secalina) in Organic Agriculture. Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 17, br. 6, str. 736-743
Šeremešić, S., Milošev, D. (2008) Principi gajenja biljaka u organskoj proizvodnji. u: Manojlović Maja [ur.] Đubrenje u održivoj poljoprivredi, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 150-167
Šeremešić, S., Milošev, D., Manojlović, M. (2011) The assessment of organic farming systems in southern Pannonian basin. u: International Scientific Symposium of Agriculture AGROSYM Jahorina 2011, November 10-12, 2011, Proceedings, 435-440
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1964-1980) Flora Europaea I. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1968-1980) Flora Europaea II-V. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP, vol. 2-5
Ujvarosi, M. (1973) Gymnövények. Budapest: Mezőgazdasági Kiado, 1-833
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.