Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 16, br. 1, str. 19-22
Ekološka analiza korova pri organskoj proizvodnji soje - Glycine Hispida L. (Fabales, Fabaceae)
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresabrana@polj.uns.ac.rs
Sažetak
Nekontrolisana primena hemikalija, intenzivna primena teške poljoprivredne mehanizacije i narušavanje prirodnih procesa doveli su, tokom godina, do značajnog narušavanja životne sredine. Stoga se sve više proizvođača okreće organskoj poljoprivredi u cilju proizvodnje visoko kvalitetne hrane, razvoja održive poljoprivrede uz očuvanje ekosistema, održavanja i povećanja plodnosti zemljišta. Hrana proizvedena po principima organske poljoprivrede je bez veštački sintetizovanih materija i pesticida i ima veću nutritivnu vrednost. Jedan od najvećih problema u organskoj poljoprivredi je kontrola zakorovljenosti useva. Neki od važnijih činilaca u borbi protiv korova u organskoj poljoprivredi su: smanjenje zakorovljenosti primenom preventivnih i agrotehničkih mera, pravilan izbor vrsta i sorti, pravilan plodored i dr. Pored toga, polaznu osnovu u borbi protiv korova u organskoj poljoprivredi čini i poznavanje biologije i ekologije korovskih vrsta jer je, na osnovu boljeg razumevanja odnosa između korova i gajene biljke, moguće odrediti odgovarajuće vreme i način suzbijanja korova. Pri organskoj proizvodnji soje, na otvorenom prostoru, konstatovano je ukupno 17 korovskih vrsta (13 korovsko-ruderalnih i 4 ruderalne). Većina konstatovanih korova cveta od juna do septembara. Analiza životnih formi korova u usevu soje ukazuje na dominaciju terofita (12 taksona - 70,59%). Ekološka analiza korova ukazuje da je stanište analiziranog agroekosistema prosečno: umereno vlažno (F - 2,47), neutralne hemijske reakcije (R - 3,18), srednje bogato azotom i azotnim jedinjenjima (N - 3,53), sa umerenim sadržajem organskih materija (H - 3,00), umereno aerisano (D - 3,71) i nezaslanjeno (S- - 64,71%). U analiziranoj korovskoj flori dominiraju bioindikatori toplih (T - 4,06) i dobro osvetljenih staništa (L - 4,06), prilagođeni umereno kontinentalnoj klimi istraživanog područja (K - 3,18).
Reference
Acimovic, L. (2009) Stanje i mogućnosti razvoja organske proizvodnje u Srbiji. u: IV Simpozijum sa međunarodnim učešćem - Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, Beograd, 10
Biliaderis, C.G. (2008) Funkcionalna hrana - trendovi, izgledi i izazovi za industriju hrane. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 3, str. 97-100
Čanak, M., Parabućski, S., Kojić, M. (1978) Ilustrovana korovska flora Jugoslavije. Novi Sad: Matica srpska
Diver, S. (2001) Resource guide to organic & sustainable vegetable production. Available at http://www.slideshare.net/ElisaMendelsohn/resource-guide-toorganic- and-sustainable-vegetable-production-9580473
Džigurski, D., Knežević, A., Ljevnaić-Mašić, B. (2010) Ekološka analiza korovske flore pri organskoj proizvodnji kelerabe (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.) (Brassicaceae Burn., Capparidales). Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 19, br. 1, str. 31-37
Džigurski, D., Knežević, A., Ljevnaić-Mašić, B. (2011) Ecological and plant-geographic analysis of the weed flora in organic production of rocket salad: Eruca vesicaria (L.) Cav. (syn. Eruca sativa Miller) (Brassicaceae Burn., Capparidales). Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 1, str. 42-45
Javorka, S., Csapody, V. (1975) Iconographie der Flora des Südostlichen Mitteleuropa. Budapest: Akademiai Kiado
Josifović, M., Stjepanović, L., Kojić, M., Diklić, N., ur. (1970-1980) Flora SR Srbije. Beograd: SANU - Odeljenje prirodno-matematičkih nauka
Knežević, A.S. (1994) Monografija flore vaskularnih biljaka na slatinama u regionu Banata, Jugoslavija. Novi Sad: Matica srpska - Odeljenje za prirodne nauke
Kristiansen, P.E. (2003) Sustainable weed management in organic herb and vegetable production. Thesis Monash, New England, Australia, University of New England, School of Rural Science and Agriculture, Available at
Landolt, E. (1977) Ökologische zeigerwerte zur schweizer flora. Zurich: Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg Techn. Hochschule, Stifung Rübel, 64 heft
Ljevnaić-Mašić, B., Knežević, A., Džigurski, D., Stojanović, S. (2011) Weeds as vectors of disease and pests in organic production of leaf lettuce Lactuca sativa L. subsp. secalina Alef. (Asterales, Asteraceae). Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 1, str. 35-38
National Organic Standards Board (NOSB) (1995) Definition of organic. Available at http://www.ota.com/standards/nosb/definition.html
Nikolic, L., Dzigurski, D., Ljevnaic-Masic, B., Cabilovski, R.R., Manojlovic, M.S. (2011) Weeds of Lattuce (Lactuca Sativa L. Subsp Secalina) in Organic Agriculture. Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 17, br. 6, str. 736-743
Radosavljević, M. (2010) Cereals: Production, properties and organic food. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 14, br. 3, str. 131-134
Takhtajan, A. (1997) Diversity and classification of flowering plants. New York, itd: Columbia University Press
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1964-1980) Flora Europaea I. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1968-1980) Flora Europaea II-V. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP, vol. 2-5
Ujvarosi, M. (1973) Gymnövények. Budapest: Mezőgazdasági Kiado, 1-833
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.