Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 20, br. 3, str. 151-153
Uticaj prisustva patogena na kvalitet semena različitih sorti lucerke
aInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
bInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun

e-adresaratibor.strbanovic@yahoo.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)
Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja (MPNTR - 31018)

Ključne reči: lucerka; sorte i partije semena; kvalitet; patogeni
Sažetak
Plava lucerka (Medicago sativa L.) je zbog svih svojih osobina najvažnija krmna biljka u našoj zemlji. Veliki značaj lucerke se ogleda u proizvodnji kvalitetne kabaste hrane, ali je i seme lucerke vredna i tražena roba na domaćem i inostranom tržištu. Areal gajenja lucerke je na svim kontinentima u više od 80 zemalja, od umereno hladnog do tropskog pojasa. Široka geografska rasprostranjenost lucerke uslovljena je njenom velikom adaptabilnošću na različite klimatske i zemljišne uslove. U ovom radu je ispitivano prisustvo fitopatogenih rodova gljiva na semenu pet različite sorata lucerke (Kruševačka 28, NS-Mediana, Zaječarska 83, Banjalučanka i Osječka-66) sa po tri različite partije (lokaliteta) od svake sorte. Kod ispitivanih sorti identifkovani su sledeći rodovi gljiva: Alternaria spp.,Fusarium spp., Penicillium spp. i Mucor spp. Prisustvo identifikovanih rodova gljiva bilo je u rasponu od 0 % do 15,5%. Rod Mucor spp. najmanju prosečnu vrednost imao je kod sorte lucerke K-28 (0,08%), dok je najveću prosečnu vrednost imao kod sorte Zaječarska 83 (8,67%), a takođe kod iste sorte konstatovano je najveće prisustvo od (15,5%) na lokalitetu Veliki Izvor. Najveće prosečno prisustvo roda Fusarium spp. zabeleženo je kod sorte Zaječarska 83 (0,25%). Na proučavanim sortama lucerke ispitani su korelacioni odnosi između parametara kvaliteta semena i prisustva patogena na semenu različitih sorata i partija lucerke. Negativna korelaciona međuzavisnost zabeležena je između ukupne klijavosti i prisustva gljive iz roda Fusarium spp. (r= - 0,415*). Detektovane fitopatogene gljive na semenu lucerke su uticale na smanjenje ukupne klijavosti, ali ipak rezultati ovih ispitivanja ukazuju na zadovoljavajuće zdravstveno stanje svih sorata i partija semena lucerke.
Reference
*** (1987) Rules on the quality of seeds of agricultural plants. Official Gazette of the SFRY, 47/87
*** (2007) Rules on health examination of crops and objects for the production of seeds, seedlings and planting materials and health examination seeds, seedlings and planting materials. Official Gazette of RS, 119
Al-Askar, A.A., Ghoneem, K.M., Rashad, Y.M. (2012) Seed-borne mycoflora of alfalfa (Medicago sativa L.) in the Riyadh Region of Saudi Arabia. Annals of Microbiology, 62(1): 273-281
Đokić, D., Stanisavljević, R., Terzić, D., Marković, J., Štrbanović, R., Mileusnić, Z., Dimitrijević, A. (2011) Alfalfa seed processing on different equipment. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 3, str. 201-204
Hancock, J.G. (1983) Seedling Diseases of Alfalfa in California. Plant Disease, 67(11): 1203
Hill, R.R. (1987) Alfalfa. u: Principles of cultivar development, Crop Science Society of America, Chapter two, 11-39
Krnjaja, V., Lević, J., Ivanović, M., Tomić, Z. (2003) Fusarium species associated with seeds of alfalfa cultivars. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 275-278; 39
Krnjaja, V., Lević, J., Ivanović, D., Mandić, V., Tomić, Z., Bijelić, Z., Marinkov, G. (2011) Frequency of pathogenic fungi on alfalfa seed of different age. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 27, br. 3, str. 1227-1234
Lević, J. (2008) Species of the genus Fusarium. Zemun: Maize Research Institute, 1-1226
Štrbac, P., Konstatinović, B., Klokočar-Šmit, Z., Dražić, D. (1996) Alfalfa protection from pests, diseases and weeds. Novi Sad: Forum
Štrbanović, R., Gavrilović, V., Stanisavljević, R., Poštić, D., Marković, J., Trkulja, N., Dolovac, N. (2013) Health testing different genotypes alfalfa seeds. Zaštita bilja, vol. 64, br. 4, str. 212-217
Terzić, D., Stanisavljević, R., Koprivica, R., Milenković, J., Đokić, D., Knežević, J., Poštić, D. (2015) The impact of foliar application of molybdenum on alfalfa germination energy and share of hard seeds. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 19, br. 3, str. 154-156
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2017.

Povezani članci

Biljni lekar (2005)
Patogeni semena i klijanaca lucerke i deteline i mere suzbijanja
Krnjaja Vesna, i dr.

Zaštita bilja (2013)
Ispitivanje zdravstvenog stanja različitih genotipova semena lucerke
Štrbanović Ratibor, i dr.

Biotech Anim Husbandry (2004)
Učestalost fusarium vrsta na semenu crvene deteline
Krnjaja Vesna, i dr.

prikaži sve [7]